» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ตรวจพื้นที่ถังเก็บน้ำมันและหอระบายความร้อนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอส-ฟม.)  นายชูเกียรติ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คปอส-ฟม. ฝ่ายบริหาร และฝ่ายพนักงาน เข้าตรวจพื้นที่ถังเก็บน้ำมัน (Tank Farm) และหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องที่ 4-13 เพื่อสำรวจมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2555 โดยหลังจากการลงพื้นที่คณะฯ ได้ประชุมร่วมกัน เสนอประเด็นปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น การกำจัดวัชพืชบริเวณถังเก็บน้ำมัน การหาแนวทางป้องกันปัญหาการลื่นล้มระหว่างการทำงานบนที่สูง  ระบบระบายอากาศในห้องทำงานและห้องเก็บอุปกรณ์  รวมถึงให้พิจารณาการตรวจสภาพถังบรรจุน้ำมันให้เหมาะสมตามช่วงเวลา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะเปิดโลกการเรียนรู้นำบุคลากรการศึกษา อ.แม่เมาะ เยี่ยมชมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดระยอง

           กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมพัฒนาแม่เมาะ นำบุคลากรด้านการศึกษาอำเภอแม่เมาะ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1, ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1, ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอแม่เมาะ และคณะครู จำนวน 56 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2555  โดยเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงาน ณ โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  การบริหารจัดการด้านบุคลากรการศึกษา การบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม การจัดระบบการศึกษาโดยใช้จิตปัญญาศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง

          นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 กล่าวว่า “ครั้งนี้ได้รับแนวคิดในเรื่องของกระบวนการคิด การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งไม่ได้มุ่งแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเดียว แต่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งคุณค่าของความเป็นคน เน้นไปที่การทำความดี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน อีกประการหนึ่งคือสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศที่ร่มรื่นทำให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย โอกาสต่อไปอยากให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแบ่งกลุ่มศึกษาเจาะลึกกระบวนการทำงานโดยละเอียด จะทำให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและนำผลการศึกษาดูงานนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในอำเภอแม่เมาะได้ดียิ่งขึ้น”

         นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 กล่าวว่า “คณะครูอำเภอแม่เมาะได้เห็นสิ่งแปลกและใหม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา คณะฯ ได้เห็นการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่คณะฯ ได้เข้าไปศึกษาดูงานนั้นจะใกล้เคียงกับบริบทของโรงเรียนในอำเภอแม่เมาะมากที่สุด สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยคุณครูเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนค้นหาความรู้และมีการสรุปเป็นองค์ความรู้ ตลอดจนการฝึกสมาธิหรือที่เรียกว่า จิตปัญญา ซึ่งจะเป็นการฝึกสมองของเด็กนักเรียนทั้งซีกซ้ายและขวา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดศึกษาดูงานในลักษณะนี้”

        อาจารย์ประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปงแท่น กล่าวว่า “ตนเป็นผู้บริหารใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่ง ดีใจที่ได้มารู้จักกับคณะครู และเจ้าหน้าที่ของ กฟผ.แม่เมาะ  การนำรูปแบบจิตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรี การฝึกปฏิบัติตาราง 9 ช่อง เป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกของเด็กนักเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและมีสมาธิในการเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีตามไปด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้มีการสนับสนุนต่อไป ในส่วนของครูก็ต้องกลับไปปรับปรุงและสานต่อการทำงานในโรงเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

          การจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากเกินไปนั้น อาจทำให้นักเรียนขาดความพร้อมในด้านของจิตใจและทักษะในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับประถมศึกษานั้น จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะซึ่งเป็นองค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนจาก กฟผ. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นน้องๆ เยาวชนในอำเภอแม่เมาะเป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญาและจิตใจเพื่อจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  อบรมมัคคุเทศก์น้อยการดูนกแก่เยาวชนบ้านเมาะสถานี

           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านเมาะสถานี หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง นายชูชาติ แสงอบ, นายนิพนธ์ แขนงแก้ว, นายชัยมงคล กิจพ่อค้า, นายจรูญ วงศ์คำ และ น.ส.ฐิตินันท์ หุตะยานนท์ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูนกแก่เยาวชนในหมู่บ้านเมาะสถานี จำนวน 24 คน โดยเยาวชนรวมกลุ่มกันในชื่อ "กลุ่มอนุรักษ์นก อนุรักษ์น้ำ บ้านแม่เมาะสถานี"  ซึ่งได้สำรวจพบนกประจำถิ่น 23 ชนิด ส่วนนกอพยพช่วงนี้ย้ายกลับถิ่นหมดแล้ว และจะมีสำรวจเพิ่มเติมเป็นระยะ จุดประสงค์การฝึกอบรมนี้เพื่อให้เยาวชนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาดูนกที่หอดูนกบ้านเมาะสถานีได้  โดยมี นางสายลดา สิทธิวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบอุปกรณ์การดูนกให้กลุ่มเยาวชนบ้านเมาะสถานี ได้แก่ กล้องเทเลสโคปพร้อมขาตั้งกล้อง 1 ชุด, กล้องสองตา จำนวน 4 กล้อง และหนังสือคู่มือดูนกเมืองไทย 4 เล่ม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ทีมเปตองสุโขทัยคว้าถ้วยองคมนตรีแม่เมาะโอเพ่น จาก 108 ทีมภาคเหนือ
        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ สนามกีฬาเปตอง กฟผ.แม่เมาะ บริเวณบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายจตุพร ปัญญา ประธานชมรมกีฬาเปตอง กฟผ.แม่เมาะ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาเปตองทีมป่าสักสวรรคโลกทีม2 จากจังหวัดสุโขทัย ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองแม่เมาะโอเพ่น ทีมคู่ ชิงถ้วยองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีนักกีฬาเปตองทั่วภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 108 ทีม  โดยรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีมแพร่ทีม5 จากจังหวัดแพร่, รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทีมปู่ทรัพย์ทีม1 จากจังหวัดพิษณุโลก และรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ ทีมป่าสักสวรรคโลกทีม1 จากจังหวัดสุโขทัย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สนับสนุนงบ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากซังข้าวโพด ลดหมอกควัน
       เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายธงชัย โรจนวิจิตร หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุนโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากซังข้าวโพด จำนวน 20,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อปั๊มน้ำจำนวน 15,000 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ โดยมี นายประจญ ไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เป็นผู้รับมอบ โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากซังข้าวโพดนั้น เป็นการนำของเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดมาทำประโยชน์แทนที่การเผาทำลายแบบเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและหมอกควันในพื้นที่
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...