Category: การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
Files:
pdf.png1.กำหนดการประชุม ค.3 HOT
pdf.png2.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้แสดงความคิดเห็น HOT
pdf.png3.จดหมายเชิญประชุม ค.3 HOT
pdf.png4.ช่องทางการศึกษาเอกสารล่วงหน้า HOT
pdf.png5.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ค.3 HOT
pdf.png6.ป้ายเชิญประชุม ค.3 HOT
pdf.png7.แผนที่จัดประชุม HOT
pdf.png8.เอกสารประกอบการประชุม HOT
pdf.png9.ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ HOT