กฟผ.แม่เมาะ Kick off โครงการระงับไฟป่า ปี 2562-2563

26 12 62 3

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิด “โครงการระงับไฟป่า ประจำปี 2562-2563” (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563) ด้วยความร่วมมือของแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาไฟป่าและภัยแล้ง กฟผ.แม่เมาะ ในการระงับไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุด ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของ กฟผ.แม่เมาะ และประชาชน