» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ปล่อยปลาตะเพียน 150,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ขาม

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ขาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  แผนกตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ  จัดกิจกรรมปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 150,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ขาม ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยในปีนี้กำหนดปล่อยพันธุ์ปลารวมทั้งสิ้น 500,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับชุมชนในพื้นที่  อ.แม่เมาะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงอีกทางหนึ่ง

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ โชว์ธนาคารไข่ ในงาน Lampang Happiness Showcase ลำปาง นครแห่งความสุข

          เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร นำทีมผู้ปฏิบัติงานศูนย์จิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมงาน Lampang Happiness Showcase ลำปางนครแห่งความสุข โดย กฟผ.แม่เมาะ นำโครงการธนาคารไข่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล EGAT CSR Award ประจำปี 2557 ร่วมจัดนิทรรศการ และนำผลิตผลจากโครงการไปจำหน่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการสาธิตนวัตกรรมต่างๆ การเสวนา และผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปางในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการและแผนงาน ลำปาง นครแห่งความสุข จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานจัดกิจกรรม และเดินเยี่ยมชมผลงานจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เปิดโครงการ พืชสวนครัว รั้วกินได้ฯ ปีที่ 2 กับฐานความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด “โครงการพืชสวนครัวรั้วกินได้และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ” พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ โดยแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่สมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ร่วมโครงการในปีแรก เพื่ออบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ.แม่เมาะ ในแต่ละด้าน มาร่วมบรรยายและสาธิต โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานความรู้ทั้งหมด 4  ฐานได้แก่ 1.ปุ๋ยแห้งและปุ๋ยน้ำ สาธิตวิธีการทำปุ๋ย รวมทั้งแนะนำวิธีการนำไปใช้ 2.สมุนไพรและพืชผักสวนครัว ให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้และยังนำสรรพคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3.การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตน้ำส้มควันไม้ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นระบบและสะอาด สาธิตวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมทั้งพาเข้าชมยังสถานที่จริง 4.การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ และไม้ผล ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาวที่สามารถบังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในเรื่องมะนาวแพงได้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ยังมีต้นมะนาวปุ๋ยและพันธุ์ผักอื่นๆ แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำกลับไปปลูกเองที่บ้านอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ กฟผ. แม่เมาะ ให้ประชาชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ มีสุขภาพที่ดีโดยปลูกผักไว้บริโภคเอง และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

         วิจิตร ใหม่แก้วสุข บ้านนาสันติราษฎร์  กล่าวว่า วันนี้ได้ความรู้หลายอย่าง เช่น การเลี้ยงกบ การทำปุ๋ยเพื่อนำไปใช้กับพืชที่เราได้ปลูกไว้อยู่แล้ว และยังได้ความรู้ด้านสมุนไพรในบ้าน เพราะบางต้นที่ขึ้นอยู่ริมรั้วบ้านเราบางครั้งไม่ทราบว่ามันมีประโยชน์อย่างไร และจะเอามาใช้อย่างไรให้ถูกวิธี กิจกรรมทุกอย่างในวันนี้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการมากๆเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกแน่นอน เพราะจิตอาสาที่นี่ต้อนรับเราเป็นอย่างดี

 

 
         แก้ว ต๊ะสิทธิ์ บ้านนาสันติราษฎร์วันนี้ยายสนุกมากๆกับกิจกรรมต่างๆ ของจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ที่บ้านยายปลูกผักหลายชนิดไว้กินในครอบครัว แต่พอมาเข้าร่วมโครงการในวันนี้ ยายก็ได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมต่างๆไปมากมาย ยายยังได้รับแจกผักเชียงดา กล้ามะนาว และเมล็ดฟักข้าว ที่มีประโยชน์กลับบ้าน ยายจะนำไปปลูก และทำ  ตามวิธีที่ที่เรียนมาวันนี้แน่นอนค่ะ

           จากการติดตามผลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพืชสวนครัวฯ ในปีแรก พบว่ามีหลายหมู่บ้านสามารถตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาปรับใช้กับแปลงผักของตนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งในปีที่ 2 นี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ จากกิจกรรมดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นจากการรับประทานผักปลอดสารพิษ สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงอยากเห็นประชาชนของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกินอยู่อย่างพอเพียง สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้แล้ว หากยังมีข้อสงสัยทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว เช่น การปลูกผัก หรือการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ ยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษาอยู่เสมอ  และในอนาคต  กฟผ.แม่เมาะ จะจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อชาวแม่เมาะอีกแน่นอน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่พัฒนาและดูแลสุขภาพชุมชนบ้านเมาะสถานี

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ หมู่บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร นำหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จากกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนบ้านเมาะสถานี พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าร่วมทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีนางอำไพ ตันศิริ ผู้ใหญ่บ้านเมาะสถานี พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนให้การต้อนรับและทำกิจกรรมร่วมกัน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ-นักเรียนตำรวจ ร่วมกันสร้างฝายวันสิ่งแวดล้อมโลก

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณห้วยอ้อ หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธานี วงศ์พลกานันท์ วิทยากรระดับ 11 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำห้วยอ้อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 กว่า 90 คน เดินเท้าเข้าไปสร้างฝายชะลอน้ำกว่า   15 ฝาย และซ่อมแซมฝายเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วอีก 15 ฝาย เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและช่วยกักเก็บน้ำป่าป้องกันภัยแล้ง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กฟผ.  ปี 2557 โดยมีนายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายตี๋ อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ และสมาชิกในชุมชนให้การต้อนรับและร่วมกันสร้างฝายอย่างอบอุ่น

        พลตำรวจสำรอง ภูวนาถ กาญจนวัฒนากุล นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 4/56 กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำฝายกับ กฟผ.แม่เมาะ รู้สึกสนุกเพราะเพื่อนๆ และพี่ๆจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างฝาย อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันนี้โลกของเรามักมีภัยธรรมชาติร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อย ผมคิดว่าเป็นเพราะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำให้โลกของเราป่วยหนักอย่างที่เป็นอยู่นี้ และในวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้ผมมาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์แล้ว ผมก็อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันคนละไม้ละมือ สร้างโลกของเราให้สวยงามด้วยนะครับ

           พลตำรวจสำรอง เปลวัฒน์ บัวลอย นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 4/56 กล่าวว่า วันนี้รู้สึกตื่นเต้นครับ เพราะผมไม่เคยเข้ามาในบริเวณป่าแห่งนี้มาก่อน ทีมงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ดูแล ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้เวลาทำฝายแล้วรู้สึกสนุกมากกว่าเหนื่อยครับ ดีใจที่ได้ออกมาทำประโยชน์ให้แก่สังคมนอกสถานที่ฝึก เพราะการทำฝายทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ป่าก็อุดมสมบูรณ์ และเป็น  การช่วยลดปัญหาภัยแล้งได้อย่างมาก ถ้ามีโอกาสครั้งหน้า ผมสัญญาว่าจะมาอีกแน่นอนครับ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...