» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ผู้บริหารและคณะแพทย์ กฟผ.แม่เมาะ เยี่ยมเยือนกลุ่มสิทธิผู้ป่วย อ.แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยือนนายปราศรัย พุกพันธ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มสิทธิผู้ป่วย อ.แม่เมาะ   เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในกลุ่มฯ พร้อมกันนี้ได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้านชุดใหญ่รวม 50 ชุด เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวของกลุ่มฯ ใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  หลายองค์กรใน อ.แม่เมาะ ร่วมปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านสบป้าด

       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ส่วนราชการและสถานศึกษา ใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก   81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความสามัคคีในการทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์หน้าดินและสิ่งแวดล้อม เป็นการทำกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนอีกด้วย โดยมีนายสมจิตร จุลเจริญ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และ นายอเนก มณีไสย์ ปลัด อบต.สบป้าด เป็นผู้กล่าวรายงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  การบริหารจัดการน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ

        อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง และเขื่อนแม่ขาม เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำ และส่งน้ำไปใช้ในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมถึงใช้ประโยชน์ด้านชลประทาน การประมง แก่พื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งปราการสำคัญ ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเฝ้าระวังอุทกภัยในฤดูฝนนี้ ที่ กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการตามมาตรฐานและมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

       จากข้อมูลระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 พบว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง มีระดับน้ำ 347.18 เมตร รทก. ขณะที่ระดับน้ำกักเก็บปกติ 352.50 เมตร รทก. (ระดับความสูงของอ่างยังเหลือประมาณ 5 เมตร) มีความจุน้ำอยู่ที่ประมาณ 50% ของอ่าง ในขณะที่เขื่อนแม่ขาม มีระดับน้ำ 346.82 เมตร รทก. ขณะที่ระดับน้ำกักเก็บปกติ 351 เมตร รทก. (ระดับความสูงของอ่างยังเหลือประมาณ 4 เมตร) มีความจุน้ำอยู่ที่ประมาณ 60.39% ของอ่าง ซึ่งปริมาณน้ำของทั้งสองอ่างถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 และยังสามารถกักเก็บน้ำฝนตามฤดูกาลได้อีกปริมาณมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงฤดูน้ำหลากและช่วงมรสุม อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่นเกิดพายุต่อเนื่อง ดังเหตุการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุนกเตน เมื่อปี 2554 ที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ นั้น มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณฝนและน้ำป่าไหลหลาก รวมเป็นมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง และเขื่อนแม่ขาม ตามเกณฑ์ Operating Rule Curve ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์สูงสุดและต่ำสุดที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการในแต่ละช่วงของปี โดยเมื่อระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นใกล้ระดับเกณฑ์สูงสุด จะมีการออกบันทึกแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งชุมชนก่อนการระบายน้ำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในส่วนของฝายท่าสี จะทำการพร่องน้ำจากฝายท่าสีเข้าสู่เขื่อนแม่ขามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้คลองส่งน้ำจากฝายท่าสีมาเขื่อนแม่ขาม และมีการติดตามระดับน้ำฝายท่าสีอย่างใกล้ชิด ถ้าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชน จะมีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมรับมือทันที

      ปัญหาน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ สาเหตุหนึ่งมาจากผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายลง ทำให้น้ำหลาก มีความเร็วและรุนแรง เกินกว่าที่ระบบชลประทานและมาตรการป้องกันของเขื่อนจะสามารถป้องกันได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดีการมีระบบชลประทานและเขื่อนจะสามารถบรรเทาและลดความรุนแรงของน้ำหลากโดยรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้อีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันน้ำหลาก ยังสามารถทำได้โดยการฟื้นฟูผืนป่าและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ภูเขาและป่าต้นน้ำ ดังเช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ที่ กฟผ.แม่เมาะ หน่วยราชการ และชุมชนรอบป่าต้นน้ำได้ตระหนักถึงและดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยป่าที่อุดมสมบูรณ์และฝายชะลอน้ำจะช่วยซึมซับและลดความเร็วของมวลน้ำหลาก ทำให้คลองส่งน้ำสามารถระบายน้ำไปยังเขื่อนใหญ่และแม่น้ำสายหลักได้ทัน รวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนได้อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงานแข่งขันทักษะ พัฒนานักเรียนในกลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2

      เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 55,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2  มีโดยนายบุญถิ่น อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้รับมอบ โดยการจัดแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าว เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มโรงเรียนใน ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก รวม 9 โรงเรียน ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษา ใน 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการแข่งขันและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันคณิตคิดไว ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การแสดงนานาชาติอาเซียน รวมถึงการแข่นขันเครื่องร่อนไกล เป็นต้น ซึ่งงบประมาณฯ  ดังกล่าวนอกจากจะใช้สนับสนุนการจัดงานแล้ว ยังใช้ในการต่อยอดเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขัน สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปได้อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พื้นที่สบป้าดสร้างฝายป้องกันน้ำท่วมด้วยความร่วมมือของชุมชนและองค์กร

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า บ้านสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน ต.สบป้าด รวมทั้งสิ้น 250 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ “โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร Check Dam หรือ ฝายแม้วตามแนวพระราชดำริโครงการ 80 พรรษา 80 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556” ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าที่มีอยู่ในบริเวณนั้นมาสร้างฝาย

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น คือ “น้ำ” พระองค์จึงทรงแนะนำวิธีอันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรือ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพราะปัจจุบันสภาพป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ทำให้ขาดต้นไม้ที่จะดูดซับน้ำในฤดูฝน เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ การสร้างฝายเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนการสร้างฝายในพื้นที่ อ. แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...