» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสร้างฝายห้วยอ้อดงกับเด็กๆโรงเรียนลำปางกัลยาณี

       เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ห้วยอ้อดง หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กว่า 40 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำห้วยอ้อดง ซึ่งเป็นห้วยที่ชุมชนบ้านนาสันติราษฎร์จะทำประปาภูเขาในอนาคต และขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องการทำฝายชะลอน้ำดักตะกอน และชะลอน้ำในลำห้วยเพื่อป้องกันน้ำหลากไว้ก่อน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้รับความสะดวกและการต้อนรับที่ประทับใจจากนายตี๋ อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ ในด้านที่พักอาศัยและอาหารการกิน ทั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแบบบูรณาการในเบื้องต้นร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา ใน 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ

       ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ กฟผ.นำผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ หวังต่อยอดขยายโอกาสทางธุรกิจและตลาดแรงงานในการพัฒนางานซ่อมโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 เป็นผู้บรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ เตียวกุล หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษา โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฯ หงสา นอกจากนั้นคณะฯ ได้เข้าชมห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13, โรงซ่อม Spare Part โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซั่ม, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ สวนพฤกษชาติ  

      การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะฯ ได้ศึกษาระบบการผลิตและบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าหงสา โดยจะมีผลต่อการขยายธุรกิจและโอกาสทางการตลาดรวมถึงแรงงาน ในการพัฒนางานซ่อมโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว ในอนาคตต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหารใหม่ กฟผ. แนะนำตัวกับผู้นำชุมชน

       เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวแก่ผู้นำชุมชนจากทั้ง 44 หมู่บ้านในอำเภอแม่เมาะ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดด้านการบริหารของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยนายถนอม กุลพินิจมาลา กำนัน ต.สบป้าด ในฐานะประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ และนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กองชุมชนสัมพันธ์ฯ เข้าอบรมทำปุ๋ยถึงบ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ และแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จัดอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ สารไล่แมลง รวมถึงให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรแก่สมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการใช้สารเคมี สร้างเสริมสุขภาพดี โดยมีนายตี๋  อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ นำสมาชิกในหมู่บ้านที่ความสนใจกว่า 25 คน เข้าฝึกอบรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประธานกรรมการ กฟผ. และนักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงานเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2556 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. แม่เมาะ โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ., พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  ได้บรรยายสรุปกิจการ กฟผ. แม่เมาะ  3 ด้านคือ 1.) ยุทธศาสตร์พลังงาน  2.) โรงไฟฟ้าสีเขียว  3.) กฟผ.แม่เมาะคู่ชุมชน  จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13  พร้อมชมบริเวณบ่อเหมืองแม่เมาะ และทุ่งบัวตอง

       นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเลียมชั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยม กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งทุกครั้งที่ผมได้เข้ามาที่นี่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านการผลิตไฟฟ้าและถ่านหินกลับไป ข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะช่วยลบภาพเดิมๆ ที่หลายคนเชื่อว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งมลพิษ วันนี้ผมได้มาสัมผัสกับตัวเอง ได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมรอบๆ กฟผ. แม่เมาะ และระบบการจัดการถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานใหญ่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่เราต้องพึ่งพาอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศที่สำคัญ ดังนั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญมากในอนาคต ผมจึงอยากฝากพี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษาสถาบันวิทยาการพลังงานทุกท่านให้ช่วยเผยแพร่ความรู้ที่เราได้รับวันนี้ให้สังคมเกิดความเข้าใจและยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มากขึ้น”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...