» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สถาปนาครบรอบ 15 ปี อบต.บ้านดง

         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีสถาปนาครบรอบ 15 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซึ่งได้ยกสถานะจากสภาตำบลบ้านดง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และในโอกาสนี้ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการใหม่  โดยมีนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง  นายประสงค์ คำฟูบุตร กำนัน ต.บ้านดง  ผู้ปฏิบัติงานจากกองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้นำชุมชนใน อ.แม่เมาะ และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เตรียมข้อมูลปรับปรุงถนนผาลาด-แม่เมาะ ประกอบแบบพิมพ์เขียว
         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไหล่ทางถนนผาลาด-แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ  และ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อหารือและนำข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้สำหรับเป็นข้อมูลแก่แขวงการทางลำปาง ในการประกอบการพิจารณาร่างแบบแปลนของถนนสายผาลาด-แม่เมาะ ในการประชุมร่วมกับจังหวัดลำปางครั้งต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ขบคิด แก้ไขปัญหา คือจุดเริ่มต้นการพัฒนางานของ กฟผ.แม่เมาะ

         กฟผ.แม่เมาะ ประกาศนโยบายบริหารคุณภาพองค์กร ประจำปี 2555  ใช้แนวคิดบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานประจำในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนางานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

          ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ โดยนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้ประกาศนโยบายบริหารคุณภาพองค์กร ประจำปี 2555 ยึดแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) โดยเน้นการบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในด้านการพัฒนางาน ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับได้รวมกลุ่มกันเพื่อคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์แนวการพัฒนางานประจำของหน่วยงานตนเองขึ้น ผ่านขั้นตอนการขบคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในงานประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC),  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Kaizen) เป็นวิธีคิด รวบรวมข้อมูล และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนางาน ซึ่งผลของการพัฒนางานนั้นนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและสนับสนุนให้การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM เกิดผลสำเร็จอีกด้วย

          นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังได้จัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 นี้ ในงาน “นิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ. แม่เมาะ ครั้งที่ 12”  ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยใช้แนวคิด “พัฒนางานทุกด้านเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพสูง”  โดยภายในงานจะมีการนำเสนอบอร์ดนิทรรศการ, การนำเสนอผลงาน QCC, Kaizen และสิ่งประดิษฐ์ จากหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ ซึ่งงานดังกล่าวนับเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด และวิธีการพัฒนางานจากผู้ปฏิบัติงานสู่เพื่อนผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อต่อยอดทางความคิดสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศึกษากิจการ กฟผ.แม่เมาะ และภาพรวมจังหวัดลำปาง

          หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 54 และหลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในการเข้าศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง และดูงานกิจการของ กฟผ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ  นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ พลโทชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24  จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการฝ่ายผลเรือนและรัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการอิสระ องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป จำนวนรวม 200 คน ในโอกาสเข้าศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ

        ในโอกาสดังกล่าว นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้บรรยายถึงภาพรวมของจังหวัดลำปางและความพร้อมของจังหวัดลำปางในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลำปางและประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้บรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ในหัวข้อ “ความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม” โดยนำเสนอสถานการณ์พลังงานปัจจุบันของประเทศไทย กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษา วปอ. และ ปรอ. อีกด้วย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม สนใจงานประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นำนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานด้านประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรขนาดใหญ่  โดยมี นางนันทกานต์ วาเล็กบุตร หัวหน้าหมวดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายและนำชมสถานที่

          นางนันทกานต์ กล่าวว่า งานประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นงานที่ต้องสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายหลักในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารภายในต้องเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน จึงต้องเน้นทั้ง IT และสิ่งพิมพ์ โดยส่งข่าวผ่านทางอีเมลแก่ผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จัดทำวารสาร My Home My Power Plant, ใบปลิว, โปสเตอร์ และเสียงตามสาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบภารกิจขององค์กรอันจะนำไปสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ส่วนการสื่อสารภายนอก สื่อมวลชนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเผยแพร่ขยายผลต่อประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงต้องส่งข่าวให้แก่สื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...