» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบสายพาน

         กฟผ.แม่เมาะ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียง โดยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากการทำงาน หวังพัฒนาการทำงานแบบก้าวกระโดด คาดจะนำบทเรียนที่ได้รับไปใช้วางแผนการทำงานต่อไป

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ ห้องนันทนาการ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียง  มีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะจากกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม  กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4  กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ  กองปฏิบัติการเหมือง  และกองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 80 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ มีหน่วยงานที่มีการทำงานคล้ายกันอยู่หลายหน่วยงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรและสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ในอนาคต

      นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ หัวหน้ากองการผลิต2 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิชาชีพ Cross Functional Team Coal & Ash Conveyor กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานโดยผ่านกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การทำงานมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และจัดเก็บไว้ในคลังความรู้เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่จะใช้เรียนรู้พัฒนาตนเอง ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำพา กฟผ. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

          การจัดงานดังกล่าวกำหนดหัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คือ การป้องกันถ่านเปียกในฤดูฝนติดใน Boiler Bunker  การป้องกันระบบสายพาน การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุสายพานหนีบคนงานทำความสะอาด และการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าผู้ปฏิบัติงานในบ่อเหมืองและบ่อกักเก็บถ่านหินและยิบซัม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ องค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงานจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นศึกษาลองผิดลองถูก  โดยอาจนำแนวคิดที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้หรือนำมาพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ หน่วยงานผู้สนับสนุนการศึกษาในจังหวัดลำปาง
       เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้ความรู้การพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นายอุดม พรหมแก้วงาม ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เป็นผู้มอบ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโส ได้กัลยาณมิตรใหม่ พร้อมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูล ส่งต่อความเข้าใจ

         ผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ลำปาง จำนวนกว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรและเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนภายนอก ส่งต่อความเข้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน สังคมและ กฟผ.

        โครงการเปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโส เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งดำเนินการโดยแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธของเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2554 ผ่านมาแล้ว 21 รุ่น มีผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 1,320 คน เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ผลการประเมินความพึงพอใจในการมาร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะอยากมาเที่ยวใน กฟผ.แม่เมาะอีก คิดเป็นร้อยละ 94.90 รองลงมาคือ รู้สึกประทับใจในการศึกษาดูงาน ร้อยละ 93.99 และเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.20

        ต่อมาวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โครงการเปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโสได้เปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 80 คน เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีจิตอาสารอต้อนรับผู้อาวุโสขึ้นรถบัสที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เดินทางร่วมกันมายังอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ ร้อง เล่น เต้น รำ สร้างความสนุกสนานเป็นกันเอง ก่อนรับฟังการบรรยายภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการทำเหมืองลิกไนต์ของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำไปสื่อสารเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ฯ ทุ่งดอกบัวตอง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีชมรมดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับกล่อมเพลงพื้นเมือง สร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารอย่างยิ่ง ในช่วงบ่ายมีการแสดงพิเศษของผู้อาวุโสมอบให้กับ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ เต้นลีลาศทั้ง 4 จังหวะ ได้แก่ จังหวะบีกิน จังหวะชะช่ะช่า จังหวะวอทลซ์ และจังหวะรุมบ้า และการแสดงรำแม่งูเอ๋ย

       เสียงตอบรับ และมุมมองของกัลยาณมิตร ทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และผู้อาวุโสที่มาร่วมโครงการฯ มีดังต่อไปนี้

        นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวต้อนรับผู้อาวุโสว่า “กฟผ.เห็นคุณค่าของผู้อาวุโส ที่เป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้  โครงการนี้เป็นการเปิดบ้านให้เยี่ยมชมภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีจิตอาสาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด บ้านหลังนี้จะอบอุ่นมากขึ้นหากผู้อาวุโสที่มาร่วมกิจกรรม มีความสุขและให้ข้อแนะนำต่างๆ รวมทั้งนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้าง ส่งต่อความเข้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี”

        นางบุปผา อิทธิมณฑล  ประธานชมรมผู้อาวุโส จ.ลำปาง  กล่าวว่า “ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่ต้อนรับอย่างดีตั้งแต่ขึ้นรถบัส รู้ประทับใจมาก ผู้อาวุโสที่มาดูงานส่วนใหญ่ก็เป็นทีมจิตอาสาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง วันนี้ได้มาพบกับจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ รู้สึกอบอุ่นใจ เพราะจิตอาสาคือคนที่มีจิตใจดีงาม พยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น ภารกิจของ กฟผ. เป็นงานที่สำคัญ และปัจจุบันบ้านเมืองก็ประสบปัญหาอุทกภัย จึงอยากให้ทุกคนดูแลตนเองให้ดี เพราะไม่มีใครสามารถดูแลใคร หรือมีหมอคนไหนจะดูแลเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง”

        นางชื่นชม สุขสารัญ อายุ 65 ปี หนึ่งในผู้อาวุโสที่มาร่วมดูงาน กล่าวว่า “ได้เห็นการทำงานของ กฟผ.แม่เมาะแล้วประทับใจ โดยเฉพาะในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน อากาศที่แม่เมาะดีมาก สถานที่สวยงามเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียรู้ด้านพลังงาน ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาก็ให้การต้อนรับดูแลผู้อาวุโสเป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้เข้าใจภารกิจของ กฟผ. มากขึ้น ในมุมมองของตนเชื่อว่าผู้อาวุโสที่มาร่วมโครงการเปิดบ้านฯครั้งนี้ จะเป็นเครือข่ายของ กฟผ.แม่เมาะ ในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนภายนอกอย่างแน่นอน”

         นายสุรัตน์ สอนรักษ์ อายุ 64 ปี กล่าวภายหลังการเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านฯ ว่า “วันนี้ได้เห็นรอยยิ้ม เห็นความสนุกสนานของทุกคน หากถามว่ามาดูงานที่นี่แล้วได้อะไร ตอบได้เลยว่าได้ความรู้เรื่องพลังงานและเกิดความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ ผ่านทางกิจกรรมโดยมีทีมจิตอาสาของ กฟผ. ให้การต้อนรับ การเอาใจใส่ดูแล การให้ข้อมูลในเรื่องการผลิต การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างต้องให้เกรด A คือได้รับคะแนนที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่สำคัญคือ กฟผ. ต้องรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่ชุมชนและสังคม ส่วนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาศึกษาดูงานนับว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะคนที่เกิดความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นอกเหนือการผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ คือดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

          เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาชุมชน และชื่นชมที่ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  โดยมี นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายสรุป จากนั้นคณะฯไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมสวนพฤกษชาติและทุ่งดอกบัวตอง

         นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายว่า ขอขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน การพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างชาติมากเกินไปก็เหมือนการยืมจมูกคนอื่นหายใจ ไม่มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน  จ.ลำปางมีแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามาโดยตลอด ทำให้ จ.ลำปาง มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มีงบประมาณจำนวนมาก นำมาใช้พัฒนาการศึกษาของเยาวชน สนับสนุนด้านกีฬา ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ  ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกับ กฟผ. และขอขอบคุณที่ กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการทำถนนที่บ้านผาลาด สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าที่ กฟผ. ตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อให้โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รองผู้ว่าฯ แนะ กฟผ. ทำข้อมูลให้ง่ายต่อการรับรู้ สร้างความเข้าใจการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน เสริมความมั่นคงไฟฟ้าไทย

           รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง แนะ กฟผ. ควรจัดทำข้อมูลการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7  ให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจของประชาชน โดยให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน เสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

           เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  นายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าพบนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเรียนหารือข้อแนะนำการสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ในการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment : EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ซึ่งมีบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการดังกล่าว

           นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำการจัดทำข้อมูลให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจของประชาชน โดยเปรียบเทียบว่า การสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเหมือนการซื้อ “รถคันใหม่” มีประสิทธิภาพดีกว่า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา มีมาตรฐานในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น และที่สำคัญต้องฟังเสียงของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน เสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...