» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  คุณภาพอากาศอำเภอแม่เมาะเดือนธันวาคม 2557 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

      แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนธันวาคม 2557 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ. ที่ตั้งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จำนวน 11 สถานี  ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์(NO2) โดยมีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม(TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1  ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)  ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

        สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ปฏิบัติงาน, พื้นที่ชุมชน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง พบมีฝุ่นขนาดเล็กสูง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ลำดับ

ค่าที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

(ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

ค่าที่วัดได้สูงสุด (ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

1

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง

330

136

2

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง

120

78

3

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1  ชั่วโมง

780

110

4

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง

300

18

5

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง

320

90

 

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ชี้แจงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ

         นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่เมาะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงประเด็นสำคัญได้แก่ การเปิดรับสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2558 จำนวน 847 อัตรา โดยรับสมัครในอัตราภูมิภาค จำนวน 112 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม และ เปิดรับสมัครในอัตราทั่วไป จำนวน 735 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งได้แจ้งข่าวความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ซึ่งผ่านการอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) แล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทำให้ กฟผ. สามารถเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ ได้ โดยเริ่มมีการปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2558 และคาดว่าการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558-2561 หรือ 4 ปีโดยประมาณ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จังหวัดลำปางต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดให้นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 57

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดย พลเอกสายัณห์ บุญแต่ง รองประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรีวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นายถาวร  งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำชมวิดิทัศน์และบรรยายสรุปในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” นอกจากนี้ นายถาวรงาม กนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมกิจการ กฟผ. แม่เมาะ และวิกฤตพลังงานในอนาคต พร้อมนำชมบริเวณโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะด้วย  

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ มอบไออุ่นต้านภัยหนาว ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ส่งต่อไออุ่น ต้านภัยหนาว ด้วยผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนพื้นที่ 44 หมู่บ้าน ของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนรวม 2,500 ชุด เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยปีนี้ จ.ลำปาง มีอุณหภูมิต่ำสุด 8 - 12 องศาเซลเซียส และบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีการจัดสรรเครื่องกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวใน อ.แม่เมาะ โดยกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ได้นำไปมอบแก่เด็กนักเรียนในชุมชน อาทิ โรงเรียนบ้านนาแช่ ต.จางเหนือ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.บ้านดง เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา ซึ่งการร่วมช่วยเตรียมบำบัดภัยหนาว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบไออุ่น และดูแลสุขภาพชุมชนในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนทำแนวกันไฟ รักษาผืนป่าบ้านหาด

       นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านหาด หมู่บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  โดยมีนายสว่าง จาคำมา นายก อบต.จางเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อมกันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณ 19,000 บาท เพื่อสนับสนุน อบต.จางเหนือ ในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย โดยมีนายจำเนียร ต้นแก้ว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จาง บรรยายให้ความรู้เรื่องภัยของไฟป่า การเกิดหมอกควัน และการจัดทำแนวกันไฟป่า แก่สมาชิกชุมชนบ้านหาดที่เข้าร่วมกิจกรรม        

       การทำแนวกันไฟในวันดังกล่าว มีระยะทาง 8 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านหาดกว่า 2,600 ไร่  ซึ่งผืนป่าแห่งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าด้วยการทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี จนปัจจุบันผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและกลับมาเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น นกยูง ที่เคยหายไปจากผืนป่าอีกครั้งหนึ่ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...