» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559
        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยนายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จับมือ ป้าตือ จัดหนักต่อยอดพัฒนา OTOP แม่เมาะอย่างต่อเนื่อง

        นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมโครงการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าชุมชน ที่แผนกส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดขึ้น โดยมีป้าตือ หรือ คุณสมบัษร ถิระสาโรช ออแกไนซ์เซอร์ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำการตลาดให้กับสินค้า OTOP และยังเป็นผู้มีความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆใน อ.แม่เมาะ

        กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายหลังจากที่วิทยากรได้ยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และแนะนำแนวคิดพัฒนาสินค้าเมื่อครั้งที่ผ่านมาพบว่ายอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น และสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น สร้างความประทับใจแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ถ่ายทอดความรู้การใช้จุลินทรีย์ ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านสบจาง

        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ วัดสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การใช้จุลินทรีย์ EM และการใช้สารไล่แมลงชีวภาพ พร้อมทั้งปฏิบัติจริงแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาเพลี้ยขาวในนาข้าว โดยแนะนำวิธีการทำสารไล่เพลี้ยในนาข้าวด้วยการใช้จุลินทรีย์ EM ทำการฉีดพ่น ในตอนเย็นทุกๆ 3 วัน สามารถไล่เพลี้ยขาว ทำให้ต้นปลูกฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าการใช้สารเคมี ประโยชน์ที่ตามมาคือลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้ในการปรับสภาพและบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การป้องกัน แก้ไขโรคพืชต่างๆ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สารไล่แมลง การทำฮอร์โมนต่างๆ การขยายเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงในฤดูกาลผลิตนี้ โดยมีนางพรรณวิไล จันมะโน ผู้ใหญ่บ้านสบจาง และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. ยืนยันโครงการกระบี่และเทพา จำเป็นต่อการพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ

       นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อหาข้อสรุปนำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการต่อไป สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เป็นไปตามแผนงาน อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ และของประเทศ

      “โรงไฟฟ้ากระบี่และเทพา มีความจำเป็นต่อการพัฒนาพลังงานในภาคใต้ ที่ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี และหากประเทศยังมีการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากดังเช่นปัจจุบัน หรือไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา จะต้องเพิ่มการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนสูงขึ้น”

      กรณีชุมชนทับสะแกเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวยืนยันว่า กฟผ. ไม่เคยมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะเรามีพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชนในปี 2550 ว่า กฟผ. จะไม่พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทับสะแก แต่ถ้าในอนาคตชุมชนในพื้นที่ต้องการให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จริง ก็จะต้องเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน  โดย กฟผ. พร้อมจะดำเนินการตามนโยบายและความต้องการของชุมชน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดที่สุดในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญไปพร้อมๆ กัน

       นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนในปัจจุบันว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า (Non-firm)  กฟผ. ต้องเตรียมโรงไฟฟ้าหลักรองรับในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งเป็นภาระส่วนเพิ่มที่ผู้ลงทุนพลังงานทดแทนไม่ต้องจ่าย แต่ถูกผลักเป็นภาระค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่ม อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนก็เป็นนโยบายที่ภาครัฐมีเป้าหมายต้องการให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดังนั้นในส่วนของ กฟผ. ที่จะเสนอกระทรวงพลังงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 1,500 - 2,000 เมกะวัตต์ จึงจะเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภทที่จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง (Firm) ซึ่งนอกจากจะเป็นโรงไฟฟ้าหลักแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป มิเช่นนั้นอาจทำให้ประสบวิกฤตราคาค่าไฟฟ้าได้ เช่น ในยุโรปหลายประเทศที่มีค่าไฟฟ้าแพง อาทิ เยอรมนี และเดนมาร์ก

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใน ต.บ้านดง

        นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านดง พร้อมร่วมตรวจบริเวณพื้นที่ทิ้งดินทิศตะวันตก ที่ประชุมมีมติให้คงการตรวจสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนตามเดิม โดยมีผู้แทนจาก กฟผ.แม่เมาะ, ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมตรวจ นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของถนนเลียบคลองส่งน้ำแม่ขาม (จากบ้านดงถึงบ้านหางฮุง) ที่สมาชิกในชุมชนใช้สัญจร, มาตรการตรวจวัดเสียง และการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกถนนบ้านดง-ห้วยคิง นอกจากนี้ ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนโดยจะนำประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...