» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการพัฒนากิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน นำโดยนายสุนทรี กิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนฯ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นายสมพร แสงเกษตรชัย วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะฯเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ศนธ.ยธ. จัดเสวนาด้านกฎหมายการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ

     ศนธ.ยธ. เยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมจัดเสวนา “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ณ จังหวัดลำปาง” เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและการปฏิบัติด้านการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และนายนิธิต ภูริคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ด้านปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และจัดเสวนา “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ณ จังหวัดลำปาง” การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงยุติธรรม, สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานบังคับดีจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเสวนาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติด้านการเงิน เช่น ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบ,  ใช้เงินอย่างไรถึงจะไม่เป็นหนี้ และเมื่อถูกอายัดเงินเดือนและเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังกว่า 250 คน

      พ.ต.ท.วิชัย กล่าวว่า  ศนธ.ยธ. มีภารกิจหลักในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเข้ามา โดยมีการรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำวิจัยค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจาก ศนธ.ยธ. ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันตัวเองในการตกเป็นเหยื่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบและเข้าใจต่อไปได้ อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เนื่องในวันพยาบาลสากล

      กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมมือกับชมรมพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พร้อมตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติ กฟผ.แม่เมาะ เนื่องในวันพยาบาลสากล

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับชมรมพยาบาลลำปาง ประกอบด้วยพยาบาลจากโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลแม่เมาะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดงานวันพยาบาลสากล ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยมี นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน

   ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” ในหัวข้อ อาหาร DASH ล้านนา(อาหารต้านความดันโลหิตสูง), นาฬิกาลดความดันโลหิต, แผ่นหินนวดเท้าเพื่อลดความดันโลหิต และฟ้อนเจิงประยุกต์สำหรับบริหารร่างกาย-ออกกำลังกาย โดยมี รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ นายบำเหน็จ แสงรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรี ได้แก่ บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจการทำงานของไต ตรวจตาบอดสี ตรวจวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี สาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ตอบปัญหาสุขภาพชิงรางวัลและยังมีสินค้าด้านสุขภาพจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย

       สำหรับวันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล ซึ่งเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพการพยาบาลโลก สภาพยาบาลระหว่างประเทศจึงกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล โดยให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เมนูนี้คนนาสักเขาเรียก “ปลาหลาม”

       “อยากกินข้าวหลามต้องไปหนองมน แต่ถ้าอยากกิน “ปลาหลาม” ต้องมา ต.นาสัก เน้อ!” ท่านผู้อ่านคงนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าบอกว่าวิธีทำคล้ายการเผาข้าวหลาม ส่วนที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่คล้ายแหนบปลา ก็คงพอเห็นภาพ แต่ก็ยังไม่เท่ากับการได้กลิ่นหอมของไม้ไผ่ตอนเผา และกลิ่นหอมของใบเตยที่ใช้ปิดปากกระบอกตอนเทออกใส่จาน จนถึงกลิ่นหอมเครื่องเทศของเนื้อปลาและน้ำขลุกขลิกตอนเคล้าในปาก

       “ปลาหลาม” เป็นเมนูพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้โชว์ฝีมือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ลิ้มรสในโอกาสพิเศษ ทั้งในงานครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคราวที่ไปร่วมงานประเพณีสำคัญๆทำให้ทุกคนที่ได้ชิมต้องติดอกติดใจ เมนูนี้คิดขึ้นโดยนายกเจง หรือนายพิสิฐ ทักษิณาพิมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ที่นำปลาหลากหลายพันธุ์ที่เลี้ยงกันมากใน ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาปรุงคล้ายๆแหนบปลานิยมใช้ปลาช่อนและปลาดุก โดยนำเนื้อปลาสดมาคลุกเคล้าน้ำพริกตามสูตร ซึ่งมีพริกแห้ง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น กระเทียม หอมแดง มะแขว่น ลูกผักชี และปลาร้า นำไปคั่วก่อนแล้วนำมาโขลกให้ละเอียด นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ปิดกระบอกให้แน่นด้วยใบเตยมัดใหญ่ แล้วนำไปเผาแบบข้าวหลาม นับเป็นเมนูยอดฮิตของคนนาสัก และยังมีเมนูเด็ดอีกอย่างคือ ลาบปลา ซึ่งที่นี่ใช้ปลาดุกรัสเซียตัวเท่าต้นขามาย่างก่อนปรุง ทำให้ลาบปลาจานนี้รสชาตินุ่มด้วยเนื้อปลาฟูๆ เต็มปากเต็มคำ

      อร่อยและไม่มีใครเหมือนขนาดนี้ คงต้องเชียร์นายกเจงเปิดร้านให้นักชิมทั้งหลายมาเปิบเมนูปลา ต.นาสัก กันเสียแล้ว ระหว่างนี้หน่วยงานใดสนใจ หรือ ใครอยากพิสูจน์รสชาติปลาหลาม โทรศัพท์ติดต่อที่ สำนักงาน อบต.นาสัก โทร. 054-247644 ในวันและเวลาทำการได้นะครับ ผู้ใหญ่บ้านกิตติชัยฝากบอก

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย CSR-DIW 2556

       ผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะและ ผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย CSR-DIW ครั้งที่ 1  ทั้งนี้ อจม. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานร่วมกับรองป ระธานและคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ภายในเครือข่ายฯ

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลองค์กร” ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 132 องค์กร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลสำเร็จและตัวอย่างผลสัมฤทธิ์การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นการกำกับดูแลองค์กร การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน, การบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถาม เรื่อง “Integrated Reporting Framework”, การสรรหาคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSR-DIW  และการถามตอบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Self Assessment Report) สำหรับองค์กรที่สมัครรางวัล CSR-DIW Continuous Award, CSR-DIW Network Award และ CSR-DIW Advance Award Level 4 และ 5

       ในโอกาสนี้ นางสายลดา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียง 97 คะแนน โดยมีนายกำแหง นุ่มนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการแผนกการจัดการและพัฒนาระบบ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เป็นรองประธานเครือข่ายฯ ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรอื่นๆ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเครือข่ายฯให้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

       กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายจำนวน 332 องค์กร โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ กฟผ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับรางวัล CSR-DIW ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โครงการนี้มุ่งเน้นสร้างรูปแบบความร่วมมือที่ใช้ศักยภาพของแต่ละองค์กรมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ขยายผลความร่วมมือในระดับเครือข่าย การเสริมสร้างศักยภาพ และทำกิจกรรมในลักษณะของจิตอาสาร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาพธุรกิจอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ดำเนินการขยายผลดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังหน่วยงานในขอบเขตของตนต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...