» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ปี 2558 จำนวน 840 อัตรา

       กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 รวมจำนวน 840 อัตรา แบ่งเป็นระดับปริญญา 523 อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. 317 อัตรา พร้อมเปิดให้มีการรับสมัคร 2 ช่วง โดยช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 25 มกราคม 2558 และช่วงที่ 2 สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

        นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  เปิดเผยว่า ในปี 2558  กฟผ. จะมีการเปิดรับสมัครสรรหาภายนอกจำนวน 840 อัตรา แบ่งเป็นระดับปริญญา 523 อัตรา และระดับ ปวช. – ปวส. 317 อัตรา ซึ่ง คณะกรรมการบริหาร กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบแนวทางการสรรหาภายนอก ประจำปี 2558  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครยังคงเหมือนเดิม คือ

        นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 จะมีการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการเข้ารับสมัครตรงเฉพาะอัตราภูมิภาค ในบางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก สำหรับอัตราภูมิภาค กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558 และช่วงที่ 2 สำหรับอัตราทั่วไป กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครงาน เว็บไซต์ www.egat.co.th

       “ขอย้ำว่าการสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้” นายสืบพงษ์ กล่าว
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

       คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเห็นชอบรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดย กฟผ. จะนำข้อความเห็นจากที่ประชุมเสนอ ครม. ก่อนเริ่มก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟปี พ.ศ. 2561

         นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธาน โดย นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.พร้อมด้วยว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงาน EHIA   ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

         ทั้งนี้ ที่ประชุม กก.วล. ได้มีมติให้ กฟผ. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงาน EHIA นอกจากนี้ กฟผ. ต้องนำประเด็นข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจาก กก.วล. และคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        (กอสส.) รวมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นตามรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการดำเนินการด้วย

         โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 600        เมกะวัตต์ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดยมีเงื่อนไขให้ กฟผ. นำเสนอรายงาน EHIA ต่อที่ประชุม  กก.วล. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2561
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานบริษัท LHSE สปป.ลาว ศึกษาดูงานระบบจัดการการจัดจำหน่ายเถ้าลอย กฟผ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน  เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ด้านการบริหารจัดการจัดจำหน่ายเถ้าลอย โดยมีนายวงศารัตน์ เหลืองโสภาพรรณ หน้างานส่งมอบเถ้าถ่านหินและยิปซัม กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการจัดจำหน่ายเถ้าลอย เช่น ประโยชน์การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต การเก็บตัวอย่างเถ้าลอยสำหรับการวิเคราะห์ และโปรแกรมการชั่งน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักรถ เป็นต้น จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณลานจอดรถก่อนเข้ารับเถ้าลอย อาคารวิเคราะห์ทางเคมี และอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม

         บริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านการขนส่งเถ้าลอยภายใต้การกำกับกิจการของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทโรงไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) โดยการเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ของคณะฯ ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการจัดจำหน่ายเถ้าลอย โดยนำข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  Chubu Electric ดูงาน กฟผ. แม่เมาะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายถ่านหิน

         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZY) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวิโรจน์ ศิวาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง-บริหาร นำคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท Chubu Electric Power (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายสมพร แสงเกษตรชัย วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากนั้นคณะฯได้เยี่ยมชมกิจการ ณ จุดชมวิวขอบบ่อเหมือง และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง)

      

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZY) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวิโรจน์ ศิวาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง-บริหาร นำคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท Chubu Electric Power (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายสมพร แสงเกษตรชัย วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากนั้นคณะฯได้เยี่ยมชมกิจการ ณ จุดชมวิวขอบบ่อเหมือง และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง)

         นายวิโรจน์ ศิวาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง-บริหาร (ช.อจช-ห.) กล่าวถึงการเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะในครั้งนี้ว่า “บริษัท Chubu Electric Power (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ และใช้ถ่านหินประมาณ 10 ล้านตันต่อปี โดยนำเข้าถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ แต่เดิมบริษัท Chubu Electric Power ใช้วิธีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาว ต่อมาได้ร่วมทุนกับบริษัทผลิตไฟฟ้าในประเทศฝรั่งเศสและตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อทำสัญญาซื้อขายถ่านหิน (Coal trading) ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้วิธีลดการทำสัญญาระยะยาวลงและเปลี่ยนมาใช้วิธีการทำสัญญาระยะสั้น วิธีการบริหารการจัดซื้อถ่านหินดังกล่าวทำให้ได้ถ่านหินที่มีราคาถูกกว่าการจัดหาในรูปแบบเดิม ดังนั้นการมาศึกษาดูงานของคณะฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กฟผ. จะได้เรียนรู้การจัดซื้อถ่านหินแบบ Coal trading เพื่อรองรับการนำเข้าถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น จ.กระบี่ หรือ อ.เทพา ที่อาจมีการใช้ถ่านหินจำนวนมากถึง 10 ล้านตัน รูปแบบการซื้อขายจะคล้ายๆกัน อีกทั้งยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประโยชน์ในอนาคตของทั้งสององค์กร”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ส่งสุขแก่คนลำปาง ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 58

        กฟผ.แม่เมาะ ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2558  ในรูปแบบร้านนิทรรศการ “ล้านนา สู่บาหลี” เน้นบรรยากาศที่เรียบง่าย แฝงด้วยความรู้ด้านพลังงาน พร้อมกิจกรรมที่มอบความสุขและความสนุกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลตลอดทุกคืน

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2558  ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง จ.ลำปาง สำหรับการออกแบบร้านนิทรรศการในปีนี้เป็นรูปแบบ “ล้านนา สู่บาหลี” เน้นบรรยากาศที่เรียบง่าย โปร่งสบาย กิจกรรมภายในร้านนิทรรศการฯ เช่น บอร์ดนิทรรศการพลังงาน, กิจกรรม กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอที่น่าอยู่น่าเที่ยว และยังมีกิจกรรมของชมรมกีฬาและบันเทิง กฟผ.แม่เมาะ ที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ ชมรมถ่ายภาพ กฟผ.       แม่เมาะ ที่นำภาพถ่าย กฟผ.แม่เมาะในมุมสวยๆ มาจัดแสดง, ชมรมศิลปประดิษฐ์, กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา อีกทั้งบริการนวดตอกเส้นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้สืบสานภูมิปัญญาเอาไว้ นอกจากนั้นแล้วยังมีบอร์ดนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวของ กฟผ.แม่เมาะ และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน อ.แม่เมาะ ที่น่าสนใจ ภายในร้านนิทรรศการฯ ยังได้จำลอง          ลานไสด์เดอร์สุดฮิตของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ใครไม่ได้เล่นเหมือนมาไม่ถึงแม่เมาะยกมาไว้ในร้านนิทรรศการฯ ด้วย

          กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดลำปางและผู้ที่มาเที่ยวชมงานมาตลอด คือ การประกวดการร้องเพลงที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับประกอบด้วย        1.) ประถมศึกษา 2.)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.)ระดับอุดมศึกษา 5.)ระดับประชาชนทั่วไป(ไม่จำกัดอายุ) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

        นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ กิจกรรมการแสดง และรักษาความปลอดภัยฯ ได้กล่าวว่า “การแสดงกิจกรรมบนเวที เน้น 3 ด้าน คือ  1.)ให้ชุนในพื้นที่ อ.แม่เมาะและอำเภอโดยรอบมีส่วนร่วม  2.)ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 3.)ความบันเทิง  โดยในวันที่ 25 ธ.ค. เป็นวันคริสต์มาส ร้านนิทรรศการได้เตรียมกิจกรรมพิเศษไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเฉลิมฉลองภายในร้านนิทรรศการของ กฟผ.แม่เมาะ อีกด้วย สำหรับร้านนิทรรศการของ กฟผ.แม่เมาะ จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ธ.ค. 57 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมเป็นประธานเปิด สำหรับปีนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังเตรียมของรางวัลส่งความสุขต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมร้านนิทรรศการฯ ทุกคืน โดยจะมีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกปากกา และหลอดประหยัดไฟ นอกจากนั้นแล้วปีนี้มีรางวัลใหญ่ ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่องและพัดลมจำนวน 5 เครื่องมอบแก่ผู้ที่มาร่วมงานในคืนสุดท้ายอีกด้วย  ขอเชิญชวนมาเที่ยวชมงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2558 ที่เป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดลำปาง โดยร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ ทุกๆ ปีจะทำรูปแบบที่แตกต่างกันไป ในปีนี้จัดในรูปแบบ “ล้านนา  สู่บาหลี” ที่มีความสวยงามในสไตล์บาหลี ภายในร้านฯ มีกิจกรรมพร้อมความรู้ด้านพลังงาน และของรางวัลมากมาย พบกันที่ร้านนิทรรศการ กฟผ.แม่เมาะ 19-28 ธ.ค.นี้ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2558”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...