คณะผู้บริหาร

408166

นายพลศรี  สุวิศิษฎ์อาษา

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ.2) 
370045
359831
475300
459291

นายพนม  บวรวงศ์เสถียร

นายชัยพร  ไพฑูรย์

นายบุญเสริม  แจ้งอรุณ

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) 

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)