» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  สถาบันวิจัยชี้ ใบข้าวไหม้ใน ต.นาสัก เป็นโรคใบจุดใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา

      

        ผลตรวจพืชใบไหม้ในแปลงนาข้าวเกษตร ต.นาสัก จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พบสาเหตุเกิดจากโรคใบจุดใบไหม้ จากเชื้อรา ที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน

         ตามที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง และ อ.แม่เมาะ  สมาชิกในชุมชนตำบลนาสัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมสื่อมวลชนใน จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต้นกล้าข้าวพันธุ์ กข6 อายุ 1 เดือน 3 วัน ในแปลงนาข้าวของเกษตรกร ต.นาสัก จำนวน 3 ราย ที่ร้องเรียนว่าต้นข้าวตาย มีลักษณะใบไหม้ คล้ายกับโดนฝนกรดนั้น จึงได้มีการส่งตัวอย่างต้นข้าว ให้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุความผิดปกติ ซึ่งได้ผลการวินิจฉัยโรคพืชพบว่า ต้นกล้าข้าวดังกล่าว เป็นโรคใบจุด และใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา โดยมีลักษณะอาการเป็นจุดขนาดเล็กสีน้ำตาล รูปกลม หรือไข่ กระจายทั่วบนใบข้าว ถ้ามีอาการรุนแรงจะทำให้ใบข้าวแห้งเป็นสีน้ำตาล แนวทางการป้องกันคือ เกษตรกรไม่ควรหว่านข้าวแน่นเกินไป และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมาก เมื่อเริ่มมีอาการระบาด ควรพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา(ไตรโคเดอร์มา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือหากระบาดในขั้นรุนแรงทั้งแปลงแล้ว ควรทำลายทิ้ง และหว่านกล้าใหม่ ก่อนหว่านต้องคลุกเมล็ดข้าวด้วยสารป้องกันเชื้อรา และควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราที่ต้นกล้าข้าวเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีผลการวินิจฉัยต้นมันสำปะหลังของเกษตรกร ต.สบป้าด พบว่า เป็นโรคต้นเน่าโคนเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราในดิน ลักษณะอาการที่พบคือ ใบไหม้แห้งจากใบล่างขึ้นสู่บน บริเวณโคนต้นเนื้อเยื่อเน่าเป็นสีดำ แนวทางการป้องกันคือขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายทันที เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาด หว่านปูนขาวหรือสารป้องกันเชื้อรารอบโคนต้นเพื่อกำจัดเชื้อในดิน

        จากผลการวินิจฉัยโรคพืชที่ออกมา สามารถยืนยันได้ว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากฝนกรดตามที่เกษตรกรในพื้นที่มีความกังวล โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทุกด้าน และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน อ.แม่เมาะ อยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาโดยตลอด อีกทั้งในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรควรเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆจากเชื้อราเป็นพิเศษ หากเกษตรกรใน อ.แม่เมาะ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกพืช หรือโรคระบาด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษา โทร.สอบถาม 054-266125 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านในเวลาราชการ

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้แทนชุมชนพอใจการมีส่วนร่วมตรวจสิ่งแวดล้อมคู่กับ กฟผ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารนันทนาการสนามกอล์ฟแม่เมาะ (คลับเฮาส์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพัฒนะ ไชยมงคล หัวหน้ากองวางแผนและประเมินผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ด้านชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายไพรัช รามเนตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนจากชุมชน ส่วนราชการ ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการตรวจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายวุฒิพงศ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.แม่เมาะ เป็นประธาน   ซึ่งตัวแทนจากชุมชนมีความเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ว่า มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากชุมชนได้ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการแก้ไข และได้ความรู้เช่น การอ่านค่าการวัดฝุ่น หรือเสียง เพื่อสามารถนำกลับมาอธิบายให้คนในชุมชนได้เข้าใจ  อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ชาวบ้านและสมาชิกในชุมชนก็ได้ให้การยอมรับผู้แทนในการชี้แจงข้อมูลอีกด้วย พร้อมทั้งเสนอแนะว่า กฟผ.แม่เมาะ ควรเพิ่มจุดติดตั้งประกาศขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ในชุมชน โดยนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง Social Media เพื่อทำให้ผลการตรวจวัดมีความรวดเร็วและเข้าถึงสมาชิกในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยต้องการให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13

         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายกวี อินทโสตถิ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 โดยทีมงานได้เข้าพบปะ พูดคุย กับผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้างานซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการกระตุ้นย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ซึ่งก่อนเข้าทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ(จป.Project) จะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงานในพื้นที่จริง โดยตั้งเป้าให้อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานอีกด้วย สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ กำหนดหยุดซ่อมบำรุงรักษา(Major Overhaul) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -18 ตุลาคม 2557

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฯ ระดมความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

         องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ณ อาคารหอประชุมและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำหรับราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ แบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นภาคประชาชนและประชาสังคม  กลุ่มที่ 2 หน่วยงานราชการ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา และสภาอุตสาหกรรม ทั้งนี้นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมระดมความคิดเห็นในกลุ่ม 3 ด้วย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น และตกผลึกข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม โดยได้นำข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไปนำเสนอให้ทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน หลังจากเสร็จสิ้นเวทีระดมความคิดเห็นฯ แล้ว กอสส. จะส่งรายงานความเห็นประกอบโครงการฯ ไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อซักซ้อมความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ระงับอัคคีภัยบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ของ กฟผ. ขณะจอดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นผู้พบเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยมี นายพนม  บวรวงศ์เสถียร หัวหน้ากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยมีแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายลูกจ้าง  ร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์

         การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน กฟผ.แม่เมาะ รวมไปถึงเป็นการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...