» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ปัญหาหมอกควัน อ.แม่เมาะ เดือนเมษายน เข้าสู่ภาวะปกติ คุณภาพอากาศด้านอื่นดีกว่ามาตรฐานต่อเนื่อง

          ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ประจำเดือนเมษายน 2555 จากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 11 สถานี ซึ่งมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกวันพบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงและในเวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม(TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส่วนค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง ในเดือนเมษายน มีค่าเกินมาตรฐานกำหนดเพียง 2 วัน โดยมีค่าสูงสุดที่ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการเผาพื้นที่การเกษตรและไฟไหม้ป่าลดลง และสภาพตามอากาศที่เปิดมากขึ้นในฤดูร้อน ซึ่งผลการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในพื้นที่ชุมชน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง
         ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและรายงานคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ณ  ช่วงเวลาปัจจุบัน แบบ Online ได้ที่ Website ของ กฟผ.แม่เมาะ http://maemoh.egat.com/so2online/index.php ตลอด 24

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบอร์ดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมนำเสนอบอร์ดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ กับ 25 สถาบันอุมศึกษาภาคเหนือ และเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

          เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ผู้ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาเหมืองแม่เมาะ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานเปิดงาน  การจัดงานดังกล่าวเน้นการนำเสนองานวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอบอร์ดนิทรรศการผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินงานของจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ พร้อมทั้งนำเสนอบอร์ดผลงานวิจัยเรื่องการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และผลวิจัยการศึกษาสกัดกรดฮิวมิก (Humic Acid) จากลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เหมืองแม่เมาะ

          นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ยังได้เข้าร่วมรับฟังผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโชยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ เช่น การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ กฟผ.แม่เมาะ  การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง บนแผนที่ออนไลน์กูเกิ้ล การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รวมถึงได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาหมอกควัน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของภาคเหนือ และเสวนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อีกด้วย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผวจ.ลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมเยือน กฟผ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  และ พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และนายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว คณะได้เดินทางมายังอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ เพื่อรับฟังกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายสรุป จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
        นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  ยังได้แจ้งกิจกรรมสำคัญของ กฟผ. ในปี 2555 แก่ผู้ประชุมรับทราบ คือ ในวันที่ 30 พ.ค. นี้ กฟผ.แม่เมาะ จะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ และวันที่ 16-17 มิ.ย. จังหวัดลำปาง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จะจัดการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กฟผ.แม่เมาะ  ส่วนวันที่ 5 ส.ค. งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในเดือน พ.ย. งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานและกิจกรรมดังกล่าวของ กฟผ.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  บวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ณ ศาลหลักเมือง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมพิธีสวดเบิกและบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ ที่เทศบาลตำบลแม่เมาะจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.แม่เมาะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คาดว่าศาลหลักเมืองมีอายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยชาวไทยใหญ่หรือพวกเงี้ยวตระกูลพม่าที่มาตั้งรกรากสร้างชุมชนใหม่บริเวณลำน้ำเหมาะ (ลำน้ำแม่เมาะในปัจจุบัน) ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.1257 ต่อมาในปี พ.ศ.2534  ได้มีการย้ายศาลหลักเมืองมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ตามโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ  ซึ่งปัจจุบันนับว่าอำเภอแม่เมาะเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีศาลหลักเมืองประจำอำเภอซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่อย่างมาก

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เริ่มแล้วโครงการเปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโส ประจำปี 2555

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับผู้อาวุโส จากหมู่บ้านสบเติ๋น และหมู่บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด จำนวน 52 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโสในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1  ที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อาวุโสในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมใน กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้ามาศึกษาดูงานภารกิจการผลิตไฟฟ้า ชมพื้นที่โดยรอบ และเข้าชมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ(เหมืองแม่เมาะ) พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในช่วงบ่าย โดยมีผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...