» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ให้การต้อนรับพล.ต. อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 32 (ผอ.กอ.รส.มทบ.32) พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  โดยมี พ.ต.ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา นายนิพนธ์ เชื้อพรรณงาม หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำตรวจเยี่ยมพื้นที่

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รมช.กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.สินาวา สุพานุวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมคณะ จำนวน 18 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายสรุปด้านการจัดการวัตถุพลอยได้  โดยมี นายวงศารัตน์ เหลืองโสภาพรรณ วิศวกรระดับ 8 กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากนั้นคณะฯ ได้เข้าชมพื้นที่บริเวณบ่อกับเก็บเถ้าถ่านหิน  โดยมีนายสุเมธ ธรรมรัตนพงษ์ หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม นำเยี่ยมชมพื้นที่

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่พบปะสร้างความเข้าใจกับชุมชน อ.แม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เข้าพื้นที่พบปะชุมชนในโครงการ "ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ พบปะผู้นำชุมชน"  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแลกเปลี่ยนข้อมูล และตอบคำถามข้อสงสัยและรับฟังปัญหาของชุมชน รวมถึงแนะนำตัวคณะผู้บริหารกับผู้นำชุมชน เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมี  นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขต 2 ต.แม่เมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนจาก ต.จางเหนือ ต.นาสัก และ ต.สบป้าด เข้าร่วมงานดังกล่าว

          ในเวทีการพูดคุย ชุมชนได้ร่วมเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงโอกาสในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน   ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเข้าทำงานและการจ้างเหมาแรงงานของ กฟผ.แม่เมาะ ที่อยากให้เปิดโอกาสแก่คนในพื้นที่มากขึ้น, การติดตามโครงการด้านสาธารณูปโภคที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาในพื้นที่, การเสนอให้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางถนนและการสัญจรในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในอนาคต ซึ่งการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจริงของ กฟผ.แม่เมาะ ในการให้ผู้บริหารได้รับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนโดยตรง ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด รวมถึงสามารถจุดประกายการร่วมคิดร่วมทำ บูรณาการการพัฒนาพื้นที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พี่ กฟผ.แม่เมาะ นำน้อง มช. ลำปาง ในโครงการค่ายต้นน้ำ สร้างฝายห้วยเหี้ยว

          เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณป่าต้นน้ำแม่จาง (ห้วยเหี้ยว) หมู่บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยาวชน จ.ลำปาง ที่กำลังเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 กว่า 70 คน จากโครงการ   “ค่ายต้นน้ำ” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยเหี้ยว แหล่งต้นน้ำสำคัญในช่วงฤดูทำนาของชุมชน ต.นาสัก เพื่อให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยกลุ่มนักศึกษาและจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกันสร้างฝายจำนวน 6 ฝาย เพื่อใช้กักเก็บน้ำและพื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาสนี้นายจำเนียร ต้นแก้ว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จาง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายและประโยชน์ของฝาย มี นายสมชาย ยงประยูร  ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 ร่วมต้อนรับและสร้างฝายร่วมกับคณะนักศึกษา และนายวุฒิพงศ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดงาน      

          ในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลางคืน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร และคณะผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังได้เดินทางเข้าไป ณ โรงเรียนสบจางวิทยา (สถานที่ทำกิจกรรมและที่พัก) เพื่อพูดคุยกับน้องๆในฐานะรุ่นพี่ อธิบายถึงภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ ต่อสังคมและชุมชน พร้อมนำอาหาร อุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้แก่น้องๆอีกด้วย เด็กๆจากค่ายต้นน้ำมีความรู้สึกอย่างไร ลองไปฟังกัน

 

          น.ส.บุษยา ใจมา (ชมพู่) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาชาวิชาประวัติศาสตร์ วันนี้พารุ่นน้องเข้ามาสร้างฝายที่แม่เมาะ เพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่า กฟผ.แม่เมาะ เป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ การจัดค่ายครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจาก กฟผ.แม่เมาะ ทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงพี่ๆจิตอาสาที่เป็นกันเองและคอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดี นี่ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เข้ามาสร้างฝาย รู้สึกตื่นเต้น ตอนแรกก็เหนื่อยมากที่เดินเท้าเข้ามาค่อนข้างไกล แต่พอได้เห็นฝายที่เรากับเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมกันสร้างแล้วก็ดีใจ หายเหนื่อยเลยค่ะ

       นายชยพล พินธิสืบ (ตั้งต้น) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เข้ามาทำฝายในป่าแบบนี้ สนุกมากครับ วันนี้ได้ทั้งรู้จักการทำฝายประเภทต่างๆ และประโยชน์ของฝายที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ให้สมาชิกในชุมชนบ้านนาสักได้นำไปใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังเกิดความสามัคคีจากการร่วมกันทำฝายของเพื่อนๆ พี่ๆ รู้สึกประทับใจที่พี่ๆจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้ามาดูแล สอนวิธีการ และช่วยพวกเราทำฝาย ถ้าไม่มีพี่ๆ ผมคิดว่างานอาจจะทำไม่สำเร็จอย่างที่เห็น พี่ๆจิตอาสาแข็งแรงกันทุกคนเลยครับ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. พัฒนาเหมืองแม่เมาะ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน-สถานที่ท่องเที่ยว ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับ กพร. และ MIRECO จากเกาหลี

        กฟผ. จับมือ กพร. และ MIRECO เดินหน้าพัฒนาเหมืองแม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดลำปาง พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ผ่านกลไกการวิจัย และพัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ การเฝ้าระวังการพังทลายของผนังบ่อเหมือง การป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ และการฟื้นฟูเหมืองแร่หินปูน

       เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นายพิบูลย์ บัวแช่ม รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA : Memorandum Of Agreement) ความร่วมมือทางด้านการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเหมืองแม่เมาะ ระหว่าง นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) และนายบง-ซอบ คิม (Mr.Bong-Sob Kim) Director General, Mine Reclamation Corporation (MIRECO) จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ภายในประเทศ โดยมี นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง และนายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

         นายพิบูลย์ บัวแช่ม รองผู้ว่าการบริหาร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย (กพร. กฟผ. และ MIRECO) ที่ต้องการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การศึกษาทดลองการลดปริมาณซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะด้วยระบบ SRB Bioreactor แบบ Vertical Flow 2) การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลุมเจาะ เพื่อทำนายเสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ และ 3) การศึกษาทดลองปลูกพืชในการฟื้นฟูบนพื้นที่ลาดชันของเหมืองหินปูน โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะแบ่งการทำงานออกเป็น กพร. จะเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ กฟผ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 14 ล้านบาท และ MIRECO เป็นผู้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคทางด้านวิชาการ ซึ่ง กฟผ. เชื่อมั่นว่าการศึกษาวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการได้เป็นอย่างดี

          นายพิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือนี้ นับเป็นโครงการความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังการพังทลายของผนังบ่อเหมือง การป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ และการฟื้นฟูเหมืองแร่หินปูน ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมนานาชนิด ดังนั้น หากเหมืองแร่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่นของประเทศมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

 

          “ปัจจุบัน กฟผ. มีนโยบายในการพัฒนาให้เหมืองแร่ลิกไนต์ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผลสำเร็จที่จะได้รับจากโครงการวิจัยร่วมทั้ง 3 โครงการ นอกจากจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการทำเหมืองที่อื่นๆ ของประเทศไทยแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมนโยบายดังกล่าวนี้ได้โดยตรง และช่วยฟื้นฟูให้เหมืองแม่เมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย”นายพิบูลย์ กล่าว

         สำหรับ MIRECO เป็นหน่วยงานหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของพื้นที่และการแพร่กระจายของสารพิษที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ โดยมีการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว ผ่านกลไกการวิจัย พัฒนา การนำเสนอนโยบายในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินการของ MIRECO ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

        ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการการศึกษาทดลองการลดปริมาณซัลเฟตเพื่อลด TDS (Total Dissolved Solid) ในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะ ด้วยระบบ SRB Bioreactor แบบ Vertical Flow 2) โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาทดทองใช้ PFM (Permeable Fiber Mat) เพื่อปลูกพืชในการฟื้นฟูบนพื้นที่ลาดชันของเหมืองหินปูน และ 3) โครงการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลุมเจาะเพื่อทำนายเสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กพร. กฟผ. และ MIRECO ร่วมกันเสวนา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...