» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ จัดเวทีแลกเปลี่ยน ธนาคารไข่ อ.แม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ศูนย์จิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความสามารถชุมชน กิจกรรมหมู่บ้านนำร่องต้นแบบธนาคารไข่ โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำสมาชิกชุมชนจากหมู่บ้านนำร่อง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และกลุ่มชุมชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการใหม่ มารับฟังการบรรยายวิธีการเลี้ยงไก่อย่างถูกวิธีโดยวิทยากรจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาที่พบจากการเลี้ยงไก่ไข่ การหาตลาดรวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย  ในการนี้นายอนิรุธ อรุณราช ผู้ปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ร่วมนำประสบการณ์จากการทดลองเลี้ยงไก่ไข่ของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นายกิตติพันธ์ หรรษาวัฒนา ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอแม่เมาะร่วมตอบข้อซักถาม และมีสมาชิกจากชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสืบสานงานท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด ประเพณีของชาวแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ แผ่นดินหวิด บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ เข้าร่วม “งานท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุ ขอุปคำ ประจำปี 2557” ที่เทศบาลตำบลแม่เมาะร่วมกับทุกภาคส่วนใน อ.แม่เมาะ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าอัศจรรย์และเต็มไปด้วยตำนานความเชื่อแต่โบราณ ภายในงานมีการสรงน้ำพระธาตุขอุปคำ จุดบั้งไฟ การจัดการประกวดแข่งขันวงสะล้อ ซอ ซึง ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปใน อ.แม่เมาะ กิจกรรมรำวงย้อนยุค การแข่งขันชกมวยไทย และการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 31,000 บาท และกองวิศวกรรมธรณีเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นกองจิตอาสาหมู่บ้านปงชัย ได้จัดโรงทานเลี้ยงผู้ร่วมงาน โดยมีนายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          แผ่นดินหวิด เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการเคลื่อนตัวของผิวโลก ทำให้เกิดการทรุดและแยกตัวของชั้นดิน มีตำนานเล่าว่าเกิดจากภูเขาไฟระเบิด โดยบริเวณแผ่นดินหวิดจะมีฆ้องคำ กลองคำ อยู่ในถ้ำ และมีผีกุมภัณฑ์หรือผียักษ์รักษาอยู่ เนื่องจากในคืนเดือนเพ็ญชาวบ้านจะได้ยินเสียงตีฆ้องหรือเสียงกลองดังกังวานอยู่เสมอ จากความศรัทธาทำให้ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ทราย บริเวณสันหมูแม่ด้อง(สันกลางของพื้นที่แผ่นดินหวิด) ตั้งแต่ปี 2482 และต่อมาในปี 2549 จึงมีการบูรณะเจดีย์องค์ใหม่ขึ้น ซึ่งปัจจุบันคือ พระธาตุขอุปคำ รวมถึงมีการสร้างรอยพระพุทธบาท เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เตรียมสานต่อโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมรับฟังการนำเสนอหัวข้อชุดโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่มี  ดร.วันชาติ นภาศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นผู้นำเสนอ โดยชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยการศึกษาใน 4 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอแม่เมาะ 2.การจัดการความรู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวชุมชน อ.แม่เมาะ 3.ภาคีว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำระเบียบบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน อ.แม่เมาะ 4.การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน อ.แม่เมาะ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว เป็นการศึกษาต่อยอดจาก โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดย กฟผ.แม่เมาะ จะใช้ผลงานวิจัยเหล่านี้ เป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จัก สามารถพัฒนาและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องอลงกตพิมาน 101 ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกลที่เข้าร่วมโครงการถนนสีขาวปีที่ 4 ประจำปี 2557  จำนวน 60 คน โดยมี นายสำเนา ชูดี วิทยากรจาก บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่องจักรกล การตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษา และการใช้งานเครื่องจักรกลอย่างถูกต้องและปลอดภัย  โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้เดิมในการดูแลเครื่องจักรกล  เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพัฒนาป่ารกร้างบ้านเวียงสวรรค์ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านเวียงสวรรค์ แนวถนนผาลาด-แม่เมาะ   ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปรับภูมิทัศน์และสนับสนุนเครื่องจักร รถบรรทุก ที่ใช้ในการปรับไถบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่ยังเป็นป่ารกร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และศูนย์เศรษฐกิจประจำหมู่บ้านในอนาคต โดยมีนางเบญจวรรณ ขัตติยากุล ผู้ใหญ่บ้านเวียงสวรรค์ให้การต้อนรับ มีกำลังพลทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ เจ้าหน้าที่จาก อ.แม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และสมาชิกในชุมชนร่วมกิจกรรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...