» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสุพจน์ พฤกษานานนท์ รองประธานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาเรื่อง การแก้ไขการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืน จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะฯ

    คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานฯ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและคมนาคม ที่อยู่อาศัย และพลังงาน เสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ครั้งนี้ คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7  มาตรการการทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบ และการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้นำ ต.จางเหนือ พาจิตอาสาหลายหน่วยงานเข้าพื้นที่ร่วมสร้างฝาย ณ ห้วยอ้อดง

        เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 ณ ห้วยอ้อดง บ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายผจญ   ชุ่มวังค์ กำนัน ต.จางเหนือ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ต.จางเหนือ นำจิตอาสากองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สร้างฝายชะลอน้ำห้วยอ้อดง เพื่อช่วยชะลอน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาป่าต้นน้ำ ของ ต.จางเหนือ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของ อ.แม่เมาะ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ระดมคนลุ่มน้ำจาง อ.แม่เมาะ สัมมนาวางแผนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ

       เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนา เรื่องการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่  อ.แม่เมาะ ที่ จังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ และคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่เมาะ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายศิริศักดิ์ เกศารัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนระดมความเห็นเพื่อวางแผนการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยมี ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนาตำบล  สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คนเข้าร่วมงาน

          ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจด้านการบริหารน้ำในพื้นที่ ทั้งในกลุ่มชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ พร้อมสอบถามและตอบข้อสงสัยร่วมกัน โดยผู้ร่วมสัมมนามีความเห็นพ้องว่าการบริหารจัดการน้ำควรทำอย่างมีส่วนร่วมและคิดอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการวางแผนก่อสร้าง งบประมาณ รวมถึงอาชีพและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำจาง ซึ่งในอนาคตแผนการจัดการน้ำที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันคิดนี้ จะถูกนำไปประกอบการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคนแม่เมาะรวมถึงลุ่มน้ำจางและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อ.แม่เมาะ ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการ อ.แม่เมาะ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เพื่อนร่วมชุมชน

      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ บ้านจำปุย(ปงผักหละ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธงชัย โรจนวิจิตร  หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา   นายปรีดา ผลดี ผู้ใหญ่บ้านจำปุย และสมาชิกในชุมชน ร่วมสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวนายเตือน ล่องสาคร ราษฎรหมู่บ้านจำปุย อาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งเดิมไม่มีบ้านพักอาศัยที่สมบูรณ์และถูกสุขลักษณะ และมีฐานะยากลำบาก นายเตือนเก็บสะสมเงินมานานหลายปีพอจะซื้อเสาได้เพียง 9 ต้น แต่ยังขาดอุปกรณ์อื่นๆและความรู้ในการสร้างบ้าน จึงขอความช่วยเหลือมาทางผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น กฟผ. แม่เมาะ และหน่วยงานราชการใน อ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือร่วมใจและใช้ความรู้ความสามารถ ช่วยกันก่อสร้างตัวบ้านใหม่ต่อเติมจากเสาที่มีอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เพื่อนร่วมชุมชน อ.แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง เข้าเยี่ยมชม กฟผ. แม่เมาะ

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   พันตำรวจเอก อิทธิพงษ์ พัฒนานุพงษ์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยตำรวจ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศพันตำรวจเอก ตำแหน่งรองผู้บังคับการ และข้าราชการจากหน่วยงานอื่นทั่วประเทศ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 36 และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 138 คน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล พร้อมทั้งนำความรู้ด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายสมชาย ติวะตันสกุล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากคณะฯ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...