ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
เปิดอบรมการทำงานในที่อับอากาศรุ่นแรก ที่ กฟผ.แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมนัส เปียวนิช วิศวกรระดับ11 สังกัดฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรควา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมนัส เปียวนิช วิศวกรระดับ11 สังกัดฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ 1/2553 ของศูนย์ฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศสาขาแม่เมาะ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน  โดยวันที่ 12-13 ตุลาคม 2553 เป็นการอบรมภาคทฤษฎี  ส่วนวันที่ 14 ตุลาคม  2553 เป็นภาคปฏิบัติ หากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย ใบรับรองผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ, ใบรับรองผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศ, ใบรับรองผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ และใบรับรองผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th