ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสัมมนา ระดมความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย

      ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ทิศทางพลังงานไทย  จัดโดยกระทรวงพลังงาน พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เชื่อมั่นเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้  โดยยกโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และยินดีเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  นายชวลิต ตั้งตระกูล  ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ทิศทางพลังงานไทย” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและร่วมนำเสนอแผนทิศทางพลังงานไทยในอนาคต โดยมีข้าราชการ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนผู้สนใจในภาคเหนือกว่า 500 คนเข้าร่วมรับฟัง

        การสัมมนาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอแผนจากผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ, แผนพัฒนาพลังงานทดแทน, แผนจัดหาเชื้อเพลิงพลังงานและแผนอนุรักษ์พลังงาน สำหรับช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาตามแผนข้างต้นจำนวน 4 กลุ่ม โดยนายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในห้องย่อยที่ 4 เรื่อง แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พร้อมให้ข้อคิดเห็นว่า ตนเองทำงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะถือเป็นบทเรียนแรก ในปี 2535 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ  ซึ่งจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา

       กว่า  20 ปี  โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ได้ในด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แม้ว่าถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นมีคุณภาพต่ำที่สุด  เพราะมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ถึง ร้อยละ 3  มีขี้เถ้ามาก  มีความชื้นที่สูง รวมทั้งมีค่าความร้อนที่ต่ำ  ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดสามารถควบคุมจัดการมลภาวะให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้  ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

        ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวต่อว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เมื่อปี 2556 ซึ่งหมายถึงการเป็นโรงไฟฟ้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับประเด็นที่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยอยากให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นกรณีศึกษา ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการยอมรับของสาธารณชน และยินดีที่จะเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน เพราะทุกคนทราบอยู่แล้วว่าก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะหมดไป อย่างไรแล้วจะต้องมีโรงไฟฟ้าชนิดอื่นเข้ามาแทน พลังงานนิวเคลียร์นั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็กลัว ฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน  สำหรับพลังงานทดแทนต่างๆ นั้นเป็นแค่การเสริมระบบเท่านั้น ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงหลักได้เนื่องจากให้กำลังการผลิตที่น้อย  ในส่วนของถ่านหินนำเข้าที่ใช้งานในโรงไฟฟ้าเอกชนนั้นมีคุณภาพดีกว่าถ่านหินลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะหลายเท่า  ซึ่งกระทรวงพลังงานควรทำหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และนำไปดูตัวอย่างของจริง  ท้ายที่สุดขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลองพิจารณาสำหรับสถานที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตซึ่งส่วนตัวอยากให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งพลังงานหลักเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ และควรก่อสร้างโรงไฟฟ้าในสถานที่ที่ประชาชนยอมรับหรือมีความต้องการที่จะให้ก่อสร้าง ซึ่งอาจจะต้องลงทุนเพิ่มในด้านของการขนส่งแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแผนกประชาสัมพันธ์