» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้ารดน้ำขอพรอดีต สส.ลำปางในเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ บ้านสวนจังหวัดลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารดน้ำขอพร นายไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนมีนาคม 2558 พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กยังเกินค่ามาตรฐาน 23 วัน

         รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 11 สถานี ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์(NO2) โดยมีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ที่สถานีหลักบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม(TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง,  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง,  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544), ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547), ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) ผลการตรวจวัดพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง วัดค่าสูงสุดได้ที่ 235 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ตรวจพบที่สถานีหลัก มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 17 วัน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

       นอกจากนั้นแล้ว กฟผ.ได้ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ความเข้มข้นเฉลี่ยในคาบเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจวัดที่สถานีหลัก พบว่ามีค่าสูงสุดที่ 191 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในขณะที่ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. โดยพบว่าในเดือนมีนาคมนี้ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 23 วัน ทั้งนี้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมได้จำแนกขนาดของฝุ่นละอองไว้ 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1.กลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน เช่น เศษฝุ่นจากการก่อสร้างหรือการระเบิดหิน ละอองเกสรดอกไม้ เถ้าลอย 2.สำหรับกลุ่มฝุ่นละอองที่อยู่ในช่วง 2.5 – 10 ไมครอน จัดอยู่ในกลุ่มฝุ่นหยาบ (Coarse Particle) และ 3.กลุ่มที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือกลุ่มฝุ่นละเอียด (Fine Particle) ปัญหาอยู่ที่กลุ่มของฝุ่นที่เกิดจากไฟป่ามีสัดส่วนของกลุ่มฝุ่นละเอียดที่ค่อนข้างมาก และที่สำคัญคือ ฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วเหล่านี้สามารถเข้าสู่ปอดของเราได้อย่างง่ายดาย

         สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ปฏิบัติงาน, พื้นที่ชุมชน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ พบมีฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน คนที่เป็น  โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรงดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ)

 

ลำดับ

ค่าที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

(ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

ค่าที่วัดได้สูงสุด (ไมโครกรัม/ ลบ.ม.)

1

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง

330

268

2

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง

120

235

3

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง

780

136

4

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 24 ชั่วโมง

300

13

5

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง

320

213

 

 

 

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุเพลิงไหม้สถานีบริการน้ำมัน

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กฟผ.แม่เมาะ โดยสมมุติเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ของ กฟผ.ขณะจอดเติมน้ำมัน โดยมีนายภูลสิริ สิริภูล หัวหน้ากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ซึ่งภายหลังการฝึกซ้อมทีมงานได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติของทีมดับเพลิงประจำหน่วยงาน และความพร้อมใช้งานของหัวดับเพลิงประจำหน่วยงาน  ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 มีหน่วยงานแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนกความปลอดภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน กฟผ.แม่เมาะ รวมไปถึงเป็นการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.ลำปาง
        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์   ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ มอบงบประมาณ 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำปาง โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ      
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนฯ กฟผ.แม่เมาะ ส่งเสริมการเรียนรู้
     
        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง นายเกตุภูมิ พู่ทองคำ วิทยากรระดับ 10 กองบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสากองบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกแผนงานและข้อมูล กองประเมินผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำหนังสือที่ผ่านการคัดแยกจากห้องสมุดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาทิ หนังสือเทคโนโลยียานยนต์ หนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวน ฯลฯ  กว่า 300 เล่ม บริจาคแก่ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาและเยาวชนของชาติได้มีหนังสือไว้ใช้ในการศึกษาหาความรู้ เป็นการเพิ่มพูนโอกาสในการเรียนรู้ และปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทยอีกทางหนึ่งด้วย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...