ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กฟผ.แม่เมาะ ไม่นิ่งนอนใจ รุดตรวจสอบหาสาเหตุใบข้าวไหม้ ร่วมกับเกษตร จ.ลำปาง

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายประยูรรัตน์ ประธานราษฎร์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ นายภาณุ อินทรวิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง นายชุมพล มูลวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ และสื่อมวลชนใน จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต้นกล้าข้าวพันธุ์ กข6 อายุ 1 เดือน 3 วัน ในแปลงนาข้าวของนางปราณี อินปัญโญ นายภรภิรมณ์ จันมะโน และนางมาลี ผิวร่วมชาติ ที่เกิดอาการใบไหม้ และแห้งตาย ในเบื้องต้นนายชุมพลฯ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อราบางชนิด ในนาข้าวช่วงฤดูฝน พบมากในข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อแสง และพบส่วนใหญ่ในเขตภาคเหนือ ส่งผลให้ต้นกล้ามีแผลจุดสีน้ำตาล อาการคล้ายถูกไฟไหม้ พบได้ที่ใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและลำต้น ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าเชื้อราสามารถอาศัยเกาะอยู่กับเศษซากพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน หมั่นพรวนดิน ปลูกพืชหมุนเวียน และคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนหว่านลงในดิน แต่อย่างไรก็ตาม ได้เก็บตัวอย่างต้นกล้า และใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่ของสมาชิกในชุมชนที่เกิดปัญหา ให้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เป็นผู้ตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริง คาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจสอบครั้งนี้แผนกประชาสัมพันธ์