คณะผู้บริหาร

408182

นายอดิศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) 
370045
474991
459291
475246

นายพนม  บวรวงศ์เสถียร

นายพัฒนพงศ์  ขันทา

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล

นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) 

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)