» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ สืบสานประเพณี จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2559

 

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2559 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะ ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรมดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีฯ มีศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลัย ผู้ช่วยฝ่ายดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม กิจกรรมภายในงานมีพิธีครอบครูสำหรับผู้สนใจศึกษาดนตรีไทยเพื่อให้เกิดความรู้ความเฉลียวฉลาด และพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบุคคลทั่วไป

        นายภูมินทร์ ทองอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า “ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยที่จัดโดย กฟผ.แม่เมาะ ส่วนตัวผมมองว่าการเล่นดนตรีไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการฝึกฝนดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญนี้เองที่ทำให้ผมเกิดสมาธิซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูยังถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย”

      นางสาวจิราภา ทองดี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่อาจารย์ได้พามาร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งตนเองมีความสนใจในระนาด อยากจะฝึกเล่นให้ชำนาญ เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะ ทั้งยังได้ฝึกการทำงานของสมองทั้งสองด้าน การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้แสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ด้านดนตรีไทย ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต”

        พิธีไหว้ครูดนตรีไทยจัดโดยชมรมดนตรีไทย ในชมรมกีฬาและบันเทิง กฟผ. แม่เมาะ มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 9 โดยมุ่งหวังให้บุคลากรที่ศึกษาหรือสนใจในศิลปะด้านการดนตรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องสมบูรณ์  ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางศิลปศาสตร์ด้านการดนตรีแก่ศิษย์ทั้งปวง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงคุณค่า โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้รักและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และชุมชนโดยรอบอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รณรงค์วันแห่งความซื่อตรงและส่งเสริมค่านิยม กฟผ.

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จำนวน 600 คน ร่วมปฏิญาณตนโดยจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในกิจกรรมรณรงค์วันแห่งความซื่อตรง และส่งเสริมจริยธรรม ค่านิยม กฟผ. โดยภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณสามแยกป้อมยามทางเข้าเหมืองแม่เมาะ มายังอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ร่วมแสดงเจตนารมณ์การเป็นคนดีที่ต้นไม้แห่งความซื่อตรง และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “คุณธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธุดงค์สถานถ้ำป่าสัก (สวนป่าแม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  Mae Moh English Talent เฟ้นหาเด็กแม่เมาะ เก่งอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาและเปิดโลกการเรียนรู้ที่ Kidzania

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมพัฒนาแม่เมาะ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Mae Moh English Talent” ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนในเขต อ.แม่เมาะ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 197 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน  เช่น การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) การอ่านออกเสียง (Say it louder) และการตอบคำถาม (English Quiz)  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเข้าค่ายฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ “English day camp” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ เกาะลอยเหมืองแม่เมาะ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับลำปาง-กรุงเทพมหานครฯ  เพื่อเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมเมืองจำลอง “คิดส์ซาเนีย (Kidzania)”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนมิถุนายน 59 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนมิถุนายน2559 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี  โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

       สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI ) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ดี   ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนบริเวณพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็กสูงซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลการตรวจวัดมีดังนี้

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เสื้อที่ระลึกงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...