» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ และไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บ้านดง

       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวีระ ตั้งวิชาชาญ หัวหน้ากองปฏิบัติการเหมือง เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน รวม 1,431,845 บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง และโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะทางร่วมทางแยกเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรยามค่ำคืนของคนในพื้นที่ โดยมีนายปั่น กุณวงค์ รองนายก อบต.บ้านดง เป็นผู้รับมอบ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณาจารย์ นักวิชาการ และหน่วยงานราชการ เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

        คณาจารย์ นักวิชาการ และหน่วยงานราชการ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคใต้ ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้อง

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะอาจารย์ นักวิชาการ และหน่วยงานราชการ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคใต้ จำนวน 22 คน เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ กฟผ.แม่เมาะ การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งรายงานความสำคัญและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ตลอดจนตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็น และนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสีย (Bio wetland) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ศูนย์อำนวยการเดินเครื่อง และชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ สวนพฤกษชาติ เพื่อให้คณะฯ นำความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์ที่ได้  สื่อสารไปยังประชาชน นักเรียน นักศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

         รศ.ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะในยุคหนึ่งได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน ซึ่งจากการศึกษาและรับข่าวสารผมทราบว่าทาง กฟผ. ได้ทำการแก้ไขปัญหานั้นมาตลอด ยิ่งเมื่อได้มาเยือน กฟผ.แม่เมาะด้วยตนเองในวันนี้ทำให้ได้เห็นว่า กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเห็นถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาในอดีตให้หมดไปและไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก อย่างไรก็ตามปัญหาในปัจจุบันผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความวิตกกังวลของสาธารณะชน เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือระบบการผลิตของโรงไฟฟ้า ที่พวกเขายังเกรงว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางมลภาวะและการบริหารจัดการขององค์กร และความกังวลเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้คนบางกลุ่มนำไปกล่าวอ้าง พร้อมนำเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นในอดีตมาเชื่อมโยงขยายเรื่องราว ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญที่ กฟผ. จะต้องรับฟังข้อวิตกของประชาชนและหาวิธีขจัดความกังวลเหล่านั้น ตลอดจนต้องสื่อสารให้ชุมชนและประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้น”

         ดร.อุริส อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า “ภาพจริงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ผมได้เห็นในวันนี้มีความสวยงามเหมือนที่เคยเห็นตามสื่อหรือเอกสารต่างๆ  ในส่วนตัวผมมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและการดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เห็นได้จากค่ามาตรฐานต่างๆ มีค่าดีกว่าที่กฎหมายกำหนด และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้นั้น ผมสนับสนุนทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และบริษัทเอกชน ที่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานและมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ผมมองว่าประเทศไทยไม่ควรพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไป เพราะถือเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน ส่วนพลังงานทดแทนต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินทุนที่สูงมาก จะเห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน เทียบกับประเทศไทยถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย หากจะมองว่าการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้คนไม่มีความสุข ผมว่าไม่จริง เพราะที่เมือง Aalborg ประเทศเดนมาร์ค เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบเปิดตั้งอยู่กลางเมือง แต่เมืองนี้ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในทวีปยุโรป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สำรวจความปลอดภัยถนนหน้าอาคารหอระบายความร้อนและแนวก่อสร้างสายพานถ่านโรงไฟฟ้าทดแทนฯ

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 (ชฟฟ2.) ในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอส-ฟม.) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณถนนหน้าอาคารหอระบายความร้อน, จุดรับเถ้าลอย, เส้นทางเดินรถใต้แนวสายพานลำเลียงถ่านหินบริเวณถนนหลังโรงไฟฟ้า และพื้นที่งานก่อสร้างสายพานถ่านโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7  โดยมี นายปัญญา ใจมั่น หัวหน้ากองการผลิต1, นายอนุสรณ์  บุญรอด หัวหน้ากองโยธา, นายอนุสรณ์ สุขศรี  หัวหน้ากอง บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า4 นำตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยหลังจากการตรวจเยี่ยมประธาน คปอส-ฟม.ขอให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำหน่วยงานหมั่นตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและคู่มือการทำงาน พร้อมทั้งให้ดำเนินงานตามระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเคร่งครัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ซ้อมแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัยสถานีบริการน้ำมัน กฟผ.แม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์บริการกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย ความรุนแรงระดับ 2 โดยสมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ กฟผ. แม่เมาะ ขณะจอดเติมน้ำมันภายในสถานีบริการ จากนั้นทีมดับเพลิงเบื้องต้นของแผนกเข้าระงับเหตุการณ์  แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงขอรับการสนับสนุนทีมดับเพลิงจากแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าระงับเหตุ โดยมีนายสุรพล สิงห์นิล ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  ภายหลังการฝึกซ้อมสรุปผลแนะนำให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดโฟมเพิ่ม และให้ผู้ร่วมฝึกซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉินให้ถูกต้อง รวมไปถึงให้มีการทบทวนการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน ความชำนาญในการใช้วิทยุสื่อสารและการประเมินกระแสลมของทีมดับเพลิงก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

          การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เกี่ยวกับสถานีเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทำแผนระงับเหตุเพลิงไหม้และมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 2 เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน  รวมไปถึงเป็นการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนความพร้อมรับสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนกความปลอดภัย เข้าร่วมฝึกซ้อม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  แกนนำชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา ดูงานที่แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการเตรียมพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นำคณะแกนนำชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 19 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กฟผ.แม่เมาะ, ชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่อง 4-7 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ และหมู่บ้านอพยพ โดยมีนายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า3 และนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ให้การต้อนรับ 

        โดย นายบรรพต กล่าวว่า อยากให้ทุกท่านได้เห็นพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เชิงประจักษ์ว่าทุกสิ่งที่ได้ทำไม่ได้ทำไว้เพื่อโชว์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำจริง อยากให้เห็นถึงธรรมชาติโดยรอบแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ว่ามีความร่มรื่นเพียงใด และการดำเนินงานทุกด้านได้ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งรางวัลที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ถือเป็นเครื่องการันตีถึงการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถพิสูจน์ได้ทุกเรื่อง ในอนาคตข้างหน้า กฟผ.แม่เมาะ ตั้งเป้าหมายไว้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางแล้วยังจะสร้างให้เป็นอุทยานพลังงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...