» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะรับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2557

         เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา    นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารับโล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2557 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายนายนรุณ สุขสมาน ผู้อำนวยการส่วนที่ 3 สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสาขาที่ 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ

         CSR-DIW คือ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ CSR-DIW ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลแล้ว มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือกันขององค์กรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความชำนาญ สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด  โดยในปีนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับรางวัล CSR-DIW 112 โรงงานและรางวัล CSR-DIW Continuous 272 โรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล CSR-DIW Award เมื่อปี 2552 และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องจนถึงปี 2557 นี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ถวายกฐินซ่อมแซมหลังคาอุโบสถวัดสบจาง ต.นาสัก

        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ วัดสบจาง หมู่บ้านสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวรพจน์ เที่ยงแท้ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะหลังคาอุโบสถวัดสบจาง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม พร้อมถวายปัจจัยที่รวบรวมจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และงบประมาณสนับสนุนรวมกว่า 200,000 บาท แก่พระครูสุนทรปุญญาคม  เจ้าคณะตำบลนาสัก ในฐานะเจ้าอาวาสวัดสบจาง โดยมีนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก  เข้าร่วมงาน และนางพรรณวิไล จันมะโน ผู้ใหญ่บ้านสบจาง นำคณะกลุ่มแม่บ้านสบจางร่วมฟ้อนเล็บต้อนรับคณะกฐินฯ ในครั้ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะแนะนำผู้บริหารใหม่

        นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น) ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       

        เริ่มทำงานที่ กฟผ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ตำแหน่งวิศวกรอันดับหนึ่ง กองโรงจักรแก๊สเทอร์ไบน์บางปะกง เขต1  โดยในปี พ.ศ.2535 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกองเดินเครื่องกะ 3 กองเดินเครื่อง เขื่อนเขาแหลม, ปี พ.ศ.2541 ดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับ 9 สังกัดธุรกิจผลิตไฟฟ้า1, ปี พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกิจบำรุงรักษา ทำหน้าที่ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จากนั้น ปี พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า4 ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในปี 2557 นี้
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือไม่ปล่อยโคมลอยใกล้สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

        นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เปิดเผยว่า ปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างที่เกิดจากการกระทำของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ประชาชนจุดปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับได้นั้น กฟผ. ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนในการดูแล และระมัดระวัง ไม่ปล่อยโคมลอยในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ทั้งนี้เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องตลอดเวลา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัด และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเพื่อนำระบบเข้าใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเดือดร้อน ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

        กฟผ. จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลระวังและรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติ และอยู่ในการบำรุงรักษาของ กฟผ. หากมีข้อสงสัย พบเหตุ เกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416 หรือ โทร. 191

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนกันยายน 2557 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

        แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนกันยายน 2557 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.  ที่ติดตั้งในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จำนวน 11 สถานี  ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์(NO2) โดยมีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม(TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1  ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)  ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

        สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน และพื้นที่ชุมชน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ)

ลำดับ

ค่าที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

(ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

ค่าที่วัดได้สูงสุด (ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

1

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง

330

71

2

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10 ) ในคาบ 24 ชั่วโมง

120

35

3

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1  ชั่วโมง

780

24

4

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง

300

10

5

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง

320

40

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...