» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะและจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง กว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง

        กองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนภายในจังหวัดลำปาง ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติในอนาคต

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง  นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายบรรพต ธีระวาส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเขลางค์นคร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเมืองปานพัฒนาวิทย์ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  โรงเรียนสบปราบวิทยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และโรงเรียนเสริมงามวิทยา  โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความประพฤติดี การเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทางคณะกรรมการของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 70 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท  กองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน มาสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปาง ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 นับจนถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่า 5,250,000 บาท

        นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทุนที่น้องๆ ได้รับไปนี้ เป็นทุนที่จะช่วยต่อยอดทางการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้งเชื่อฟังผู้ปกครองและคุณครู เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ทำตนเป็นประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม รวมถึงเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

       นางสาวสุชัญญา มะโนปิง โรงเรียนเถินวิทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง ที่จัดตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้นมา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอย่างคุ้มค่าที่สุด

 

       นายณัฐกฤษ ของเดิม โรงเรียนเขลางค์นคร กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างมากในการศึกษาของตน โดยจะนำไปแบ่งจ่ายเป็นค่าหน่วยกิต และค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนต่างๆ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง ที่ให้ตนได้รับโอกาสอันดีเช่นดี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มาตรการความปลอดภัยการจราจรงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะ ครั้งที่ 23 ให้รถบรรทุกเถ้าลอยงดวิ่งวันที่ 3 สิงหาคม 57 เวลา 00.01-14.00 น.

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ขอความร่วมมือผู้สัญจรเส้นทางสายผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยรถบรรทุกเถ้าลอยให้งดใช้เส้นทางดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.-14.00 น.

        ตามที่จังหวัดลำปางร่วมกับอำเภอแม่เมาะและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23  ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาตามถนนสายดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสายผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 14.00 น. ขอแจ้งให้รถบรรทุกเถ้าลอยงดใช้เส้นทางสายผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่สามแยกผาลาดจนถึงห้องชั่งน้ำหนักเถ้าลอย โดยหลังเวลา 14.01 น. เป็นต้นไปให้ใช้เส้นทางได้ตามปกติ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเสวนา “แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” ในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านคุณภาพต่ำ แต่บริหารจัดการให้ดีได้

       

        ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเสวนา “การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อภาคประชาชนถึงความสำคัญของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ถึงแม้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำแต่สามารถบริหารจัดการให้ดีได้ โดยเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศที่สามารถคว้ารางวัล Thailand Quality Class (TQC) 2013

       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายจรัญ คำเงิน วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมเสวนา “แผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

       ทั้งนี้นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อ “ความเห็นและมุมมองของผู้ใช้ไฟต่อการทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” ร่วมกับผู้แทนจากภาคนโยบาย ภาคการศึกษา พลังงานจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ และภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ โดยหัวข้อการเสวนามี 3 ประเด็นหลัก คือ 1.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) และการจัดหาพลังงานในประเทศไทยที่ผ่านมา 2.แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.การจัดหาพลังไฟฟ้าในอนาคต ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาต่อเรื่องดังกล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า อดีตที่ผ่านมาการดำเนินงานมีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หลังจากที่ประสบปัญหา กฟผ. ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นับแต่นั้นมาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นบทเรียนได้อย่างดี ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าถึงแม้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำ แต่สามารถบริหารจัดการด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี โดยรางวัล Thailand Quality Class (TQC) 2013 ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับนับเป็นบทพิสูจน์ถึงการบริหารงานที่มีความเป็นเลิศ และเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ คณะกรรมการที่มาตรวจสอบเป็นผู้ตรวจจากหน่วยงานอิสระเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามีความเป็นกลางและความเที่ยงธรรมในการให้รางวัล

        เหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมักจะมีคนพูดถึงอยู่เสมอ แต่สิ่งนั้นทุกคนอย่าพึ่งเชื่อขอแค่ฟัง แล้วต้องมาดูด้วยตาว่าที่ กฟผ.แม่เมาะในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลิตอย่างไร อากาศดีแค่ไหน อย่าพึ่งเชื่อต้องเข้ามาดูแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับฟังมา

       ในอนาคตข้างหน้าเรื่องพลังงานของประเทศไทย หากเลือกสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเป็นถ่านหินนำเข้าที่มีคุณภาพดี สามารถบริหารจัดการได้ง่ายเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและการทำความเข้าใจที่แท้จริง เนื่องจากโครงการใหญ่จะกระทบต่อวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม ทำให้เกิดภาพเชิงลบ ต่อจากนี้ไปหากโครงการขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นต้องมีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยจะต้องมีปัจจัยในการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1.การคัดเลือกพื้นที่ 2.เทคโนโลยี และ 3.การสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนว่าสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสีย

       ช่วงสุดท้ายในเวทีเสวนาดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและเสนอความคิดเห็น ได้มีประชาชนในการเข้าร่วมการเสวนามีความเข้าใจว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการใช้ถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งอื่นของประเทศมาผสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งนายชวลิต  ตั้งตระกูล ได้ชี้แจงว่า ถ่านหินลิกไนต์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้น เป็นถ่านหินลิกไนต์ที่ได้จากแหล่งแม่เมาะเท่านั้นไม่ได้นำจากที่อื่นมาใช้แต่อย่างใด เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโรงอาหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารนำคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(คปอส-ฟม.)พร้อมด้วยคณะกรรมการร้านค้า ร้านอาหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจสภาพการสุขาภิบาลโรงอาหาร ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ประกอบด้วย โรงอาหารริมรั้ว, โรงอาหารศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ, โรงอาหารรวมศูนย์บริการกลางและ ซุ้มขายสินค้าด้านหลังโรงอาหารรวมศูนย์บริการกลาง จากนั้นคณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจ ณ  ห้อง 503 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลโรงอาหารภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะว่า การสุขาภิบาลและมาตรฐานด้านสุขอนามัยร้านอาหารภายในโรงไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานด้านสุขอนามัยร้านอาหารนั้น จะทำให้ผู้มารับบริการมีความมั่นใจในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังถือเป็นภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ

        คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่พร้อมประชุมหารือโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ โดยมีกำหนดการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนอีกครั้ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557

        เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ) จำนวน 16 คน นำโดยนายสุชาติ สุวรรณ ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้เข้าประชุมหารือและเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการประชุม รวมทั้งบรรยายภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ, นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมประชุม

        จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเพื่อพบปะผู้นำชุมชน, ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7, พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าทดแทน หน่วยที่ 4-7, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ, ระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธี และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ(EHIA)ในโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 นอกจากนี้ นายสุชาติ สุวรรณ ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วยว่า “ตนขอขอบคุณผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้บรรยายสรุปและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทางคณะจะกลับมาที่ อ.แม่เมาะ อีกครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของพี่น้องประชาชนและของประเทศชาติ เราจึงต้องช่วยกันทำงานให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด” ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีกำหนดการจัดเวทีเสวนาสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...