» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  โครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7” จากความห่วงใย เปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษา

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชุมพล แสงสุกดี หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 2  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ประธานจัดงานโครงการ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7   กล่าวถึงวัตถุประสงค์และจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ต่อ นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในโครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ปีที่ 7” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา จำนวน 21 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี โดยมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ทุน  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจ แต่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้มอบทุน  พร้อมกันนี้ จ.อ. สายชล ผลศิริ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกเภสัชกรรม กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 5 คน ที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ให้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ต่อจากนั้นนายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่อง โอกาสที่ได้รับ โดยมี นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน          ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ร่วมงาน

        นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า วันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันระหว่าง กฟผ. แม่เมาะ ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งผู้จัดกิจกรรมได้แสดงออกถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น จริงใจ เพราะลูกของท่านก็เปรียบเสมือนลูกของเรา เจตนารมณ์ของคณะทำงานที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ถือว่าเป็นสิ่งดีในเรื่องของการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความตั้งใจแต่ประสบปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนตัวนั้นพูดเสมอว่าน้องๆ ที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีทุนการศึกษาจะให้เรียนดีอย่างกับเด็กที่มีโอกาสได้เรียนพิเศษนั้นคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ แต่วันนี้โอกาสได้เปิดให้น้องๆ ที่มีพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้ อยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าและอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นคือ การเป็นคนดีและได้ทำงานที่มีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใด ฉะนั้นหากน้องๆ จะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงผู้ปกครอง และพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ ที่ได้ดูแลให้ความรัก ความห่วงใยและพร้อมที่จะให้กำลังใจกับน้องๆ  ซึ่งเชื่อว่าโครงการที่ดีอย่างนี้จะดำเนินต่อไปและขยายผลไปทั่ว กฟผ.แม่เมาะ ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวประสบความสุขและพบแต่สิ่งประเสริฐในชีวิตตลอดไป

         นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ เชื่อมั่นว่าผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมีความปรารถนาดีและตั้งใจที่จะสนับสนุนให้น้องๆ หรือลูกๆ ทุกคนได้มีโอกาสศึกษา มีทุนในการศึกษา มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นทุนที่  ไม่มากแต่เป็นทุนส่วนตัวที่ผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยความปรารถนาดี อยากจะเห็นลูกๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดี ซึ่งปัจจุบันนี้ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ ในเวลาอันใกล้นี้ สังคมของประเทศชาติจะเปิดกว้างเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการแข่งขันกันทางด้านการศึกษาที่สูงมาก ขอให้ลูกๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆ และ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ตนตั้งใจไว้

       นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจแทนนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่เป็น   พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน โอกาสที่ได้รับครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยานั้นส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน

       นายสหรัฐ วีระพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า  รับทุนในโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 เป็นปีที่ 2 แล้ว ตนมีความตั้งใจอยากเป็นวิศวกรเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ๆ พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ ขอขอบคุณ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมดังเจตนารมณ์ของทุนการศึกษาดังกล่าว

         นางมุขดา ไทยเดิม ผู้ปกครองนายศตวรรษ ดอกพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า ตนเองและลูกอาศัยอยู่ที่บ้านวังตม ต.จางเหนือ  อ.แม่เมาะ          จ.ลำปาง ต้องขอขอบคุณในน้ำใจ ไมตรีที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ มีให้กับตนเองและลูก ทุนการศึกษานี้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้มาก ขอขอบคุณอีกครั้ง

        นางทองพันธ์ ตาธิมา ผู้ปกครอง น.ส.เกศรินท์ ตาธิมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสาวทำให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และดีใจมากที่ได้มาพบกับพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ลูกของตนได้ศึกษาเล่าเรียน

         โครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ดำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการดังกล่าวดำเนินงานครั้งแรกเมื่อปี 2551 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่มีฐานะยากจนแต่ มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี 2557 นี้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวไปแล้วจำนวน 186 ทุน เป็นเงิน 1,469,500 บาท

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ชมรมวอลเล่ย์บอล กฟผ.แม่เมาะ จัดแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สนามวอลเล่ย์บอลชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ชมรมวอลเล่ย์บอล กฟผ.แม่เมาะ จัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.ลำปาง โดยมีทีมนักกีฬาชายและหญิงจากเทศบาลนครลำปาง นำโดย นายสุวรรณ นครังกูล รองนายกเทสมนตรีเทศบาลนครลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง นำโดย น.พ.ปิยะพงษ์ อุ่นปัญญา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำปาง, บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง(จำกัด) มหาชน นำโดย นายสายันต์ พวงเรือนแก้วประธานคณะกิจการพิเศษบริษัทปูนซีเมนต์ (จำกัด) มหาชน  และ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมการแข่งขัน

        สำหรับผลการแข่งขันประเภททีมหญิงชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม กฟผ. แม่เมาะ

                                           รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลนครลำปาง

                                           รองชนะเลิศอันดับ1  ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลลำปาง

                                           รองชนะเลิศอันดับ2  ได้แก่ ทีมปูนซีเมนต์ลำปาง

        ส่วนผลการแข่งขันประเภททีมชาย     ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม กฟผ.แม่เมาะ

                                           รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลลำปาง

                                           รองชนะเลิศอันดับ1  ได้แก่ ทีมปูนซีเมนต์ลำปาง

                                           รองชนะเลิศอันดับ2  ได้แก่ ทีมเทศบาลนครลำปาง

        โดยมีนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พบกับ “น้องมิ้ง” พิธีกรรายการดาวกระจาย และ “แก๊ป” ธนเวทย์ จากละครคุณชายรักเร่ ในงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปี 57

“มิ้ง” ยูมิโก๊ะ สุชิยะ พิธีกรชื่อดังจากรายดาวกระจาย และ “แก๊ป” ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล นักแสดงจากค่าย โพลีพลัส เตรียมมาสร้างสีสันงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่  3 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

การจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนเป็นการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำปาง ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 23 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยทุกปีที่ผ่านมานายไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนศิลปินดาราที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงาน ซึ่งปีนี้บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด    นำศิลปินดารามาร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมในงาน  2 คน คือ น.ส. ยูมิโก๊ะ สุชิยะ (มิ้ง) หรือที่หลายคนรู้จักในพิธีกรรายการดาวกระจาย  นอกจากนั้นแล้วยังมีผลงานละครเรื่อง ตะวันทอแสง และ กุหลาบร้ายของนายตะวัน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7  คนที่สอง คือ นายธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล (แก๊ป) ที่มีผลงานละครเรื่อง คุณชายรักเร่, เสื้อสีฝุ่นที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, เจ้าสาวสลาตัน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และแสดงในคลับฟายเดย์เดอะซีรีย์ ตอน รักที่ไม่เคยได้รักอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นพิธีกร รายการไอเดียกึ่งสำเร็จรูป และพิธีกรรายการไทยแลนด์พลัส อีกด้วย

         โดยในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ดาราทั้งสองจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 23  ทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จับมือหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน เครือข่ายเยาวชน ผนึกกำลังร่วมกิจกรรมวันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทย

        ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน เครือข่ายเยาวชน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมวันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทยและส่งเสริมจริยธรรมค่านิยม กฟผ.

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมวันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทยและส่งเสริมจริยธรรมค่านิยม กฟผ. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเอื้ออาทรและร่วมกันประกาศการทำความดี มุ่งมั่นที่จะให้เกิดเครือข่ายต้นแบบ การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง

        กิจกรรมเริ่มจากเดินรณรงค์วันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทยและส่งเสริมจริยธรรมค่านิยม กฟผ. เคลื่อนขบวนจากบริเวณสามแยกศาลาสมเด็จพระพุทธจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ผ่านโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13, ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ, ด่านประตู2, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สิ้นสุด ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32, ผู้บังคับกองร้อยพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา, นายอำเภอแม่เมาะ, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เครือข่ายเยาวชนและกลุ่มสมัชชาคุณธรรม กว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์การเป็นคนดีในกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี โดยเขียนสิ่งที่ตั้งใจทำความดีลงกระดาษแล้วนำไปติดที่ต้นไม้แห่งความดี และร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ณ ห้องรักองค์การ โดยพระครูสังวรสุตกิจ ดร.รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จ.ลำปาง และพระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.) จ.เชียงใหม่ จบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคล Firm C ประจำปี 2556 จำนวน 59 คน    

          พลตรีอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ประธานในพิธีกล่าวว่า “ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของหน่วยงาน บุคลากร จากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี ในการจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันเป็น “ศูนย์คุณธรรม” ซึ่งหมายถึงการร่วมมือจากองค์กรมหาชน ส่วนราชการ ชุมชน สถาบันการศึกษา กฟผ.แม่เมาะ เพื่อร้อยเรียงความมีคุณธรรม ความซื่อตรงเพื่อนำไปเป็นหลักยึดถือในการดำรงชีวิต ในการทำงาน พร้อมส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม ธรรมมาภิบาลในองค์กรให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้จะเป็นการประกาศปฏิญาณตนที่จะประกอบแต่คุณงามความดี และแสดงเจตนารมณ์ของการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม”

 

         นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ กล่าวว่า “วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  รู้สึกได้ถึงความปรองดองสมานฉันท์ระหว่าชุมชนกับ กฟผ.แม่เมาะ อยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆ ทางผู้นำชุมชนไม่ขัดข้องพร้อมให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน วันนี้มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลสบป้าดเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เรามีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้เห็นความสำคัญกับชุมชนให้ความช่วยเหลือร่วมมือมาโดยตลอด เราก็เห็น กฟผ.แม่เมาะ เป็นบุคคลสำคัญของพวกเราเหมือนกัน”

       พลทหารสกล ปัญญายิ้ม จากค่ายประตูผา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ กฟผ.แม่เมาะ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จัดกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนเรื่องของความซื่อตรงของทุกหน่วยงานอย่างพร้อมเพียงกัน กิจกรรมเดินรณรงค์ยังเป็นการออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย”

        นายชอ้อน สุขชู สังกัดกองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลบุคคล Firm C ประจำปี 2556 กล่าวว่า “เมื่อก่อนรางวัลบุคคล Firm C เป็นรางวัลสำหรับพนักงานเท่านั้น ในความคิดส่วนตัวรู้สึกไม่เป็นธรรม เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ที่ทำงานเสียสละให้องค์กรมีมากมาย โดยภายหลังมีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนตัวผมได้นำหลักของความซื่อตรงมาปรับใช้ในการทำงานเพราะเราอยู่ในองค์กร  เราก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ ความซื่อตรงก็เหมือนความซื่อสัตย์ ในเมื่อเราทำงานให้องค์กรแล้วทำให้เรามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีบ้านมีรถก็ได้เงินเดือนจากองค์กร ทุกสิ่งอย่างได้จากองค์กรทั้งนั้น เราก็ต้องรักองค์กรและมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์

         นางอัญชลี นุตราวงษ์ สังกัดกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลบุคคล Firm C ประจำปี 2556 กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส่วนตัวได้นำหลักของความซื่อสัตย์ ซื่อตรงมาปรับใช้ในการทำงาน ส่งผลให้ทำงานอย่างมีความสุข  คือเป็นคติประจำใจในการทำงานว่า 20 ปี ยึดหลักนี้มาโดยตลอด อยากฝากถึงน้องๆผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้รักองค์กรของเรามากๆ ช่วยกันดูแลชุมชนโดยรอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นต่อๆไปและที่สำคัญต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  งานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-5 จัดกิจกรรมรณรงค์และชี้แจงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน

        โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-5 กระตุ้นเตือนผู้ปฏิบัติงานและ บริษัทผู้รับจ้าง เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานในพื้นที่จริง โดยเน้นย้ำให้มีการพูดคุยชี้แจงการทำงานในแต่ละวันก่อนเข้าทำงานจริง และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZD) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-5” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีจิตสำนึกในการทำงานอย่างเป็นระบบตามคู่มือ และข้อกำหนดที่ถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดความสูญเสียด้านบุคคล ทรัพย์สินและระบบการผลิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ โดยมีนายจำรัส เหมือเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในงานได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ความปลอดภัย, การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อนเข้าทำงาน, การแสดงบอร์ดผลงานด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน, การแสดงบอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัย, การแสดงบอร์ดกิจกรรม 5ส. และนโยบายความปลอดภัย, การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ, การแจ้งกฎข้อบังคับและการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่ กฟผ.จากแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การพูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดและสิทธิประโยชน์ของผู้รับจ้างงานของ กฟผ.จากนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และการบรรยายเรื่องกายศาสตร์ กับ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง จากวิทยากรกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ บริษัทผู้รับจ้าง กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ วัตถุประสงค์คือ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนที่จะเข้าทำงาน ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนั้น สาเหตุส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทั้ง กฟผ.และบริษัทผู้รับจ้าง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะนำคู่มือมาตรฐานการทำงานด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้งาน โดยจะมีการพูดคุยก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง ทั้งเรื่องคุณภาพ กฎความปลอดภัย และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นขั้นตอนอยู่แล้ว ซึ่งผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ประจำปี

หรือในงานซ่อมบำรุงรักษาที่ผ่านมามีการดำเนินงานได้ค่อนข้างดี ขอให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงรักษาให้ดีอย่างนี้ยิ่งขึ้นและตลอดไป

        นายจำรัส เหมือนเพชร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ(Boiler) , กังหัน(Turbine) และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Flue Gas Desulfurization-FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ที่มีความรุนแรง สร้างความสูญเสีย ทั้งบุคคล และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ดังนั้นในงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเตือนและเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในระบบงานด้านความปลอดภัย ตามคู่มือการทำงานและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุจากการทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-5 ครั้งนี้เป็น ศูนย์ หรือไม่เกิดอุบัติเหตุนั้นเอง

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-5 กำลังผลิตเครื่องละ 150 เมกะวัตต์ รวม 300 เมกะวัตต์ กำหนดหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามวาระระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-5 ดำเนินงานโดยกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับ กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัย ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, แผนกความปลอดภัย, แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...