» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง อีกแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความพร้อมจ่ายของ กฟผ.

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  ณ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.), นายวีระพล ศรีสารคาม หัวหน้ากองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กผม1-ฟ.), นางกัลล์ชลา มหิทธิหาญ หัวหน้าแผนกเคมีการผลิต กผม1-ฟ. และผู้ปฏิบัติแผนกเคมีการผลิต กผม1-ฟ. ได้ตรวจสอบและประเมินตระกรันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้ดูแลด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมี กผม1-ฟ. เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเดินเครื่อง และมีกองบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้รับผิดชอบงานบำรุงรักษา  ซึ่งในระหว่างการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทุกปี จะมีการหยุดเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้อุปกรณ์มีสภาพดี และมีความพร้อมในการใช้งาน อันเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแผนกเคมีการผลิต กผม1-ฟ. เป็นผู้รับผิดชอบงานล้างตะกรันในท่อส่งน้ำร้อนด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นการล้างหินปูนที่เกาะเคลือบท่อน้ำร้อนเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน หากมีหินปูนเกาะจำนวนมาก การไหลของน้ำร้อนจะลดลง ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนให้สารตัวกลางลดลง ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะลดลงด้วย

นายสมศักดิ์ ผลบุญเรือง ช่างระดับ 8 สังกัด อฟม. ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าฯฝาง กล่าวถึงความเป็นมาว่า โรงไฟฟ้าฯฝาง ตั้งอยู่ที่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแห่งแรกในประเทศไทยที่นำทรัพยากรธรรมชาติคือน้ำร้อนที่มีอยู่ใต้ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพระบบ 2 วงจรแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ เดินเครื่องจ่ายไฟเข้าระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  มีขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มีหลักการทำงานคือนำน้ำร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารทำงาน (Working Fluid) จนกระทั่งเดือดเป็นไอ แล้วนำไอไปหมุนกังหันเพื่อขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณปีละ 1.2 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ส่งเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน 6 คน คือ นายประชัน ยาสมุทร, นายอินทร ใจคำ, นายชัยโรจน์ ต่วนคำ, นายสมศักดิ์ สิทธิพา, นายพิทักษ์ มะโนเกี๋ยง และนายสมศักดิ์ ผลบุญเรือง

ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จ.ลำปาง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,400 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางมีกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าฯฝาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อนใต้พิภพ ดังนั้นจึงมีการนำข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาแหล่งพลังงานชนิดนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

นายอินทร ใจคำ ช่างชำนาญการระดับ 4 สังกัด อฟม.  หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าฯฝาง ที่ทำงานมานานกว่า 20 ปี กล่าวว่า โรงไฟฟ้าฯฝาง อยู่ติดกับบ่อน้ำร้อนฝาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นวิทยากรอธิบายภารกิจของโรงไฟฟ้าฯฝาง ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ผลพลอยได้จากน้ำร้อนที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้าเมื่อถ่ายเทความร้อนแล้ว อุณหภูมิจะลดลงเหลือประมาณ 77 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้ในการอบแห้ง นอกจากนี้ กฟผ. ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบดูดละลายเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้า ในการทำความเย็นสำหรับห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีทดลองพืชสวนฝาง ส่วนน้ำที่เหลือใช้แล้วยังสามารถนำไปใช้ในกิจการเพื่อกายภาพบำบัดและการท่องเที่ยวได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนของการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งใช้ในการอุปโภคและการเกษตร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง และราษฎรในพื้นที่

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พบนักแสดงชื่อดัง “บอล” อัศนัย เทียนทอง ในงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟ ปี 54

“บอล” อัศนัย เทียนทอง ดารานักแสดงดาวรุ่ง สังกัดค่ายโพลีพลัส ร่วมสร้างสีสันภายในงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20  อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเผยแพร่การออกกำลังการด้วยการวิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับการจัดงานทุกปีที่ผ่านมา จะมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยร่วมสร้างสีสันและร่วมให้กำลังใจแก่นักวิ่งเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้ก็เช่นกันมีนักแสดงมาร่วมงาน คือ นายอัศนัย เทียนทอง หรือ บอล นักแสดงดาวรุ่งจากค่ายโพลีพลัส  ปัจจุบันอายุ 28 ปี จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงานการแสดงที่ได้รับความนิยม เช่น เหยี่ยวสาวมือใหม่, นางสาวจริงใจกับนายแสนดี, ดาวเปื้อนดิน, เสน่ห์รักนางซิน และรักซ่อนแค้น  นอกจากนั้นยังได้รับการโหวตให้ติดอันดับ 1 ใน 8 รางวัลนักแสดงสมทบชายที่เข้าตาคุณมากที่สุดในเวปไซต์พันทิป ห้องเฉลิมไทย อีกด้วย

โดยวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม “บอล” อัศนัย เทียนทอง จะประชาสัมพันธ์การจัดงานเดิน-วิ่งฯ และเชิญชวนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวให้ร่วมงานเดิน-วิ่งฯในครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นต่างๆในจังหวัดลำปาง และในวันแข่งขัน อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554  บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตั้งแต่เวลา 05.45 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้นแล้วจะร่วมพิธีเปิดงานและเดินการกุศล 1 กิโลเมตร ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และร่วมสร้างความบันเทิงบนเวทีการแสดงอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  โทร.0-5425-2739, 0-5425-3409  และ  www.maemoh.egat.com
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เชิญท่องเวปไซต์ www.maemoh.egat.com อัพเดทเรื่องราว การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20

            คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 ขอเชิญผู้สนใจท่องเว็บไซต์ www.maemoh.egat.com แหล่งรวบรวมข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทุกด้านของการจัดงาน

         คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2554  ได้จัดทำเว็บไซต์ www.maemoh.egat.com เพื่อให้การจัดงานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆให้นักวิ่งได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

           เว็บไซต์ดังกล่าว ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์การจัดงาน ประเภทการแข่งขัน รางวัล กติกาการแข่งขัน การบริการสำหรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยว กำหนดการแข่งขันในวันงาน และภาพถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก เสื้อที่ระลึก รวมทั้งเว็บบอร์ดที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกๆด้านอีกด้วย

            สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ www.maemoh.egat.com หรือ www.egat.co.th  ได้ตลอดเวลา
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เสื้องานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน สุดพิเศษ 5 แบบ ครบ 2 ทศวรรษ

เสื้องานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 จัดทำขึ้นมา 4 สี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักวิ่งจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สำหรับการจัดงานทุกปีนั้น จะมีการจัดทำเสื้องานเดิน-วิ่งฯ ในแต่ละปี สำหรับในปีนี้เสื้องานเดิน-วิ่งฯ ด้วยแนวคิด เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานฯ จึงจัดทำเสื้อออกมาเป็น 5 แบบ โดยมีสีพื้นเสื้อเป็นสีชมพู และปกเสื้อเป็น 4 สี ตามสีธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ จำหน่ายตัวละ 180 บาท ประกอบด้วย

 เสื้อโปโลพื้นสีชมพู ปกเสื้อ คลิปแขน และสีรอบโลโก้การจัดการแข่งขันเป็นสีน้ำเงิน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศ

เสื้อโปโลพื้นสีชมพู ปกเสื้อ คลิปแขน และสีรอบโลโก้การจัดการแข่งขันเป็นสีชมพู เพื่อถวายความเป็นสิริมงคลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยสีชมพู เป็นสีที่เสริมพระบารมีและพระพลานามัย ซึ่งพระองค์พระราชสมภพในวันจันทร์ คือ สีเหลือง ส่วนสีที่เป็นสิริมงคลในวันนี้คือสีชมพู

เสื้อโปโลพื้นสีชมพู ปกเสื้อ และคลิปแขน รวมทั้งโลโก้การจัดการแข่งขันเป็นสีฟ้า เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์พระราชสมภพในวันศุกร์ สีประจำพระชนมวาร จึงเป็นสีฟ้า

เสื้อโปโลพื้นสีชมพู ปกเสื้อ และคลิปแขน รวมทั้งโลโก้การจัดการแข่งขันเป็นสีม่วง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์พระราชสมภพในวันเสาร์ สีประจำพระชนมวาร จึงเป็นสีม่วง นอกจากนั้นแล้วยังมีเสื้อยืดคอกลมสีขาวสวมใส่สบาย สกรีนชื่องาน จำหน่าย ราคาตัวละ 100 บาท

              สำหรับถ้วยรางวัลในการแข่งขันงานเดิน-วิ่งฯ ปีนี้ใช้วัสดุเซรามิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง ส่วนเหรียญที่ระลึกด้านหน้าเหรียญเป็นโลโก้การจัดงาน มีรูปปล่องโรงไฟฟ้าและรถม้าอยู่บริเวณด้านหน้า ข้อความด้านล่างระบุชื่อการจัดงาน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปนักวิ่ง มีข้อความที่ระบุวันเวลาในการจัดงาน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสืบสานคีตศิลป์ไทยจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  มีนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายครูดนตรีไทย และบุคคลทั่วไปในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 792 คน ร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครู เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานคีตศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมไทย

             เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ แฟลตห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายครูดนตรีไทย และบุคคลทั่วไปในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่ศึกษาและเกี่ยวข้องกับดนตรีไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครู เพื่อความเป็นศิริมงคลและยังถือเป็นการประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้เล่นดนตรีไทย ตลอดจนร่วมสืบสานคีตศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมไทย ซึ่ง กฟผ.     แม่เมาะ จัดพิธีครั้งแรกเมื่อปี 255o เนื่องจากผู้ศึกษาและเล่นดนตรีไทยจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของการเล่นดนตรีไทย พิธีดังกล่าวจะจัดเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ และพิษณุโลก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นหมูคณะสูง กฟผ.   แม่เมาะ จึงได้ริเริ่มจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 นี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 แล้ว

            การจัดงานในครั้งนี้มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต แม้นมาลัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้อ่านโองการ จุดเทียนชัย เทียนเงิน เทียนทอง และธูป ถวายอาหาร เครื่องสังเวยแด่ครูดนตรีไทย ซึ่งโต๊ะหมู่บูชาตั้งพระพุทธรูป และแท่นตั้งเศียรครู มีพระอิศวรตั้งอยู่ชั้นสูงสุด รองลงมาทางด้านขวาเป็นเศียรของพระนารายณ์ พระวิสสุกรรม พระปรคนธรรพ พระฤาษี ทางด้านซ้ายเป็นพระพรหม พระปัญจสีขร พระคเณศร์ และพระพิราพ ตามลำดับ จากนั้นได้เริ่มพิธีเจิมหน้าและครอบครูในระดับต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 41 สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 หน่วยงาน ประมาณ 800 คน มาร่วมพิธี ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมพิธีครอบฉิ่ง จำนวน 373 คน และครอบสุการ 94 คน

           การครอบด้วยฉิ่ง คือการใช้ฉิ่งครอบศีรษะ ใช้สำหรับครอบการเรียนดนตรีทุกอย่าง เช่นกลุ่มเครื่องสายและขับร้อง ครูผู้ครอบจะใช้ฉิ่งครอบ เพื่อให้สานุศิษย์ได้รับการถ่ายทอดจากครู พร้อมทั้งครูประสิทธิประสาทพรให้แก่ศิษย์ในชั้นเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการเรียนรู้แต่ยังไม่ได้เข้าในขั้นต่อเพลงหน้าพาทย์ ส่วนการครอบสาธุการเป็นการครอบในระดับแรกของผู้ที่ฝึกหัดปี่พาทย์ ผู้รับการครอบต้องทำขันกำนัลมามอบให้ครูผู้อ่านโองการ และนั่งในฆ้องวงใหญ่ กล่าวคาถามอบไม้ฆ้องให้ จากนั้นจึงจับมือศิษย์ตีประโยคแรกของเพลงสาธุการ 3 ครั้ง จึงเสร็จพิธี

เสนาะเสียงสะท้อนความรู้สึก...จากเยาวชนคีตศิลป์ตัวน้อยที่มาร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทย

          น้องมาร์ก ด.ช.ธิติวุฒิ ของดี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง กล่าวว่า มาร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทยเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำให้ผู้ที่เล่นดนตรีได้ร่วมพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีที่มีคุณค่า ได้แสดงความเคารพต่อครูดนตรีไทย สร้างความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์ประเพณีด้านดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป วันนี้ได้มาเจอกลุ่มเพื่อนๆที่ชื่นชอบดนตรีเหมือนกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

         น้องฟลุ๊ก ด.ช.ณัฐดนัย หล่อนิมิตดี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง กล่าวว่า ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบทอดไว้ไห้ลูกหลาน ในฐานะที่เป็นเยาวชนก็สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยได้ ด้วยการเล่นดนตรีไทย นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยสร้างสมาธิจากการจดจำตัวโน๊ต และการสร้างความสัมพันธ์ในการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ

         น้องเกด ด.ญ. สุชาดา ขันตาโย นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา อ.งาว จ.ลำปาง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย หลังจากวันนี้จะตั้งใจฝึกฝนให้เก่งกว่าเดิม การเล่นดนตรีไทยไม่ใช่เรื่องน่าอาย เราควรชื่นชมสนับสนุน เพราะดนตรีไทยเป็นมรกดทางวัฒนธรรมของชาติไทย ไม่มีชาติใดเหมือน ควรรักษาไว้และช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับคนไทยไปอีกนานๆ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...