» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 407 อาคารบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 8 คน นำโดย    นางสุทิศา สงวนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการที่มีการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดทำค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานและข้อมูลสนับสนุนการจัดทำสถิติข้อมูลการใช้พลังงานในกลุ่มไฟฟ้า อุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า โดยมีนายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ กฟผ.แม่เมาะ

         นางสุทิศา สงวนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า “ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EI) ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยมีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการที่มีการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและความร้อน โดยได้พิจารณาแล้วว่า กฟผ.แม่เมาะ เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศได้ สำหรับแนวโน้มในการพัฒนาพลังงานทดแทนนั้น รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้พลังงานขยะ, พลังงานชีวมวล (Biomass)  และก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจุบัน พพ. มีแผนการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง กฟผ.  แม่เมาะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น การรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และการส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า ฯลฯ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2559

       นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานเปิดการแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2559 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสดุดียกย่องช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างศึกคู่บัลลังก์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ร่วมปกป้องชาติบ้านเมืองในประวัติศาสตร์ โดย กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำช้างผ้าซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวแม่เมาะมาจัดแสดง พร้อมทั้งให้บริการความรู้ด้านเกษตรจากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก อ.แม่เมาะ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว ในพื้นที่ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  ณ ที่ทำการงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว จำนวน 50 ผืน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดลำปาง และมอบแก่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 100 ผืน โดย กฟผ.แม่เมาะได้ร่วมแจกจ่ายผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวจำนวน 2,125 ผืนแก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปาง อาทิหนังสือพิมพ์สะกิดข่าว สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สนับสนุนเตรียมจัดพิธีพระทานเพลิงศพครูบาอินก๋วน วันที่ 31 ม.ค. นี้

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสมาชิกชุมชน บ.สบป้าด จัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรปัญญาคุณ (หลวงปู่ครูบาอินก๋วน) อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสบป้าด พระเกจิมหาเถราจารย์ ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อายุ 91 ปี พรรษา 71  โดยสรีระร่างจะถูกบรรจุในเมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กฟผ.แม่เมาะ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ และศรัทธาหลวงปู่ครูบาอินก๋วน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณวัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ โดย 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา 10.00 น. แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร เวลา 14.30 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพตามขั้นตอนสำนักพระราชวัง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...