» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.แม่เมาะ รับเกียรติบัตร โครงการถนนสีขาว ปี 2557

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง นายสำรวย ล้อนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “โครงการถนนสีขาว” ปี 2557 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่เข้าร่วมโครงการถนนสีขาว  ซึ่งเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกล เช่น ขับรถบรรทุก ขับรถแทร็กเตอร์ ขับรถเกรดเดอร์ จำนวน 126 คน ในสังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 83 คน, สังกัดศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ จำนวน 8 คน, สังกัดศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ จำนวน 35 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายคือ ไม่มีอุบัติเหตุจากยานพาหนะและเครื่องจักรกลจนถึงขั้นหยุดงานหรือมีผลกระทบต่อระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

       นายสำรวย  ล้อนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ -1  ได้กล่าวว่า “มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานขับเครื่องจักรกลของโครงการถนนสีขาวปีนี้เป็นปีที่ 4 ซึ่ง 4 ปีที่จัดมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี และปีนี้ก็ต้องขอชื่นชมพนักงานขับเครื่องจักรกลทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราที่ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานสูง ไม่เกิดความสูญเสียใดๆ ขอขอบคุณคณะทำงานโครงการถนนสีขาว ที่ช่วยกันทำจนบรรลุเป้าหมายทุกปี ท้ายนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้ดีต่อไปและขอให้ทุกคนรักษามาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป”

      โครงการถนนสีขาว ปีที่ 4 ประจำปี 2557 ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมนำผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ต.ลากขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และจัดอบรม โดยวิทยากรจากบริษัท โคมัตสุเซลล์ จำกัด ให้ความรู้เรื่องเครื่องจักรกลและการใช้งานอย่างปลอดภัย สำหรับโครงการถนนสีขาว จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานขับเครื่องจักรกลมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยมากขึ้น และลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เครื่องจักรกลของ กฟผ.แม่เมาะ  เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความสูญเสียทางด้านบุคคล ทรัพย์สิน ตลอดจนด้านระบบการผลิต

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  2 โรงเรียน อ.แม่เมาะ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ที่ทำการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพัฒนะ ไชยมงคล  หัวหน้ากองแผนงานและประเมินผล ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ และ ร.ร.แม่เมาะวิทยา โรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของแผนโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการของ กฟผ. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจำนวน 25 แห่ง ที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบเขตโรงไฟฟ้า หรือพื้นที่ระบบส่งไฟฟ้า สามารถเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับครอบครัวและชุมชนได้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สำนักงานจัดรูปที่ดิน จ.ลำปาง เยี่ยมชม กฟผ. แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง นายบุญเลิศ บุบผากอง หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง นำคณะกลุ่มกฎหมายและอดีตผู้บริหารสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายบุญทอง อโศกานันท์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 10 และนายพรพิษณุ จันทรศิริโยธิน วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของ กฟผ.แม่เมาะ ในหัวข้อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

       ทั้งนี้ นายบุญเลิศ บุบผากอง กล่าวถึงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า “หน้าที่หลักของสำนักงานจัดรูปที่ดินคือการดำเนินงานพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในเกษตรกรรม โดยการรวบรวมเอาที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันมาจัดวางผังรูปที่ดินใหม่ รวมไปถึงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การชลประทาน, การจัดสร้างถนนหรือเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร, การวางแผนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการจัดเขตที่ดินสำหรับอยู่อาศัยให้แก่เกษตรกร ในขณะที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจในภารกิจดังกล่าว การมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ กฟผ.แม่เมาะแล้ว ยังได้ศึกษาถึงแนวทางการ

       ประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ที่คณะฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ นำคนแม่เมาะ เรียนรู้เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล แนวทางขจัดปัญหาเศษวัชพืชและขยะแบบได้ประโยชน์สองต่อ

       เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ นำคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ และผู้นำชุมชนใน อ.แม่เมาะ กว่า 90 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ เข้าศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงขยะ ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 แห่งได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทเกาะแก้ว กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากขยะแห้ง กำลังผลิต 200 กิโลวัตต์ โดยนำขยะชุมชน-ขยะอุตสาหกรรม มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ก่อเกิดค่าความร้อนสูง และยังมีต้นทุนต่ำอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เอ.ที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ที่ใช้แกลบเป็นวัตถุดิบผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึงวันละ  550 ตันต่อวัน  โดยจะรับซื้อจากโรงสีในเขตจังหวัดพิจิตร  นครสวรรค์  พิษณุโลก  ในราคาตันละ 1,050 บาท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงวันละ  20 เมกะวัตต์ จากนั้นเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท อินทจันทร์ คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ผลิตไฟฟ้าจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ 200 กิโลวัตต์ และท้ายสุดที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง) อ.แม่พริก จ.ลำปาง หมู่บ้านต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนจัดการสุขภาพยั่งยืนของจังหวัดลำปาง โดยนำเศษข้อไผ่วันละ 2 ตัน มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า มีกำลังการผลิต 70 กิโลวัตต์ 

        จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ เห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถนำขยะและสิ่งเหลือใช้มาแปรรูปเป็นพลังงาน เสริมรายได้แก่ชุมชนควบคู่กับการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ มีศักยภาพและสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาและต่อยอดสู่การจัดการขยะในชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อลดปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะในชุมชนได้ โดยในวันที่ 12 กันยายน 2557 นี้ คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดูงานและหาแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลใน อ.แม่เมาะ ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม กฟผ. แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ. แม่เมาะ โดยมีนางสาวสิรินภรณ์ ทองคำฟู วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่ายหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) โดยการเข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ในครั้งนี้ ทำให้คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้คณะฯได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...