» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ. แม่เมาะ ถวายผ้าป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านวังตม

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านวังตม (ชำขอน) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนม บวรวงศ์เสถียร หัวหน้ากองพัสดุและจัดหา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ถวายกองผ้าป่าจำนวน 11,500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านจาก กฟผ. แม่เมาะ หมู่บ้านละ 70,000 บาท ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้อาคารนี้เป็นสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ และการแสดงรำวงของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีนายประจญ ไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมพิธี และนายสรวง กันยาสาย เป็นประธานฝ่ายจัดงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงาน “จุ้มน้ำ เย็นใจ๋ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำทีมผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมงาน “จุ้มน้ำ เย็นใจ๋ ป๋าเวณีปีใหม่เมือง” ซึ่ง อบต.จางเหนือ จัดขึ้นเพื่อรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชน ภายในงานมีนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน  นายประจญ ไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และสมาชิกในชุมชน ต.จางเหนือ ร่วมรดน้ำดำหัว และฟ้อนรำร่วมกันตามประเพณีพื้นบ้าน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัว สร้างความสุข แก่ผู้สูงอายุตำบลนาสัก

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายธงชัย โรจนวิจิตร หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายวันชัย แสงพงษ์พิทยา หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานจากกองจิตอาสาฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมงาน “สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว เทศกาลปี๋ใหม่เมือง” ที่ อบต.นาสัก จัดขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดงานจำนวน 10,000 บาท แก่นายพิสิฐ ทักษิณาพิมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ภายในงานดังกล่าวมีการแสดงจากตัวแทนผู้สูงอายุหมู่บ้านต่างๆ เช่น การจ๊อยซอ การแสดงดนตรีไทย การร้องเพลงคำเมือง รวมถึงมีการร้องเพลงและรำวงร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสร้างความสนุกสนาน ก่อนที่จะมีการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรปีใหม่ สร้างบรรยากาศความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ฉลองอุโบสถหลังใหม่ ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสี

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต ฉลองอุโบสถหลังใหม่ โดยมี นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับประธานฯตัดหวายฝังนิมิตลูกเอก ซึ่งถือเป็นลูกสำคัญที่สุดจากทั้งหมด 9 ลูก บริเวณใจกลางอุโบสถ เพื่อสื่อถึงการบูชาพระพุทธเจ้า พร้อมกับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ร่วมงาน โดยการบูรณะอุโบสถดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพลายปูนปั้น ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างอุโบสถ และสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท  ซึ่งปัจจุบันวัดทุ่งกล้วยได้รับโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสี หรือเขตที่พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม และเมื่อผ่านพิธีตัดหวายลูกนิมิต ฉลองพระอุโบสถเสร็จสิ้น วัดจะสามารถทำสังฆกรรมพิธีต่างๆ เช่น การบวชพระได้ตามพระธรรมวินัย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประธานบอร์ด กฟผ. ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ

   ประธานกรรมการ กฟผ.และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ แนะ กฟผ.แม่เมาะจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต้องให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556  ณ ห้อง M6 อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง  นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์พลังงาน โรงไฟฟ้าสีเขียว และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของ กฟผ.แม่เมาะ  นายโอภาส จริยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-วิชาการ บรรยายสรุปเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ทำเหมืองและการอพยพราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้นำคณะฯเยี่ยมชมบริเวณบ่อเหมืองแม่เมาะ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หอชมวิวบริเวณทุ่งบัวตอง และอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะฯ

        นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า “การดำเนินงานในพื้นที่ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยชุมชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก กฟผ.แม่เมาะและสามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเสนอแนะได้ รวมไปถึงชุมชนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการและสุดท้ายชุมชนต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้ในอดีตแม่เมาะมีปัญหาในด้านของสิ่งแวดล้อมแต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวไม่มีแล้ว ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์นั้นต้องนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำให้ชุมชนเกิดความศรัทธา ความเชื่อถือ และความรัก ก็จะทำให้ กฟผ.แม่เมาะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

       นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ กฟผ. กล่าวว่า “การดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมีกิจกรรมหลากหลาย ถือเป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคม แต่อย่าลืมงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งในฐานะของคนนอกที่มองเข้ามาในจังหวัดลำปาง ส่วนตัวนั้นจะนึกถึง กฟผ.แม่เมาะ และรถม้า จึงอยากฝากให้ผู้บริหารในพื้นที่อย่าลืมงานประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกให้เข้มข้น”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...