ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านโชว์ผลงานพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14

          กฟผ.แม่เมาะ จัดแสดงผลงานจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14 คัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมแข่งขันในเวที กฟผ. และเข้าสู่เส้นทางแข่งขันระดับประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 โดยมีนายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ลำปางนครแห่งความสุข” จากนั้นมีการเสวนาจากผู้แทน 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ, หน่วยงานราชการ และ กฟผ.แม่เมาะ ในหัวข้อ “จิตอาสากับการพัฒนาชุมชนแม่เมาะ”  ประกอบด้วย นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ, นายแดง ทนันไชย ปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านเมาะหลวง, นายณรงค์ มะโนปิน ผู้นำชุมชนบ้านหาด, นางผ่องพรรณี มหามิตร ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านสบป้าด, พ.ต.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา และ นายสุริยัน รักษากิจ วิทยากรระดับ 7 แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์  หัวหน้าศูนย์จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่ง็ปูภายในงานมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ, ส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ร่วมงานคับคั่ง

           นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กฟผ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังแห่งความยิ่งใหญ่ พลังแห่งความสำเร็จและภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และยิ่งไปกว่านั้น การที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในหน่วยงานของ กฟผ. หน่วยงานราชการของ จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ ที่แสดงให้เห็นว่า กฟผ.แม่เมาะ มีการพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2556 และรางวัลเหรียญทองจากสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล ทำให้เห็นได้ว่าการจัดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิตที่ผ่านมาเป็นเวทีแสดงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้คิดค้นทดลองและสร้างประโยชน์ สร้างชื่อเสียงต่อองค์กร สนองต่อนโยบายการพัฒนางานของ กฟผ. ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีขบวนการสนับสนุนและพลักดันให้เกิดการเรียนรู้จนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนางาน ตลอดจนส่งเสริมความคิดในเรื่องสร้างสรรค์และนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อปรับปรุงระบบและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ คงไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อพัฒนาให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขแก่คนไทยทุกคน ขอชื่นชมในความตั้งใจอันดีตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน ขอให้ร่วมมือร่วมใจรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

          สำหรับงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ เป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2557  ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ภายใต้แนวคิด“พัฒนางานทุกด้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพสูง” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม โดยการใช้เครื่องมือ QCC, Kaizen, KSS (Kaizen suggestion system), AAR (After Action Review), BAR (Before Action Review) ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนความสูญเสียตามแนวทางการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตองค์กร และยังเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานในเวทีของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีระดับประเทศต่อไป นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงานแล้วภายในงานยังมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการต่างๆ เช่น เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC), งานด้าน CSR, หลอดไฟ LED เป็นต้น ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อีกด้วยแผนกประชาสัมพันธ์