» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สนับสนุนเตรียมจัดพิธีพระทานเพลิงศพครูบาอินก๋วน วันที่ 31 ม.ค. นี้

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสมาชิกชุมชน บ.สบป้าด จัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรปัญญาคุณ (หลวงปู่ครูบาอินก๋วน) อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสบป้าด พระเกจิมหาเถราจารย์ ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อายุ 91 ปี พรรษา 71  โดยสรีระร่างจะถูกบรรจุในเมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กฟผ.แม่เมาะ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ และศรัทธาหลวงปู่ครูบาอินก๋วน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณวัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ โดย 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา 10.00 น. แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร เวลา 14.30 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพตามขั้นตอนสำนักพระราชวัง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สรอ.ตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานไอเอสโอโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

            สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมินระบบบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 พร้อมแจ้งผลการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001 : 2004) สามารถรักษาระบบไว้ได้ โดยไม่พบข้อบกพร่อง ส่วนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (มอก.18001-2554, BS OHSAS 18001 : 2007) พบข้อบกพร่องย่อย 3 รายการ

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพงษ์เทพ อาสนิททอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าชี้แจงผลการตรวจประเมินระบบบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 เพื่อตรวจประเมินใหม่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001-2554 และ BS OHSAS 18001 : 2007  ตลอดจนตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 มอก.9001-2552 (ISO 9001 : 2008) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคือ เพื่อตรวจประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมทั้งตรวจประเมินประสิทธิผลของการรักษาระบบ การนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องเดิมจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา และทวนสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองและใบรับรองของ สรอ. ภายใต้ขอบข่ายของการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-13  โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้ารับฟัง

          สำหรับผลการตรวจประเมินพบว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ  (ISO 9001 : 2008) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) ไม่พบข้อบกพร่อง ส่วนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2554 และ BS OHSAS 18001 : 2007) พบข้อบกพร่องย่อย 3 รายการ ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดำเนินการ (Performance measurement and monitoring) และการสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน /Incident investigation, nonconformity, corrective action and preventive action  ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องจัดทำแผนการแก้ไขและป้องกันส่งให้ สรอ. ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแผนการแก้ไขฉบับนั้น ซึ่งหากผู้ตรวจเห็นว่าเหมาะสมก็จะดำเนินการนำเสนอให้กับคณะกรรมการทบทวนต่อไป สำหรับผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะตรวจติดตามผลการแก้ไขในการตรวจประเมินครั้งต่อไป  

          สำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ที่ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผลการตรวจประเมินเสนอให้คณะทำงานทบทวนให้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบ ส่วนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) ที่ไม่พบข้อบกพร่องนั้น คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผลการตรวจประเมินเสนอให้คณะทำงานทบทวนให้การรับรองต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศึกษาดูงานด้านพลังงาน ที่ กฟผ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พลตรีวิศิษฐ์ วิศิษฐ์โยธิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 จำนวน 120 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่   กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ  จากนั้นนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายภาพรวมของจังหวัดลำปาง และนายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 บรรยายการดำเนินงานการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ทั้งนี้คณะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศและการบริหารจัดการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกันอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนธันวาคม 58 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 11 สถานี ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) โดยมีสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง,และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544), ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547), ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และฉบับที่ 36 (พ..2553) ผลการตรวจวัดพบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

         สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็กสูง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...