กฟผ.แม่เมาะ ให้ความรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้แทนการเผา ในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

19 12 62 4

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานปกครองอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำการเกษตรปลอดการเผาแก่เกษตรในพื้นที่ ต.สบป้าด จำนวน 80 คน โดยมีนายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ วิทยากรระดับ 8 แผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา และสาธิตการจัดการเศษวัสดุด้วยการทำปุ๋ยโบกาฉิและปุ๋ยหมักไม่กลับกองคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่องผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและเทคนิคการทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองและหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในอนาคต