» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เสียงสะท้อนจากสถาบันการศึกษา เมื่อมาศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ

        มุมมองของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันการศึกษาในภาคเหนือ จากโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนพะเยาวิทยา จังหวัดพะเยา, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา รวมกว่า 800 คน ที่เข้าศึกษาเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2556 โดยเสียงสะท้อนชื่นชมการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน รวมทั้งมั่นใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

       นายสนิท บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย          กล่าวว่า อำเภอแม่เมาะ  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ ถ่านหินลิกไนต์ที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้า ได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับแม่เมาะทางเว็ปไซต์ และในหนังสือเรียนในอดีตแม่เมาะมีข่าวไม่ดีในเรื่องของมลพิษแต่ในตอนหลังข่าวมลพิษก็หายไป ทุกคนอยากมาดู โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูจะเห็นขั้นตอนและกระบวนการผลิตไฟฟ้ากับการกำเนิดของถ่านหินซึ่งได้ความรู้  ประทับใจในแม่เมาะว่าประเทศไทยเราก็ยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้ในประเทศ  แต่ละภูมิภาคที่ใช้ไฟฟ้าก็เอามาจากแหล่งผลิตของแม่เมาะทั้งหมด ถ้าไม่มีแม่เมาะก็ลำบากพอสมควรและก็ตระหนักว่าข้างหน้าอีก 30 -40 ปี ถ่านหินลิกไนต์จะหมดไป นักเรียนหรือคนรุ่นหลังที่พามาก็น่าจะตระหนักคิดว่าจะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานไม่ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย มาดูโรงไฟฟ้าแล้วได้ความรู้หลายอย่าง ส่วนเรื่องของภาพลักษณ์ก็มีด้านบวกเพราะว่าด้านลบนั้นได้แก้ไขไปแล้ว

       นายวินัย ตาระกา ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการโรงเรียนพะเยาวิทยา กล่าวว่า เคยทราบข่าวเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศของแม่เมาะจากสื่อมวลชน แต่ในวันนี้ได้มาเห็นของจริง สถานที่สวยงาม มีอากาศสดชื่น บรรยากาศดี มีทิวทัศน์ที่สวยงามรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ถือว่า กฟผ.ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

        นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองเป็นคนลำปาง เกิดที่ลำปาง รู้จักแม่เมาะมานานแล้ว และมีความรู้สึกผูกพันกับแม่เมาะเป็นอย่างดีเพราะแม่เมาะนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับลำปางมากๆ แต่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้นมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนเสีย ในส่วนดีคือ ทำให้เรามีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตัวเอง และส่วนเสียที่เกิดขึ้นในอดีตคือ เกิดมลพิษซึ่งทำให้รู้สึกกลัวมากๆ แต่ในปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่มีปัญหาในเรื่องมลพิษแล้ว ปัจจุบันรับรู้ว่าแม่เมาะนั้นยังมีปัญหากับชุมชนอยู่ แต่ตนเองกลับมองว่าการที่มีปัญหานั้นเพราะยังมีการพัฒนาอยู่ เราต้องพัฒนาและแก้ไขไปพร้อมๆ กัน

       นางสาวเรือนขวัญ จิตรัตนวิสุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา      อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะเป็นหน่วยงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ ได้เห็นโฆษณาในโทรทัศน์และได้เข้ามาในพื้นที่ก็เป็นอย่างที่โฆษณาไว้ เพราะที่นี่อากาศดี มีบรรยากาศที่สวยงาม ประทับใจมาก และทราบว่าที่ กฟผ.แม่เมาะให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้างโดยจะมีโครงการหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนอยู่เป็นระยะ ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ กฟผ.ที่ทำงานในพื้นที่ทุกคน

        นายพบพล สิธิพรคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแม่เมาะคือ มีข่าวอยู่ในช่วงหนึ่งที่แม่เมาะทำให้ชาวบ้านรอบๆ โรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบเกี่ยวกับฝุ่นและมลพิษในอากาศ แต่จากที่ได้เข้ามาเห็นกับตนเองแตกต่างจากในข่าว  เพราะที่แม่เมาะนี้มีอากาศปลอดโปร่ง สบายดี มีบริเวณที่สวยงามและ กฟผ.แม่เมาะก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม   มีการป้องกันมลพิษเป็นอย่างดี ในส่วนตัวแล้วแม่เมาะไม่น่าจะมีอะไรขาดเหลือแล้วเพราะว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา

        ดญ.พีรยา สุภากาวี และ ดช.ปรมินทร์ อุทธโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยาวิทยาคม กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ เมื่อก่อนมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้มีการแก้ไขให้ดีแล้ว อากาศที่แม่เมาะไม่ได้แย่เหมือนกับที่นำเสนอในข่าวแต่สดชื่นกว่าที่คิด และที่สำคัญ กฟผ.แม่เมาะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ไปแล้ว

       ในวันนี้ กฟผ.แม่เมาะกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน เป็นที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเป็นภารกิจหลักของ กฟผ.แม่เมาะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ.แม่เมาะ จะต้องทำควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้า ดังคำกล่าวที่ว่า “กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจความปลอดภัยพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษาตามวาระโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอส-ฟม.) นำคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนฝ่ายพนักงาน เข้าสำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษาตามวาระโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12  บริเวณพื้นที่อาคารหม้อน้ำ (Boiler) และพื้นที่ซ่อมบำรุงกังหันไอน้ำ (Turbine) โดยมีนายไชยรัตน์ บุญมีพิพิธ หัวหน้ากองบำรุงรักษากลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่

      จากนั้นคณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการเข้าสำรวจพื้นที่ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานออกนอกพื้นที่งานซ่อมบำรุง และการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ทำงาน นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณานโยบาย ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2557  

      การเข้าสำรวจความปลอดภัยดังกล่าวคณะกรรมการ คปอส-ฟม.ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงานจะเข้าร่วมสำรวจ  ตรวจเยี่ยม และประชุมติดตาม ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัย ระดับ 2

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZY)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัย ระดับ2 ให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ปฏิบัติงานในอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZY) และอาคารบริการทั่วไป โดยสมมุติเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณชั้น 4 ของอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีการอพยพผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกซ้อมเหตุแผ่นดินไหวเป็นการฝึกซ้อมแผนฯ ครั้งแรกของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

      นายจตุพร ปัญญา วิทยากรระดับ 9 กลุ่มงานเพิ่มผลผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  กล่าวว่า ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้สังเกตการณ์ อาทิ เสียงสัญญาณเตือนภัยได้ยินไม่ทั่วถึง  ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ฝึกซ้อม ปัญหาการอพยพออกจากอาคาร ตลอดจนความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เป็นต้น  ซึ่งผู้รับผิดชอบจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

      การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและอัคคีภัยดังกล่าว เป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อให้กับผู้ปฏิบัติงานในอาคารสูงและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกันตนจากภัยของแผ่นดินไหว ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ ช่วยเหลือ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร และกล่าวคำอาเศียรวาท ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษา มหาราชา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ชวนสิงห์นักปั่นร่วมแข่งขัน “แม่เมาะเสือภูเขาครั้งที่ 13” ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะประจำปี 2556

        ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เชิญร่วมแข่งขันจักรยาน “แม่เมาะเสือภูเขาครั้งที่ 13” ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

          1.) การแข่งขันระยะทาง 25 กิโลเมตร (บุคคลทั่วไป) แบ่งเป็น 13 รุ่น เส้นทางการปั่นเริ่มจากสวนพฤกษชาติไปยังเชิงเขาทุ่งบัวตอง  ป่าขอบอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ขึ้นเนินล่องไปตามขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ และกลับเข้าเส้นชัยที่สวนพฤกษชาติ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัย 5 คนแรก ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกเป็นของรางวัล 

          2.) การแข่งขันระยะทาง 15 กิโลเมตร (เยาวชน) แบ่งเป็น 3 รุ่น เส้นทางการปั่นเริ่มจากสวนพฤกษชาติ ไปยังที่ทำการเหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เลาะริมอ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด ต่อไปยังขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ และกลับเข้าเส้นชัยที่ สวนพฤกษชาติ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัย 5 คนแรก ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกเป็นของรางวัล 

          3.) ขี่จักรยานท่องเที่ยว ระยะทาง 10 กิโลเมตร ลัดเลาะชมทิวทัศน์รอบ กฟผ.แม่เมาะ  โดยไม่จำกัดอายุ ประเภทของจักรยาน และไม่จัดอันดับการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้าร่วมขี่จักรยานทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกเป็นของรางวัล

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คุณโสภณ วิจิตรโสภา โทร.0-5425-4938 และ 081-765-886  โดยสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ ณ สนามแข่งขัน บริเวณสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 รับสมัครตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 08.00 น. โดยไม่มีค่าสมัคร การแข่งขันแม่เมาะเสือภูเขาถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่จะนำเหล่านักปั่นไปสัมผัสกับอากาศเย็นสบาย พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดภายในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งถูกแต่งแต้มสีสันด้วยดอกไม้หลากสี และต้นไม้นานาพรรณ ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2556 นี้

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...