นศ.ฝึกงาน

» ข้อกำหนดการขอเข้ารับการฝึกงานกับ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

นักศึกษา/สถาบัน จะต้องส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
มาที่ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

การจัดทำเอกสารขอฝึกงาน มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารประกอบไปด้วย 

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
  2. ประวัติย่อนักศึกษา 1 ฉบับ (Resume)
  3. สำเนาผลการเรียนนักศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
  4. สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การส่งเอกสารขอเข้ารับการฝึกงาน

 เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
FAX 0 5425 2072
TEL 0 5425 2040

การประสานงานรายละเอียดล่วงหน้า

ติดต่อ คุณอดุลย์  คันธงไชย
โทร.054-252040
E-Mail = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนกงานบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการรับนักศึกษาฝึกงาน 
หลังจากที่แผนกงานบุคคลได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการ
พิจารณาตอบรับ/ปฏิเสธ จาก need ของหน่วยงาน
ที่ได้ตั้งโควตาเอาไว้ในแต่ละปี
และแจ้งให้ทางสถาบันรับทราบต่อไป