» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ครบรอบรัฐพิธี 31 ปี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่า

       ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะได้มีโอกาสแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อปวงชนชาวไทย

องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ

        นับเป็นห้วงเวลากว่า 30 ปี ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ารับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน จวบจนปัจจุบัน ปี 2559 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Best Practice of Clean Coal Use and Technology in Power Generation) ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 (Eco-Efficient Electricity of the Mae Moh Lignite-Fired Power Generation Unit12)” และรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรสู่ชุมชน (Mae Moh Power Plant’s CSR : The Best Neighborhood of Mae Moh Community)” จากเวที ASEAN Coal Awards 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังสามารถคว้ารางวัล Leading Innovation Award และ Honorable Mention จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “Dry Ash Air Compressor Monitoring System” จากเวที The Taipei International Invention Show & Technomart (INST) 2015 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน รางวัลจากเวทีระดับนานาชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะและคนในชาติ (National Pride)

พร้อมมุ่งหน้าสู่ทศวรรษที่ 4

          ในอีก 10 ปีต่อจากนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายในรูปแบบต่างๆ อาทิ คุณภาพของเชื้อเพลิงลดลง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และการจัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาลในอนาคต ฯลฯ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะคือการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ออกจากระบบในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตหายไป 600 เมกะวัตต์ ดังนั้น  กฟผ. จึงสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ขึ้น ด้วยวงเงินลงทุน 36,811 ล้านบาท นับเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งแรกในเอเชีย โดยใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด Ultra-supercritical ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดการปล่อยมลสาร เช่น เครื่องกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าระดับสากล (Global Top Quartile Utility)

          นอกเหนือจากความท้าทายด้านภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะยังมุ่งมั่นดำเนินกิจการไปพร้อมกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้าแม่เมาะยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขึ้นเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร สังคม และชุมชน (Creating Shared Value:  CSV) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นสูงสุดในปัจจุบัน โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะถือว่าสังคมและชุมชนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ก่อให้เกิดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างสมดุล

            ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ในวันนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมมุ่งสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากล และมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติงาน สังคมและชุมชนในทุกมิติ ดังเช่นพันธกิจโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มุ่งมั่นในการ “ผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ต้นทุนที่เหมาะสม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล” เพื่อความสุขที่สว่างไสวของคนไทย และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศชาติ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สร้างฝายชะลอน้ำบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ พื้นที่ห้วยไคร้ ป่าชุมชนบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายธานี วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและทำแนวกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.แม่เมาะ สำหรับครั้งนี้เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่เป็นครั้งแรก รวม 4 ฝาย โดยมีทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เทศบาลตำบลแม่เมาะ นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ กองจิตอาสาฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านปงชัยและสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้ความรู้ด้านชีววิถีแก่ชุมชนในโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ วัดบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเปิดบูธให้ความรู้ด้านชีววิถีแก่ชุมชน แนะนำใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ และสารอินทรีย์อื่นๆ พร้อมแจกจุลินทรีย์แก่ชาวบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีซึ่งมีอันตรายต่อร่างกาย ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นโครงการเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในชุมชน ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอแม่เมาะ ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตัดผม  ซ่อมรถจักรยานยนต์ และให้ความรู้สำคัญแก่ชาวบ้าน โดยมีนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์นายอำเภอแม่เมาะ (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) เป็นประธาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...