คณะผู้บริหาร

464732
นายจรัญ คำเงิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) 
466166
474991
457337
xx475246

นายอรรถพล อิ่มหนำ

นายพัฒนพงศ์ ขันทา

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์

นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) 

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)