» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ไม่นิ่งนอนใจ รุดตรวจสอบหาสาเหตุใบข้าวไหม้ ร่วมกับเกษตร จ.ลำปาง

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายประยูรรัตน์ ประธานราษฎร์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ นายภาณุ อินทรวิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง นายชุมพล มูลวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ และสื่อมวลชนใน จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต้นกล้าข้าวพันธุ์ กข6 อายุ 1 เดือน 3 วัน ในแปลงนาข้าวของนางปราณี อินปัญโญ นายภรภิรมณ์ จันมะโน และนางมาลี ผิวร่วมชาติ ที่เกิดอาการใบไหม้ และแห้งตาย ในเบื้องต้นนายชุมพลฯ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อราบางชนิด ในนาข้าวช่วงฤดูฝน พบมากในข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อแสง และพบส่วนใหญ่ในเขตภาคเหนือ ส่งผลให้ต้นกล้ามีแผลจุดสีน้ำตาล อาการคล้ายถูกไฟไหม้ พบได้ที่ใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและลำต้น ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าเชื้อราสามารถอาศัยเกาะอยู่กับเศษซากพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน หมั่นพรวนดิน ปลูกพืชหมุนเวียน และคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนหว่านลงในดิน แต่อย่างไรก็ตาม ได้เก็บตัวอย่างต้นกล้า และใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่ของสมาชิกในชุมชนที่เกิดปัญหา ให้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เป็นผู้ตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริง คาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจสอบครั้งนี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลเข้าขั้นวิกฤติ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด-รู้คุณค่า

         เขื่อนภูมิพลรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวิกฤติ มีปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือเพียง 250 ล้านลูกบาศก์เมตร วอนประชาชนท้ายน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

        นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล–บริหาร ให้สัมภาษณ์กับนายชูชัย เหลือหลาย ประธานชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จังหวัดตาก (ตะวันออก) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ถึงสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก และอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งขณะนี้เขื่อนภูมิพลยังคงต้องระบายน้ำตามแผนที่ทางคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำได้กำหนดไว้ คือ เฉลี่ยประมาณ 10-13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในขณะนี้เป็นการระบายเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นการระบายน้ำตามความต้องการของประชาชนและตามที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เขื่อนภูมิพลจะสามารถระบายน้ำได้อีกเพียง 150 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และจะต้องเหลือน้ำไว้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและเพื่อสาธารณูปโภคเป็นหลัก

          อย่างไรก็ตามหากเขื่อนภูมิพลหยุดระบายน้ำ ทางอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวว่าจะให้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำเพิ่มทันที จึงอยากฝากให้ผู้ใช้น้ำทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างเห็นอกเห็นใจกัน โดยก่อนที่จะใช้น้ำก็ให้คิดถึงคนท้ายน้ำว่า เขาก็ต้องการใช้น้ำเหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องร่วมมือกันแบ่งปันน้ำกันใช้ ที่สำคัญขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลเข้าขั้นวิกฤติ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด-รู้คุณค่า

         เขื่อนภูมิพลรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวิกฤติ มีปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือเพียง 250 ล้านลูกบาศก์เมตร วอนประชาชนท้ายน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

        นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล–บริหาร ให้สัมภาษณ์กับนายชูชัย เหลือหลาย ประธานชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จังหวัดตาก (ตะวันออก) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ถึงสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก และอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งขณะนี้เขื่อนภูมิพลยังคงต้องระบายน้ำตามแผนที่ทางคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำได้กำหนดไว้ คือ เฉลี่ยประมาณ 10-13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในขณะนี้เป็นการระบายเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นการระบายน้ำตามความต้องการของประชาชนและตามที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เขื่อนภูมิพลจะสามารถระบายน้ำได้อีกเพียง 150 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และจะต้องเหลือน้ำไว้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและเพื่อสาธารณูปโภคเป็นหลัก

          อย่างไรก็ตามหากเขื่อนภูมิพลหยุดระบายน้ำ ทางอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวว่าจะให้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำเพิ่มทันที จึงอยากฝากให้ผู้ใช้น้ำทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างเห็นอกเห็นใจกัน โดยก่อนที่จะใช้น้ำก็ให้คิดถึงคนท้ายน้ำว่า เขาก็ต้องการใช้น้ำเหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องร่วมมือกันแบ่งปันน้ำกันใช้ ที่สำคัญขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมใจ ปลูกกล้าใหม่ให้ร่มเย็น

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณอ่างพักน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และ สมาชิกชุมชน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และมีคุณค่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น กว่า 4 ชนิด ทั้งต้นราชพฤกษ์ ตะแบก หางนกยูงฝรั่ง และไผ่ซางนวล ร่วมจำนวน 1,700 ต้นรอบบริเวณอ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับชุมชน และ กฟผ. แม่เมาะอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รวมพลคนแม่เมาะสร้างยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พ.ต.อ. พีระ เต็มแย้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในท้องที่ได้ร่วมมือกันปลูกป่า ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทหาร สถาบันการศึกษา พระภิกษุสงฆ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันปลูกไม้หวงห้าม อาทิ สัก พยูง ชิงชัน จำนวน 500 ต้น นอกจากนี้ยังมีการบวชป่าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ เพื่อสร้างความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...