» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10-11 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 1.58 ล้านตัน คาดขายคาร์บอนเครดิตประมาณ 24.6 ล้านบาท เตรียมส่งมอบงวดแรกปลายปีนี้

          นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการขายคาร์บอนเครดิต โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10-11 (Energy Efficiency Improvement of Mae Moh Power Plant Through Retrofitting Turbines) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10-11 ด้วยการเปลี่ยนและติดตั้ง Retrofitting Low Pressure Turbines ในฐานะโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ภายใต้ Methodology AM0062 (Energy Efficiency Improvements of a Power Plant through Retrofitting Turbines) จนกระทั่ง วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM Executive Board : CDM EB) ของ UNFCCC ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนโครงการดังกล่าวในชื่อ “Project 8664 : Energy Efficiency Improvement of Mae Moh Power Plant Through Retrofitting Turbines” โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 4 ปี (หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) คิดเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตในอัตราเฉลี่ย 394,878 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ถือเป็นโครงการ CDM ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ปริมาณคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด) ในประเทศไทยและเป็นโครงการCDM ภายใต้ Methodology AM0062 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

          “หลังผ่านการขึ้นทะเบียนโครงการกับ  UNFCCC ผู้บริหาร กฟผ. มีแนวคิดที่จะขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อ (โดยเป็นโครงการ CDM โครงการแรกของ กฟผ. ที่มีการขายคาร์บอนเครดิต) เพื่อเป็นโครงการนำร่องของ กฟผ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้ซื้อด้วยวิธีการสอบราคา พบว่า บริษัท Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (เป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งดำเนินกิจการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน) มีข้อเสนอที่ให้ราคาและผลประโยชน์กับ กฟผ. มากที่สุด โดยพร้อมจะเหมาซื้อปริมาณคาร์บอนเครดิตทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ (4 ปี) ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,579,512 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ICE/ECX ณ วันที่ทำการส่งมอบคาร์บอนเครดิตในแต่ละงวด คาดว่า กฟผ. จะได้รับเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตตลอดอายุของโครงการ ประมาณ 24.6 ล้านบาท”

          นายพลฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่าง กฟผ. กับ บริษัท Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. ได้ผ่านการลงนามโดย ผู้ว่าการ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดย กฟผ. จะแบ่งการส่งมอบคาร์บอนเครดิตออกเป็น 4 งวด สำหรับงวดแรก ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริง (CDM Monitoring Report) ตามวิธีการที่ได้ขึ้นทะเบียน ก่อนเสนอรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก CDM EB หรือเรียกโดยย่อว่า DOE (Designated Operational Entity) ทวนสอบปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Verification) เพื่อเสนอให้ CDM EB พิจารณาให้ใบรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reduction) หรือ CERs ซึ่งก็คือ ใบรับรองคาร์บอนเครดิต สำหรับใช้อ้างอิงในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เมื่อได้รับ CERs จาก CDM EB แล้ว กฟผ. จึงจะสามารถส่งมอบต่อให้กับบริษัท Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. เพื่อรับเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตในงวดแรก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 นี้

        ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10-11 ด้วยการเปลี่ยนและติดตั้ง Retrofitting Low Pressure Turbines เป็นการเปลี่ยนไปใช้กังหันไอน้ำที่มีการออกแบบและเทคโนโลยีทันสมัยกว่าเดิม ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันไอน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์ต่อหน่วย (เปลี่ยน 2 หน่วย เพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่า 10 เมกะวัตต์) หรือคิดเป็นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 1.6 พร้อมทั้งสามารถลดการใช้ถ่านหินได้ถึง 70,000 ตันต่อปี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สมัครสมานสามัคคี ในกีฬาไตรภาคีรักแม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬา ลาน ฮ เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคีรักแม่เมาะ ประจำปี 2557 ขึ้น  เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สมกับคำว่าแม่เมาะเมืองคนดีที่น่าอยู่ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ อ.แม่เมาะ และบริษัทอิตาเลียน-ไทย สีเขียว ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่เมาะและ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สีส้ม ประกอบด้วย เหมืองแม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ มูลนิธิรักษ์แม่เมาะ และสีฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู แข่งขันกันในชนิดกีฬาพื้นบ้าน 10 ประเภท อาทิ ชักกะเย่อ เหยียบลูกโป่ง เตะปี๊บ  เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และการหยอกล้อละเล่นกันระหว่างทีมสีต่างๆ ภายหลังจากจบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันได้ร่วมกันรับประทานอาหารเย็น ณ เกาะลอยเหมืองแม่เมาะ โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนสถานที่และงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  วัดรัตนคูหา อ.แม่เมาะ จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ

         ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหาร กฟผ. และคณะศรัทธาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดรัตนคูหา โดย กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนทองแดงบริสุทธิ์มูลค่า 3.5 ล้านบาทในการหล่อพระประธาน

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ณ วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุเขลางค์ (พระกริ่งเขลางค์) ขนาดหน้าตักประมาณ 50 นิ้ว พระประธานประจำอุโบสถ วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย)  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ., ผู้บริหาร กฟผ., ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ตลอดจนคณะศรัทธาภายในชุมชนบ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ และต่างจังหวัดเข้าร่วมในพิธีอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนทองแดงบริสุทธิ์จากอะไหล่โรงไฟฟ้าแม่เมาะที่หมดสภาพแล้ว ในการหล่อพระประธานจำนวน 1,500 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาท

          วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย)  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เริ่มก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.2529  โดยมีเจ้าอาวาสและคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาวัด ตลอดจนได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์ปฏิบัติธรรมของคนในชุมชนบ้านเมาะหลวง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด สนับสนุนภารกิจ สภ.แม่เมาะ
         เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นายวรพจน์ เที่ยงแท้ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เข้าคารวะ รดน้ำดำหัว  พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนภารกิจงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยมอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เพื่อใช้ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องสงสัยเสพยาเสพติด แก่ สภ.แม่เมาะ อีกด้วย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำขอพร นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...