» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สะหรีปี๋ใหม่เมืองจาว กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอรุณี คิดเห็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง, นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวให้โอวาทว่า รู้สึกประทับใจในการแสดงออกของข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ที่ยึดถือสืบทอดและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ โดยขอให้ผู้มาร่วมงาน มีสุขภาพพลานามัย กำลังกาย กำลังใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกด้าน ด้วยการมีศีล สมาธิ สติ และปัญญา และขอให้มีความสุข ความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน ที่สำคัญขอให้ทุกคนจงมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน และช่วยกันทำนุบำรุงพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ลำปาง
          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 นายศราวุธ ศิริธร หัวหน้าหมวดสื่อสารและวิชาการ แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในแผนกฯ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง รดน้ำดำหัวผู้สื่อข่าวอาวุโสในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางมะลิวัลย์ อินทรครรชิต อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยลานนา, อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และ นายธเนศ ถาวร อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ประจำจังหวัดลำปาง  เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมืองชองชาวล้านนาที่สืบทอดกันในเทศกาลสงกรานต์
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จังหวัดลำปาง

  

     

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2555 โดยในที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานจำนวน 2 รายการ ได้แก่ พิจารณาการจัดตั้งสำนักงานกองทุน ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงาน, โครงสร้างสำนักงานกองทุนฯ, ร่างประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงาน, คณะทำงานการดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานกองทุนฯ และ พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณางบบริหาร, ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, ระยะเวลาการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ 2555, คู่มือการดำเนินงานจัดทำแผนงานประจำปี, การกำหนดพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพื้นที่ประกาศเดิม และพิจารณาปัญหางบประมาณการว่าจ้างครูอัตราจ้างกองทุนเดิมที่สิ้นสุดลง ทั้งนี้ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใสและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ถวายผ้าป่าสามัคคีชุมชนสบป้าดสร้างซุ้มประตูวัดสบป้าด

    

       วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ วัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนตำบลสบป้าด  นำผ้าป่าสามัคคีซึ่งมียอดเงินทำบุญจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะและชุมชนสบป้าด จำนวนเงิน 280,000 บาท ทอดถวายแด่พระครูสุนทรปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดสบป้าด เพื่อนำไปก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดสบป้าด โดยมี นายสิงห์คาน มหามิตร ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด หมู่ที่ 1 และชุมชนร่วมต้อนรับ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เติมฝันเยาวชนด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
        เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ –สื่อสารองค์การชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาให้กับ น.ส.กรรณิกา เวชกร  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนเงิน 11,500 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากมารดาประกอบอาชีพรับจ้างรายวันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางรับการจัดสรรจากรายได้งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๐ จำนวน 4,500 บาท และจิตศรัทธาจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 7,000 บาท
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...