ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
กฟผ.แม่เมาะ กำหนดแผนบริการสุขภาพเคลื่อนที่แก่ราษฎรแม่เมาะ ครบทุกพื้นที่
กองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ด้านการแพทย์ ประจำปี 2552 โดยการออกให้บริการด้านการแพทย์แก่ชุมชนในเขต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

กองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ด้านการแพทย์ ประจำปี 2552  โดยการออกให้บริการด้านการแพทย์แก่ชุมชนในเขต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นายแพทย์พรเพิ่ม  พรมมาส  หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เปิดเผยว่า ในปี 2552 กองแพทย์และอนามัยจะออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่โดยจะไปรตรวจรักษาที่หมู่บ้านต่างๆ ตามแผนงานรวม 18 ครั้ง ดังนี้

เดือนมกราคม  จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่ วันที่ 7 ม.ค. 52  ที่หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง,  วันที่ 14  ม.ค. 52  ที่หมู่บ้านบ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านดง  และ วันที่ 21 ม.ค. 52  ที่หมู่บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4  ตำบลสบป้าด และหมู่บ้านแม่เมาะสถานี หมู่ที่ 4  ตำบลแม่เมาะ

เดือนกุมภาพันธ์  จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่   วันที่ 4 ก.พ. 52  ที่หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เมาะ,  วันที่  11 ก.พ. 52  ที่หมู่บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่  9  ตำบล นาสัก  และ วันที่ 18 ก.พ.52  ที่หมู่บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 และบ้านหางฮุง  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เมาะ

เดือนกันยายน   จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่   วันที่ 9 ก.ย. 52  ที่หมู่บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2, บ้านใหม่รัตนโกสินทร์หมู่ที่  5    และบ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7  ตำบลนาสัก ,  วันที่  16 ก.ย. 52  ที่หมู่บ้านาแช่ หมู่ที่ 2, บ้านกอรวก  หมู่ที่ 3, บ้านนาสันติราษฎร์  หมู่ที่  6  และบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่  7 ตำบลจางเหนือ และวันที่ 23 ก.ย. 52 ที่หมู่บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 1  และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านดง

เดือนตุลาคม   จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่   วันที่  7 ต.ค. 52 ที่หมู่บ้านห้วยเป็ด  หมู่ที่ 1 และบ้านหางฮุง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เมาะ  วันที่ 14 ต.ค. 52  ที่หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6  ตำบลแม่เมาะ  และวันที่  21 ต.ค. 52 ที่หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านดง

เดือนพฤศจิกายน   จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่   วันที่ 4  พ. ย. 52  ที่หมู่บ้านแม่เมาะสถานี  หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ  และบ้านสบเมาะ  หมู่ที่ 4  ตำบลสบป้าด ,  วันที่  11 พ.ย.  52  ที่หมู่บ้านบ้านดง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านดง  และ วันที่ 18 พ.ย. 52  ที่หมู่บ้านสบป้าด  หมู่ที่ 1, บ้านปงต้นปิน  หมู่ที่ 3   และสวนป่าแม่จาง  หมู่ที่  6  ตำบลสบป้าด

เดือนธันวาคม   จำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่   วันที่ 2  ธ.ค. 52  ที่หมู่บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด,  วันที่  9 ธ.ค. 52  ที่หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1  และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านดง  และ วันที่ 16 ธ.ค. 52  ที่หมู่บ้านแม่จาง  หมู่ที่ 1  และบ้านข่วงม่วง  หมู่ที่ 8  ตำบลนาสัก

นายแพทย์พรเพิ่ม  ได้กล่าวต่อไปว่านอกจากออกให้บริการเคลื่อนที่แล้ว  กองการแพทย์และอนามัยยังได้เตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติภัย, น้ำท่วม  ก็สามารถให้บริการได้ทันท่วงที และยังออกไปให้บริการสุขภาพร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอแม่เมาะเป็นประจำทุกเดือน  ด้วยขณะเดียวกันก็มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออกและโรคไข้สองอักเสบ ซึ่งมักจะระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ของทุกปี   ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี นั่นเอง

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th