กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ กว่า 365,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จ.ลำปาง

26 12 62 4

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางประจำปี 2561แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีอุปนิสัยดี การเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 73 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 365,000 บาท ซึ่งกองทุนสงเคราะห์ฯจังหวัดลำปางเป็นกองทุนจากรายได้ในการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปางและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปางโดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน

Read more: กฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ กว่า 365,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน จ.ลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ Kick off โครงการระงับไฟป่า ปี 2562-2563

26 12 62 3

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิด “โครงการระงับไฟป่า ประจำปี 2562-2563” (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563) ด้วยความร่วมมือของแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาไฟป่าและภัยแล้ง กฟผ.แม่เมาะ ในการระงับไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุด ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของ กฟผ.แม่เมาะ และประชาชน

กฟผ. และ สอศ. มอบหนังสือรับรองแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ เพิ่มความรู้ สร้างทักษะงานด้านผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

26 12 62 1

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพแก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. รุ่นที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกประสบการณ์การอาชีพ ด้านเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2562 จำนวน 45 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 16 คน และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 29 คน รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูฝึก กฟผ.แม่เมาะ อีกจำนวน 111 คน ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

Read more: กฟผ. และ สอศ. มอบหนังสือรับรองแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ เพิ่มความรู้...