» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ผันน้ำที่ต้องระบายทิ้งจากเขื่อนกิ่วลม มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ

         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำกิ่วลม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ณ เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อตรวจสอบการเดินเครื่องสูบน้ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          จากปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ทำให้เขื่อนหลักของ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ เขื่อนแม่ขามที่มีความจุสูงสุด 35.84 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนแม่จางที่มีความจุสูงสุด 105.78 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันทั้งสองเขื่อนมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 35.03 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559) ขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความต้องการใช้น้ำเพื่อเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการขอสูบน้ำที่ระบายทิ้งจากเขื่อนกิ่วลม โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ประชุมร่วมกับกรมชลประทานที่ 2 และคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเรื่องการใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 1.) กรมชลประทานจะอนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำกิ่วลมมีไม่ต่ำกว่า 282.0 ม.รทก. คิดเป็นปริมาณกักเก็บ 65 ล้าน ลบ.ม. 2.) ปริมาณน้ำที่ กฟผ.สูบไปใช้จะถูกพิจารณาและควบคุมโดยกรมชลประทาน ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ และการสูบน้ำแต่ละครั้งกรมชลประทานจะคิดค่าชลประทาน ลบ.ม. ละ 50 สตางค์ 3.) ในปีที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปกติ ทาง กฟผ.แม่เมาะ จะสูบน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำขั้นต่ำ 1,000,000 ลบ.ม. ต่อปี แต่ไม่เกิน 16,000,000 ลบ.ม. ต่อปี ซึ่งจะทำการสูบน้ำได้ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 4.) หากปีใดฝนแล้งอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมมีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำไปใช้

         ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้สูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมมาใช้งานได้ 16 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณน้ำที่เขื่อนกิ่วลมระบายทิ้ง 4-5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน โดยน้ำที่สูบจะส่งไปตามท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.3 เมตร หนา 11 มิลลิเมตร ไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ขาม รวมความยาวของท่อส่ง 29.7 กิโลเมตร ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ  ยินดีจ่ายค่าชลประทาน ลบ.ม. ละ 50 สตางค์ รวมเป็นเงิน 8 ล้านบาท

       นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ จะสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเป็นระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยประมาณ 1.8-2.0 แสน ลบ.ม. ต่อวัน โดยเริ่มสูบตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับชุมชนรอบเขื่อนกิ่วลมอย่างแน่นอน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะผู้นำชุมชนปัตตานีพบผู้ว่าการ กฟผ.และพิสูจน์ความจริงโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้นำชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดย นายมะแอ สะอะ   ผู้นำชุมชนปัตตานี และนายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยะลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. บริเวณรอบโรงไฟฟ้า

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้นำชุมชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาร่วมกับ กฟผ. มาโดยตลอด ยืนยันว่าภาคใต้มีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคใต้และประเทศชาติ ทั้งนี้ ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนเอง เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและย้ำว่า กฟผ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับหลักศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม และยินดีรับฟังคำแนะนำจากคนในชุมชนเสมอ เพื่อให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชนอย่างแท้จริง ขอให้ผู้นำชุมชนที่มาในวันนี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนในชุมชนต่อไป

        นายมะแอ สะอะ ผู้นำชุมชนปัตตานี กล่าวว่า ภายหลังจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เห็นว่าการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่มีผลกระทบกับชุมชนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าหลังจากนี้จะช่วยสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพาให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้โรงไฟฟ้าเทพามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน               ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่นเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเชื่อมั่นว่า โรงไฟฟ้าเทพายังทำให้ภาคใต้มีความมั่นคงทางพลังงานและประเทศชาติ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปบอกต่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงความจำเป็นของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา พร้อมช่วยผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าเทพาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านนาแช่

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  ณ  โรงเรียนบ้านนาแช่  ต.จางเหนือ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  นางนพณภัสสร  ถาวรอธิวาสน์  หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ  ร่วมพัฒนาห้องน้ำโรงเรียนบ้านนาแช่  โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมเทพื้นคอนกรีต และติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมกันนี้ผู้ปฏิบัติงานจากศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ ยังได้ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก EM  แก่สมาชิกชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแช่

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ประจำปี 2559

          กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 59 ดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่ 11 ด้าน 813 โครงการ รวมงบประมาณ 368 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และนายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล กรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ร่วมกันแถลงสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ประจำปี 2559 ซึ่งถูกใช้เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ทั้ง 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านกรณีฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน และด้านแผนงานอื่นๆ  ซึ่งได้รับอนุมัติและดำเนินการแล้ว จำนวน 813 โครงการ รวมเป็นเงิน 315,915,461 บาท หรือร้อยละ 95.48 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากกองทุนฯจำนวน 368 ล้านบาท โดยโครงการที่กองทุนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณมากที่สุด คือโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  และ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนประชาชนในพื้นที่   อ.แม่เมาะ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง   จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จับมือชาวแม่เมาะ พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14

        กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ผ่านการออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน  คลื่น 99.50 MHz  ในรายการ “กฟผ. ชุมชน คนบ้านเดียวกัน” โดยมีนายวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์  วิศวกรระดับ 11  ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ นางสาวชยากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยนางอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7  มาร่วมพูดคุยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network FM 99.50 MHz วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

       นายวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์ กล่าวว่า ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานให้เร็วขึ้นจากปกติซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ตรงกับฤดูออกดอกของดอกบัวตองเพื่อให้นักท่องเที่ยวกว่าสองแสนคนได้สัมผัสกับบรรยากาศทุ่งดอกบัวตองอันสวยงาม โดยในปีนี้มีดารานักแสดงชาวลำปางของเราคือ หมาก ปริญ และ คิมเบอร์ลี  มามอบความสุขบนเวทีขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง พร้อมช็อปสินค้าโอท็อป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหมืองลิกไนต์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ 4D แห่งแรกของภาคเหนือ

      นางสาวชยากร วงศ์อะถะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้วยกันมาตลอด โดยมีการจัดกิจกรรม “พาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่นอกจากจะมาเที่ยวงานแล้ว ยังสามารถดูว่าในชุมชนแม่เมาะนั้นมีอะไรบ้าง ด้วยการพาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในปีที่ผ่านมาเส้นทางของการพาเที่ยวจะเน้นไปที่บ้านเมาะหลวง เช่น ศาลหลักเมือง วัดเมาะหลวง เที่ยวชมหมู่บ้านและดูความเป็นอยู่ของชุมชน จากที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีมาก นักท่องเที่ยวที่เคยมาที่นี่อยากกลับมาเที่ยวอีก และชมว่าแม่เมาะมีการจัดระเบียบผังเมืองที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศจริงซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน ส่วนในปีนี้เส้นทางของการพาแอ่วยังคงเป็นที่เมาะหลวงเป็นหลักเช่นเดิม โดยจะเพิ่มการปลูกดอกไม้ที่เป็นสีโทนเดียวกับดอกบัวตองตลอดแนวข้างทางของการพาแอ่วด้วย เช่น ทานตะวัน และปอเทือง เป็นต้น

       นางอริสสรา เครือบุญมา กล่าวว่า สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแอ่วแม่เมาะ ในทุกๆวันพุธมีการจัดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม กาดดอกแขม ตั้งอยู่บริเวณถนนตลาดซอย 5 บ้านใหม่นาแขม ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีการแสดงวัฒนธรรมและสินค้ามาเชื่อมโยงกัน ภายในกาดดอกแขมจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแม่เมาะ เช่น การแสดงกลองมองเซิง จ๊อยซอ และมีการขายสินค้าต่างๆที่มาจากสินค้าของชุมชนชาวแม่เมาะ ทั้งสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สมาคมพ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...