» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  ครม.แต่งตั้ง “กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13

        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่หมดวาระ

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2501 อายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เป็นต้น

         ด้านประวัติการทำงานที่ กฟผ. ปี 2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง, ปี 2554 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3, ปี 2556 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ, ปี 2558 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือ การนำระบบ Asset Management มาใช้ในการบริหารจัดการงานเดินเครื่องในโรงไฟฟ้า และนำระบบ Turnaround Management มาใช้ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า

        ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 13 มีวิสัยทัศน์ในการนำพา กฟผ. ให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม โดย กฟผ. จะต้องเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภาคภูมิใจของชาติ และเป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงานต่อไปในอนาคต
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมรับมือภาวะภัยแล้ง ซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2559

           โรงไฟฟ้าแม่เมาะซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับภาวะภัยแล้ง ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2559 จำลองสถานการณ์ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อระบบผลิตไฟฟ้า นับเป็นหน่วยงานแรกของ กฟผ. ที่จัดการซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รักษาความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า และป้องกันค่าความเสียหาย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับภาวะภัยแล้ง ประจำปี 2559 ความรุนแรงระดับ 3  ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับสูงสุด นับเป็นครั้งแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีการจัดซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะภัยแล้งเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน  โดยจัดซ้อมแผนบนโต๊ะ (The Table Top Exercise : TTX) ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการ สมมุติสถานการณ์ปริมาณน้ำรวมของเขื่อนแม่จางและแม่ขามมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติ รักษาความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า และป้องกันมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการบริหารคุณภาพสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และคู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 502 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมคณะทำงานจัดการทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อดีข้อเสียที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นการซ้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤติของคณะทำงานการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการรายงานสถานการณ์ให้สื่อมวลชนและชุมชนทราบเพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งซักซ้อมกระบวนการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติจนสามารถรักษาความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกันมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นักประชาสัมพันธ์ ดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ศึกษาแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์การ

    

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  นำนักศึกษาหลักสูตร “Strategic PR Management” รุ่นที่ 10 ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานกระบวนการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนโดยรอบ มีนายเดชณรงค์ สุริยะ หัวหน้ากองแผนงานและประเมินผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร นอกจากนั้นแล้วคณะฯยังให้ความสนใจงานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยนางนันทกานต์ วาเล็กบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ    เป็นวิทยากรให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมโครงการผักปลอดสารพิษบ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ

          คุณมุฑิตา อิทธิผล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า มาดูงานที่ กฟผ.แม่เมาะครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานในหลายด้าน โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการดูแลสังคมและการสื่อสารที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นองค์กรที่ผ่านอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่สามารถนำกลยุทธ์มาใช้ในการดำเนินงานจนสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้อย่างมีความสุข นับเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นในการนำไปปรับใช้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รณรงค์ป้องกันยุงลาย

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคจากยุงลาย ในสถานประกอบการ กฟผ.แม่เมาะ ที่จัดขึ้นโดยกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและที่อยู่อาศัยของยุงในสถานประกอบการและบ้านเรือน เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภายในงานมีการจำลองพ่นยากำจัดยุงลาย บอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากยุงลายและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากนั้นผู้ปฏิบัติงานร่วมเดินรณรงค์ตามหน่วยงานต่างๆภายใน กฟผ.แม่เมาะ ในการจำกัดลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1.) เก็บเศษขยะและภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.) เก็บสถานที่ทำงานและบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก และ 3.) เก็บน้ำให้มิดชิดและปิดไม่ให้ยุงวางไข่

          นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า “จากรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก อำเภอแม่เมาะ ปี 2558 พบว่า มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 143 ราย อำเภอแม่เมาะเป็นอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุดในจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในอำเภอแม่เมาะต่างร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคจากยุงลายในพื้นที่เช่นเดียวกัน ในวันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอแม่เมาะมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการนำมาตรการการกำจัดยุงลายไปปฏิบัติในสถานประกอบการรวมถึงบ้านเรือนของท่านต่อไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ดาราดัง “ภูริ หิรัญพฤกษ์” นำทีมถ่ายรายการที่ กฟผ.แม่เมาะ ชวนคนมาวิ่งที่งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 25

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ View Finder เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 โดยมีนายภูริ หิรัญพฤกษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้นางธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ นักวิ่งทีมชาติไทย นางณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ นักวิ่งผู้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2557 และนักวิ่งจากชมรมวิ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการอีกด้วย ติดตามชมรายการ View Finder ตอนดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ทางช่อง One (ช่อง 31 HD)

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...