กฟผ. และ สอศ. มอบหนังสือรับรองแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ เพิ่มความรู้ สร้างทักษะงานด้านผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

26 12 62 1

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพแก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. รุ่นที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกประสบการณ์การอาชีพ ด้านเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 45 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 16 คน และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 29 คน รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูฝึก กฟผ.แม่เมาะ อีกจำนวน 111 คน ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

 

26 12 62 2

สำหรับโครงการความร่วมมือฯ กฟผ. - สอศ. เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับช่างเทคนิคของประเทศ โดยนำจุดแข็งของ กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า มาบูรณาการร่วมกับ สอศ. ในการจัดทำแผนการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกัน เพื่อเน้นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในสถานที่จริง

นายวุฒิพงศ์ ปานแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวว่า “ตอนแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการรู้สึกตื่นเต้นและกลัว เพราะไม่รู้ว่ามาฝึกงานที่นี่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่พอได้มาฝึกงานแล้วรู้สึกประทับใจและอบอุ่นเป็นอย่างมาก เพราะพี่ๆ ครูฝึกให้ความเป็นกันเอง และได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำงาน รวมทั้งยังให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตอีกด้วย การเข้าร่วมโครงการนี้ของตนจึงเป็นการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อะไรที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ก็ได้มาเห็นที่นี่”