Category: การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
Files:
pdf.png1.กำหนดการประชุม HOT
pdf.png2.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้แสดงความคิดเห็น HOT
pdf.png3.จดหมายเชิญประชุม HOT
pdf.png4.ช่องทางการศึกษาเอกสารล่วงหน้า HOT
pdf.png5.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
pdf.png6.ป้ายเชิญประชุม
pdf.png7.แผนที่จัดประชุม
pdf.png8.เอกสารประชุม HOT