» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  รวมพลผู้ใหญ่ใจดี สร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” ส่องสว่างการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

      กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ สมทบทุนสร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อส่องสว่างอนาคตทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ (สพม.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนชื่อ “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557      มีนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร กฟผ.  และนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านกลางเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 69 คน ส่วนโรงเรียนบ้านกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 35 คน รวมเป็น 104 คน 

      งบประมาณอาคาร “แสงไฟฟ้า” เกิดจากการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิแสง-ไซ้กี จำนวน 1 ล้านบาท สมาคมพัฒนา แม่เมาะ ภายใต้การสนับสนุนของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 5 แสนบาท และ กฟผ. จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน ตลอดจนสร้างความพร้อมทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงคุณค่า ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2557

      กฟผ.แม่เมาะจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยระลึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยพร้อม แสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา  มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การตอนรับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี2557 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางศิลปะศาสตร์ด้านการดนตรี พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยให้ทรงคุณค่าที่ดีงามสืบไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต แม้นมาลัย  หัวหน้าฝ่ายดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม โดยเริ่มจากพิธีอ่านโองการไหว้ครู ถวายอาหารเครื่องสังเวยแด่ครู พิธีเจิมหน้าผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พิธีครอบเครื่องสายและพิธีครอบปีพาทย์   มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง คณะดนตรีพื้นบ้าน เยาวชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธี

       นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า “วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลยิ่งที่ กฟผ.แม่เมาะ ถือเอาฤกษ์ชัยจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี 2557 นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแขนงหนึ่งของไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ กตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพชน และครูบาอาจารย์ทางดนตรีไทย อันควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานจากชมรมดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยขึ้นมา”

       นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะได้ดำเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเสมอมา และเกี่ยวกับดนตรีไทยนี้ผมขอชื่นชมและสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมากและมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคณะนักเรียน นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะได้รับคุณประโยชน์ ได้รับความเป็นสิริมงคลของชีวิต อันจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในการดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสืบไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 57” เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมออกร้านนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งพลังงาน Egat Mania” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้นายอดิศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดดังกล่าว รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายแก่พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย และคณะที่เข้าเยี่ยมชมร้านนิทรรศการของ กฟผ. “เมืองแห่งพลังงาน Egat Mania” ซึ่งประกอบไปด้วย บ้านพลังงานก๊าซ, บ้านพลังงานความร้อนร่วม, บ้านพลังงานถ่านหิน, บ้านพลังงานน้ำ, บ้านพลังงานนิวเคลียร์, บ้านพลังงานลมและแสงอาทิตย์ และบ้านพลังงานรังสี ตลอดจนแบบจำลองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 4-7 และลานสไลเดอร์จำลองของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งร้านนิทรรศการของ กฟผ. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้ามาเล่นเกมส์และเยี่ยมชม “เมืองแห่งพลังงาน Egat Mania” เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีร้านนิทรรศการของ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยงานดังกล่าวเปิดให้เข้าชมฟรี

      สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรม” อีกทั้งเป็นการร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัวอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมปลูกต้นไม้วันแม่ ณ อบต.สบป้าด

        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าดจัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยมีนายสุขเกษม สุริยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานได้กล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยรอบพื้นที่อาคาร อบต. โดย หน่วยเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลำปาง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จาง และ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นพยูง ต้นพญาสัตบรรณ ต้นจามจุรี ต้นสัก ต้นนนทรี ต้นสาละ รวมกว่า 500 ต้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ น้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่บ้าน วังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธานี วงศ์พลกานันท์ วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมมือกับ นายวุฒิพงศ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.แม่เมาะ พ.ต.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา พร้อมด้วยกำลังพลจากทหาร ตำรวจ คณะครูนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.จางเหนือ และสมาชิกในชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำแบบบูรณาการจำนวน 25 ฝาย บริเวณห้วยแต้ว ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของ อ.แม่เมาะ   โดยในปี 2557 นี้ กฟผ.แม่เมาะ มีเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวนกว่า 250 ฝาย เพื่อเป็นการรักษาผืนป่าต้นน้ำ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ใน อ.แม่เมาะ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...