» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สรุปผล ค.2 โครงการ EHIA และ EIA ชาวแม่เมาะเปิดทางสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ หากช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสิ่งแวดล้อม
        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายนันทพล ชิดสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (ช.อสล-ห.) เป็นประธานในการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ค.2  ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment : EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ
        ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้น ประชาชนส่วนใหญ่มิได้คัดค้าน และเห็นว่าโรงไฟฟ้าทดแทนดีกว่าโรงไฟฟ้าเก่าในหลายด้าน แต่มีข้อเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และต้องมีความชัดเจนว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์และผลกระทบอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ต้องมีการดูแลผลกระทบและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ เนื่องจากผลสรุปการประชุมตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนยังมีความกังวลด้านสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้เสนอให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ กฟผ. สามารถดำเนินการได้เอง และส่วนที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มอบประกาศนียบัตรพนักงานขับเครื่องจักรกลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานขับเครื่องจักรกลที่เข้าร่วมโครงการถนนสีขาว ที่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทำให้อุบัติเหตุในปี 2554 เป็นศูนย์ ลดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพย์สินไปจนถึงระบบการผลิตไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานขับเครื่องกลที่เข้าร่วมโครงการ “ถนนสีขาว” ในปี 2554  โดยมี นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธาน และ นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานดังกล่าวด้วย

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นศูนย์ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง เช่นเดียวกับผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ ที่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกัน ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยฝากถึงผู้ปฏิบัติงานว่า สิ่งสำคัญที่ช่วยยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุได้คือ การมีสติ เมื่อทุกครั้งที่ทำงานให้ใช้สติควบคู่กับการทำงาน รวมทั้งมีการสังเกตุพื้นที่ทำงานและสิ่งรอบข้าง หากมี 2 สิ่งนี้แล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างปลอดภัยได้ หลังจากที่ผู้บริหารได้มอบประกาศนียบัตรแล้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลได้กล่าวคำปฏิญานว่าจะปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดโครงการ “ถนนสีขาว” อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะและเครื่องจักรกลของโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็นศูนย์ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงานขับเครื่องกล ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัย ซึ่งจะลดความสูญเสียด้านบุคคล ทรัพย์สิน และระบบการผลิตไฟฟ้า โดยมีพนักงานขับเครื่องจักรกลในสังกัดต่างๆเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 122 คน  ประกอบด้วย ศูนย์บริการจัดส่งน้ำแม่เมาะ ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซั่ม กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า3และ4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ วิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

สำหรับโครงการ “ถนนสีขาว” ในปี 2555 โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็นศูนย์ โดยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การใช้เครื่องจักรกลโครงการถนนสีขาวอย่างปลอดภัย” สำหรับนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สะหรีปี๋ใหม่เมืองจาว กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอรุณี คิดเห็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง, นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวให้โอวาทว่า รู้สึกประทับใจในการแสดงออกของข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ที่ยึดถือสืบทอดและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ โดยขอให้ผู้มาร่วมงาน มีสุขภาพพลานามัย กำลังกาย กำลังใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกด้าน ด้วยการมีศีล สมาธิ สติ และปัญญา และขอให้มีความสุข ความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน ที่สำคัญขอให้ทุกคนจงมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน และช่วยกันทำนุบำรุงพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ลำปาง
          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 นายศราวุธ ศิริธร หัวหน้าหมวดสื่อสารและวิชาการ แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในแผนกฯ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง รดน้ำดำหัวผู้สื่อข่าวอาวุโสในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางมะลิวัลย์ อินทรครรชิต อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยลานนา, อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และ นายธเนศ ถาวร อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ประจำจังหวัดลำปาง  เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมืองชองชาวล้านนาที่สืบทอดกันในเทศกาลสงกรานต์
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จังหวัดลำปาง

  

     

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2555 โดยในที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานจำนวน 2 รายการ ได้แก่ พิจารณาการจัดตั้งสำนักงานกองทุน ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงาน, โครงสร้างสำนักงานกองทุนฯ, ร่างประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงาน, คณะทำงานการดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานกองทุนฯ และ พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณางบบริหาร, ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, ระยะเวลาการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ 2555, คู่มือการดำเนินงานจัดทำแผนงานประจำปี, การกำหนดพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพื้นที่ประกาศเดิม และพิจารณาปัญหางบประมาณการว่าจ้างครูอัตราจ้างกองทุนเดิมที่สิ้นสุดลง ทั้งนี้ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใสและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...