» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา  12 สิงหาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  “ อ.แม่เมาะ” โมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

        สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดเสวนาการเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ อ.แม่เมาะ   เห็นความพร้อมด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้าน สามารถเป็นโมเดลที่ดีในการนำไปพัฒนาชุมชนในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ

          สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือนำผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก  17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 70 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร, นางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่เมาะ และ      นางอริศรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม ม.7  ต.แม่เมาะ เป็นผู้แทนของ อ.แม่เมาะ เข้าร่วมในเวทีเสวนา

          คุณจักกฤช ศีลาเจริญ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ), รองประธานสหพันธ์กิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “มาแม่เมาะเป็นครั้งแรกได้เห็นภาพที่แตกต่างจากที่ได้รับรู้มา ที่นี่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร สะท้อนได้ว่าผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุข สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และชุมชนแม่เมาะมีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวทั้งด้านสถานที่ งบประมาณ และกำลังคนในการที่จะร่วมกันพัฒนา ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว อ.แม่เมาะ ถึงแสนคนนับเป็นตัวเลขที่สูง และชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นโมเดลที่ดีในการนำไปพัฒนาชุมชนในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือต่อไป”

          นอกจากนั้นแล้ว ดร.สุรพล พงศทัต ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ) กล่าวว่า “มาที่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นครั้งแรกเพื่อมาเปิดใจและเปิดตาดูว่าที่ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินงานอย่างไร ซึ่งจากที่ได้มาเห็นวันนี้แตกต่างจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายจังหวัดที่ยังมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีนัก แต่ กฟผ.แม่เมาะ มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความจริงใจในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  บรรณาธิการ นสพ.ภาคใต้ ขึ้นเหนือ อยากให้ กฟผ.แม่เมาะ ลงใต้ถ่ายทอดประสบการณ์จริง

         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  นำเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ และชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา จำนวน 35 คน  ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของ กฟผ. โดยมีนายธานี วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล จากนั้นคณะฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้ นายเฉียบ เจริญมหัถชัย บรรณาธิการ นสพ.สยามทักษิณ จ.สงขลา กล่าวว่า “ตนมาที่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ทำได้ดีในด้านกระบวนการผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบ  จึงอยากให้ผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ที่ กฟผ. จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อไปสื่อสารให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพราะตนเชื่อว่าหากคนที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่จริงไปให้ข้อมูลด้วยตนเอง เชื่อว่าจะสามารถละลายความรู้สึกและสร้างความเชื่อมั่นแก่คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ บ้านท่าสี อ.แม่เมาะ

       นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ – ปฏิบัติการ และนายธานี วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” แก่ นางบัวคำ บุญมา ชาวบ้านท่าสี ผู้ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะตรวจความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้างสายพานลำเลียงเถ้าลอย

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารในคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอส-ฟม.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ก่อสร้างสายพานลำเลียงเถ้าลอย โดยมีนายถาวร เนียมอยู่  หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ จากนั้นคณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการสำรวจความปลอดภัยพื้นที่สายพานลำเลียงเถ้าลอย โดยในที่ประชุมได้เสนอแนะให้หน่วยงานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือนบริเวณถนนพื้นที่ก่อสร้างแนวสายพานรวมไปถึงควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานและบริษัทผู้รับจ้างดำเนินงานด้าน 5ส ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...