» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ทหารมองโรงไฟฟ้าทดแทนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะคือทางเลือก รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า และความมั่นคงด้านพลังงาน

          โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สนใจศึกษาแหล่งพลังงานภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 พร้อมเห็นด้วยว่าการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ จะช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  พลอากาศตรีสุทธิพงษ์ อินทรียงค์  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรุงเทพฯ  นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 56 จำนวน 120 คน ศึกษาดูงานภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านพลังงานให้กว้างไกลขึ้น  ซึ่งแหล่งพลังงานภายในประเทศเป็นเรื่องที่คณะให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่มีปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  โดยมี นายวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา วิศวกรระดับ 10 และนายพิพัฒน์ จวงจันดี วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ

            นาวาโทณัฐพล นิยมไทย นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ กล่าวภายหลังรับฟังภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ว่า “ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิต แม้ว่าปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าเพียงพอจะต่อความต้องการภายในประเทศ แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นทุกขณะ การก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่และการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนยังคงมีความจำเป็น โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมส่วนรวมด้วย นอกจากภารกิจในการผลิตไฟให้เพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงาแสงอาทิตย์ ฯลฯ เพื่อกระจายแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ”
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยม กฟผ.แม่เมาะ
          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปา ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะประกอบด้วย  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและระบบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  โดยมี นายเดชณรงค์  สุริยะ  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ยกงานแม่เมาะเฟสติวัล ปี 55 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับประเทศ หลังจัดปี 54 ประสบความสำเร็จเกินคาด

           งานแม่เมาะเฟสติวัล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ 60,000 คน ปี 2555 จึงยกระดับงานแม่เมาะเฟสติวัล ครั้งที่ 10 เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับประเทศ หวังดึงประชาชนทั่วประเทศมาสัมผัสและพิสูจน์อากาศบริสุทธิ์ที่แม่เมาะ ย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานแม่เมาะเฟสติวัล ครั้งที่ 9  โดยมี นายพงษ์ดิษฐ พจนา ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการจัดงานพร้อมทั้งนำปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้เข้าชมงาน 2 วัน จำนวนมากกว่า 57,467 คน เนื่องจากมีการแสดงและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเป็นแม่เหล็กดึงดูดงานและจากการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทำให้หลังจากที่มีการจัดงานดังกล่าวจนถึงขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก และมีเสียงตอบรับที่ดี ซึ่งในปี 2555 นี้ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 10 จะยกระดับให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับประเทศ โดยกำหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แล้ว

           โดยคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ได้สรุปผลการกระเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 9 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ดังนี้ มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 57,467 คน สำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 2,000 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,987 คน เป็นเพศชายร้อยละ 36.3  เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.3  ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมากที่สุดร้อยละ 33.40  เป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 41.6   โดยผู้เข้าชมงานได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยวจากป้ายประกาศมากที่สุดร้อยละ 51.2  ทั้งนี้เป็นผู้เข้าชมงานครั้งแรกร้อยละ 47.6  ครั้งที่ 2 ร้อยละ 17.9  ซึ่งเป็นผู้เข้าชมงานที่อยู่ในจังหวัดลำปางร้อยละ 85 และต่างจังหวัดร้อยละ 15  สำหรับผลวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวม ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก คือ 4.35  จากคะแนนเต็มที่ 5 คะแนน  โดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่พึงพอใจกับบรรยากาศและสถานที่จัดงาน

           จากผลสำเร็จของการจัดงานดังกล่าว โดยในปี 2555 จะยกระดับให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับประเทศ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของ ททท. แล้ว  ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่ดอกบัวตองบานสะพรั่ง และสวนพฤกษชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแม่เมาะจะมีความสวยงามมาก โดยในปีนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านกีฬา การให้ความรู้ภารกิจ กฟผ. กิจกรรมบันเทิง วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ซึ่งผู้จัดงานจะคัดสรรกิจกรรมที่น่าสนใจ แปลก แหวกแนวยิ่งขึ้น และปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้มาพิสูจน์และสัมผัสกับความเป็นจริงว่า แม่เมาะนั้นสะอาดและอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าขอพรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2555
         วันที่ 5 มกราคม 2555 ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ประกอบด้วย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ผู้บริหารระดับฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเข้าขอพรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่  โดยเข้าพบ นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง  นายธรรมโชติ บุญรักษา อัยการจังหวัดลำปาง  และนายวิชิต คงรัตนชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง จากนั้นในวันที่ 9 มกราคม 2555 คณะฯ ได้เข้าขอพร นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ พ.ต.อ. พรชัย พักตร์ผ่องศรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ ปี 2554 ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตลอดทั้งปี

           แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบ กฟผ.แม่เมาะ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 พบว่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม(TSP)  และค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทุกด้าน โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง

           ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 11 สถานี ซึ่งมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกวันพบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงและในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม(TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา24 ชั่วโมง มีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทุกด้าน ส่วนผลการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) โดยรวมในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่ามีคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง

           โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตลอดทั้งปี 2554 พบว่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม (TSP) ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีเพียงค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกินมาตรฐานกำหนด 3 เดือน ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ 9 วัน เดือนมีนาคม 2 วัน และเดือนเมษายน 1 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน เนื่องจากสภาพความกดอากาศต่ำในช่วงฤดูหนาว รวมถึงฝุ่นขนาดเล็กจากไฟป่าและการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน พบว่าในปี 2554 มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ดีกว่าปี 2553 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน  3 เดือน รวมถึง 46 วัน

           ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและรายงานคุณภาพอากาศบริเวณ พื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน แบบ Online ได้ที่ Website ของ กฟผ.แม่เมาะ http://maemoh.egat.com/so2online/index.php ตลอด 24 ชั่วโมง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...