» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยก่อนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10

        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร WORKSHOP กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2 (กบรม2-ฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับวิศวกรรมความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานตามคู่มือและข้อกำหนดที่ถูกต้อง พร้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้อุบัติเหตุจากการทำงานลดลง รวมทั้งลดความสูญเสียของบุคคล ทรัพย์สินและระบบการผลิต โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และบริษัทผู้รับจ้างจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเป็นลม  (Heat Stroke) และข้อปฏิบัติขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม

       โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10 จะดำเนินการซ่อมบำรุงตามวาระ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม  2559 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ บูรณาการกับทุกภาคส่วนใน อ.แม่เมาะ สร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่หล่วง ต.สบป้าด

        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณห้วยบ้านแม่หล่วง หมู่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ และเตรียมรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ โดยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำใน อ.แม่เมาะ โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และกำลังพลจากค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 (ประตูผา) นักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสบจาง และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ว่าที่ครูรุ่นใหม่เรียนรู้งานชีววิถี ที่ กฟผ.แม่เมาะ

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายประยูรรัตน์ ประธานราษฎร์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการชีววิถีฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนกว่า 600 คน ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เข้าศึกษาดูงาน เก็บประสบการณ์และลองปฏิบัติจริงที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยกิจกรรมในภาคเช้าได้ฟังบรรยายเรื่องภารกิจการผลิตไฟฟ้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ.แม่เมาะ จากนั้นได้ศึกษาดูงานในศูนย์ชีววิถีฯ ทั้งหมด 18 ฐาน อาทิ การเพาะเห็ด การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ในฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร นักศึกษายังได้เรียนรู้สรรพคุณสมุนไพร พร้อมทั้งทดลองทำยาสมุนไพร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

       น.ส.สุภาภรณ์ ธิกันงา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า “ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว ได้มีโอกาสสัมผัสมาตั้งแต่เด็ก การได้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ชีววิถี ของ กฟผ.แม่เมาะ ครั้งนี้ ทำให้ทุกคนเห็นการทำงานจริง ที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้เรียนรู้ และในอนาคตหากมีโอกาสกลับมาในฐานะครู จะพานักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานอีกครั้ง”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เริ่มแล้ว ประชุมเตรียมพร้อม งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25

        คณะกรรมการการจัดงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ทั้ง 12 ฝ่าย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานฯวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 นี้     

        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (1) ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน  ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้ง 12 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 2.ฝ่ายเทคนิคกีฬาและการจัดการแข่งขัน 3.ฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ 4.ฝ่ายการเงินและทะเบียน 5.ฝ่ายบริการ 6.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 7.ฝ่ายพิธีการและการแสดง 8.ฝ่ายสถานที่ 9.ฝ่ายวิทยุสื่อสาร 10.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 11.ฝ่ายแพทย์พยาบาล และ  12. ฝ่ายปฏิคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

          สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยในปีนี้จะใช้โทนสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นสีหลักภายในงาน ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักกีฬาด้วย  ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจะมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพที่เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...