» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมนำตัวอย่างที่ดีไปสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจต่อไป

       บริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ.แม่เมาะ โดยรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมจะนำตัวอย่างที่ดีของ กฟผ.แม่เมาะไปสื่อสารให้กับประชาชนในโครงการได้รับทราบข้อมูลต่อไป

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายชยันต์พิสิฐ สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าโดยนำขยะมูลฝอยชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดปทุมธานี ผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 9.5 เมกะวัตต์ นำเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ.แม่เมาะ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเข้าเยี่ยมชมบริเวณศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และศูนย์อำนวยการเดินเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีนายประจนส์ วงศ์นาสัก ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ4 และนายอนุรักษ์ บุญยอ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กะ4  เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุป

         ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด กล่าวว่า ปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศไทยก็คือการทำความเข้าใจกับมวลชน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างของบริษัทฯ ก็ได้รับคำแนะนำและข้อเป็นห่วงจากชุมชนซึ่งมีความกังวลว่าจะเหมือนกับกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในอดีต ซึ่งภายหลังการเข้าเยี่ยมชม รวมทั้งสอบถามจากวิทยากรแล้วได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีระบบจัดการที่ดีมาก และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งทีมงานบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ดีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการของบริษัทฯ ได้รับทราบต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ เตรียมทำแผนพัฒนาชุมชนต้นแบบ Maemoh Model ร่วมกับ กฟผ.

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 305 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญและรับปรึกษางานด้าน CSR  และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาศึกษาข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบแม่เมาะ (Maemoh Model) โดยศึกษาทั้งในด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ ใช้ประกอบการพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 นายศุภชัย ไชยมิตรชิด หัวหน้าแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ ได้นำคณะลงพื้นที่ชุมชน 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ เพื่อเก็บข้อมูลในเบื้องต้นอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับจังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ประมาณ 50 คน เดินรณงค์แสดงพลัง “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยขบวนรณรงค์เริ่มจากบริเวณข่วงนคร สวนธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อสมทบกับขบวนเดินรณงค์ที่เดินมาจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเก่า โดยมีผู้ร่วมเดินรณรงค์กว่า 1,000 คน เพื่อร่วมกันปฏิญานตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อเป็นพลังแผ่นดินขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย โดยมีนายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง เป็นผู้นำกล่าวปฏิญานตน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเยาวชนใน อ.แม่เมาะ
         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทน กฟผ. แม่เมาะ มอบลูกฟุตบอลจำนวน 50 ลูก ให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในโครงการ “ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเยาวชน กฟผ. แม่เมาะ” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีอุปกรณ์กีฬาเสริมสร้างทักษะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา โดยมี นายแสวง ธรรมสาคร ประธานชมรมพลศึกษา อ.แม่เมาะ และคณะอาจารย์รายวิชาพลศึกษาจากโรงเรียนใน อ.แม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยพื้นที่อาคารฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะประธานคณะทำงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(คปอส-ฟม.) พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายพนักงาน เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานบริเวณอาคารโรงงาน(Work Shop) กองบำรุงรักษากลาง และกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(อรม.) จากนั้นคณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน  โดยผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ได้กล่าวว่า การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทำให้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้น ซึ่งจากภาพรวมแล้วสถิติอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าแม่เมาะลดลงทุกปี  ซึ่งความสำเร็จนั้นเกิดจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือโดยมีผู้บริหารคอยสนับสนุนและเติมเต็มให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในโอกาสนี้ นายปราโมทย์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมตรวจสอบพื้นที่และเข้าสังเกตการณ์การทำงานด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...