» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 แถลงข่าวความพร้อมรับนักวิ่งทั้งไทยและต่างชาติ 14 สิงหาคมนี้

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 พร้อมรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมนี้

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ, นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, นายสมคิด พงษ์ชวนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

        นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวถึงงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2559 ว่า “จังหวัดลำปาง ได้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง อ.แม่เมาะ เป็นอีกอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น ผาหอบ สวนพฤกษชาติ   และทุ่งบัวตอง รวมถึงงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ทัศนียภาพของ อ.แม่เมาะ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ ประกอบกับเส้นทางวิ่งที่เป็นเนินเขาสูงต่ำ มีความสวยงามและแฝงไปด้วยความท้าทาย อีกทั้งยังเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ งานวิ่งที่แม่เมาะจึงได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปี 2559 นี้ งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 25 แล้ว ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ทุกปี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อน ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นงานที่ทรงเกียรติและเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง”

 

        นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานใบจำลอง และรับถ้วยพระราชทานใบจริง เมื่อชนะเลิศต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันปี 2558 ฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนทั่วไป (Overall) ชาย คุณบุญถึง   ศรีสังข์ นักวิ่งทีมชาติไทย ชนะเลิศ 3 ปีซ้อน จึงได้รับสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริง ดังนั้นการแข่งขันปี 2559 นี้ จึงเป็นการเริ่มนับ 1 ใหม่ อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน คือนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชน รวมทั้งจัดสรรเป็นทุนสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้ส่วนราชการของจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชมรมวิ่ง กฟผ.แม่เมาะ และชมรมสื่อมวลชนลำปาง”

       นอกจากการแข่งขันวิ่งแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ เวทีการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาคุณภาพดี ราคาประหยัด และสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของ อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง กว่า 100 ร้าน และมีดารามาร่วมสร้างสีสัน 2 ท่าน ได้แก่ “โฟน” ญานิกา ทองประยูร จากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3-4 และผลงานละคร เช่น บ่วงบาป, นางชฎา และเสน่หาสัญญาแค้น และ “บอส” จักรพันธ์ วงศ์คณิต จากละครเรื่อง ศีล5 คนกล้าท้าอธรรม, บ่วงบาป และเลือดตัดเลือด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กฟผ.แม่เมาะ http://maemoh.egat.com/public/ และ Facebook Fanpage “กฟผ.แม่เมาะ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พบกับ “บอส จักรพันธ์” และ “โฟน ญาณิกา” ดาราดาวรุ่งจากโพลีพลัส ในงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25

 

      การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ปี 2559 จัดโดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นอกจากการแข่งขันของนักวิ่งที่มาประลองฝีเท้ากันที่สนามแม่เมาะแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันของงานคือดาราที่มาร่วมงาน ซึ่งทุกๆปีจะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

     สำหรับดาราที่มาร่วมงานเดิน-วิ่งฯ ทุกปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยปีนี้มีดารามาร่วมงาน 2 ท่าน จากสังกัดโพลีพลัส คือ “บอส” จักรพันธ์ วงศ์คณิต มีผลงานการแสดงละครที่ผ่านมา เรื่องบ่วงบาป, นางชฎา, มาเฟียตาหวาน, เลือดตัดเลือด และ สภ.รอรัก ออกอากาศทางช่อง 7

     ส่วนดาราหญิง คือ “โฟน” ญาณิกา ทองประยูร มีผลงานการแสดงละครที่ผ่านมา ได้แก่ เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์, บ่วงบาป, เสน่หาสัญญาแค้น และนางชฎา นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ เรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก และภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3-4

     โดยในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ดาราทั้งสองจะไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิ่งและผู้สนใจมาร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปาง และพบกับตัวจริงของดาราทั้งสองท่านในวันแข่งขัน 14 สิงหาคม 2559

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สืบสานประเพณี จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559

 

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2559 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะ ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรมดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีฯ มีศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลัย ผู้ช่วยฝ่ายดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม กิจกรรมภายในงานมีพิธีครอบครูสำหรับผู้สนใจศึกษาดนตรีไทยเพื่อให้เกิดความรู้ความเฉลียวฉลาด และพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบุคคลทั่วไป

        นายภูมินทร์ ทองอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า “ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยที่จัดโดย กฟผ.แม่เมาะ ส่วนตัวผมมองว่าการเล่นดนตรีไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการฝึกฝนดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญนี้เองที่ทำให้ผมเกิดสมาธิซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูยังถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย”

      นางสาวจิราภา ทองดี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่อาจารย์ได้พามาร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งตนเองมีความสนใจในระนาด อยากจะฝึกเล่นให้ชำนาญ เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะ ทั้งยังได้ฝึกการทำงานของสมองทั้งสองด้าน การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้แสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ด้านดนตรีไทย ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต”

        พิธีไหว้ครูดนตรีไทยจัดโดยชมรมดนตรีไทย ในชมรมกีฬาและบันเทิง กฟผ. แม่เมาะ มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 9 โดยมุ่งหวังให้บุคลากรที่ศึกษาหรือสนใจในศิลปะด้านการดนตรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องสมบูรณ์  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางศิลปศาสตร์ด้านการดนตรีแก่ศิษย์ทั้งปวง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงคุณค่า โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้รักและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และชุมชนโดยรอบอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รณรงค์วันแห่งความซื่อตรงและส่งเสริมค่านิยม กฟผ.

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จำนวน 600 คน ร่วมปฏิญาณตนโดยจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในกิจกรรมรณรงค์วันแห่งความซื่อตรง และส่งเสริมจริยธรรม ค่านิยม กฟผ. โดยภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณสามแยกป้อมยามทางเข้าเหมืองแม่เมาะ มายังอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ร่วมแสดงเจตนารมณ์การเป็นคนดีที่ต้นไม้แห่งความซื่อตรง และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “คุณธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธุดงค์สถานถ้ำป่าสัก (สวนป่าแม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  Mae Moh English Talent เฟ้นหาเด็กแม่เมาะ เก่งอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาและเปิดโลกการเรียนรู้ที่ Kidzania

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมพัฒนาแม่เมาะ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Mae Moh English Talent” ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนในเขต อ.แม่เมาะ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 197 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน  เช่น การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) การอ่านออกเสียง (Say it louder) และการตอบคำถาม (English Quiz)  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเข้าค่ายฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ “English day camp” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ เกาะลอยเหมืองแม่เมาะ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับลำปาง-กรุงเทพมหานครฯ  เพื่อเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมเมืองจำลอง “คิดส์ซาเนีย (Kidzania)”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...