ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายสมชาย ชูดอกไม้ ผู้ช่วยผู้ว่านโยบาย กฟผ. เป็นประธานในการประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “ ก้าวไปกับงาน

        

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายสมชาย ชูดอกไม้ ผู้ช่วยผู้ว่านโยบาย กฟผ.  เป็นประธานในการประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “ ก้าวไปกับงานวิจัย กฟผ.” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.)  ภายในงานมีการนำงานเสนอผลงานวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 5 เรื่อง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกุล ผู้อำนวยการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการการพัฒนาวัสดุประสานร่วมปูนซีเมนต์ ผงฝุ่นหินและเถ้าลอยโดยใช้เถ้าลอยที่แม่เมาะที่มีปริมาณ Free Lime ต่างๆกัน”  

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th