ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กฟผ.แม่เมาะ ผันน้ำที่ต้องระบายทิ้งจากเขื่อนกิ่วลม มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ

         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำกิ่วลม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ณ เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อตรวจสอบการเดินเครื่องสูบน้ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          จากปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ทำให้เขื่อนหลักของ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ เขื่อนแม่ขามที่มีความจุสูงสุด 35.84 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนแม่จางที่มีความจุสูงสุด 105.78 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันทั้งสองเขื่อนมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 35.03 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559) ขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความต้องการใช้น้ำเพื่อเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการขอสูบน้ำที่ระบายทิ้งจากเขื่อนกิ่วลม โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ประชุมร่วมกับกรมชลประทานที่ 2 และคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเรื่องการใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 1.) กรมชลประทานจะอนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำกิ่วลมมีไม่ต่ำกว่า 282.0 ม.รทก. คิดเป็นปริมาณกักเก็บ 65 ล้าน ลบ.ม. 2.) ปริมาณน้ำที่ กฟผ.สูบไปใช้จะถูกพิจารณาและควบคุมโดยกรมชลประทาน ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ และการสูบน้ำแต่ละครั้งกรมชลประทานจะคิดค่าชลประทาน ลบ.ม. ละ 50 สตางค์ 3.) ในปีที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปกติ ทาง กฟผ.แม่เมาะ จะสูบน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำขั้นต่ำ 1,000,000 ลบ.ม. ต่อปี แต่ไม่เกิน 16,000,000 ลบ.ม. ต่อปี ซึ่งจะทำการสูบน้ำได้ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 4.) หากปีใดฝนแล้งอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมมีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำไปใช้

         ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้สูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมมาใช้งานได้ 16 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณน้ำที่เขื่อนกิ่วลมระบายทิ้ง 4-5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน โดยน้ำที่สูบจะส่งไปตามท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.3 เมตร หนา 11 มิลลิเมตร ไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ขาม รวมความยาวของท่อส่ง 29.7 กิโลเมตร ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ  ยินดีจ่ายค่าชลประทาน ลบ.ม. ละ 50 สตางค์ รวมเป็นเงิน 8 ล้านบาท

       นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ จะสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเป็นระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยประมาณ 1.8-2.0 แสน ลบ.ม. ต่อวัน โดยเริ่มสูบตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับชุมชนรอบเขื่อนกิ่วลมอย่างแน่นอนแผนกประชาสัมพันธ์