» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ. พร้อมรับมือแหล่ง “ซอติก้าของเมียนมา” หยุดผลิตก๊าซ 19-28 มี.ค. มั่นใจไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า รณรงค์ “4 ป.” คนไทยร่วมประหยัดไฟฟ้า

 

        กฟผ. เชื่อมั่นสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติแหล่ง “ซอติก้า” สหภาพเมียนมา หยุดผลิตช่วงวันที่ 19-28 มีนาคม 2559 ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือคนไทยช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ตาม “มาตรการ 4 ป.” ทั้งนี้ติดตามชมสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าประจำวันได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์ www.so.egat.co.th/genmapchart/GenChartEN.aspx

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวถึงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า สหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2559 เพื่อการบำรุงรักษาประจำปี ทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากสหภาพเมียนมาหายไปประมาณ 630 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน  จากสภาพปกติส่งให้วันละ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในฝั่งภาคตะวันตกบางส่วนไม่มีเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กฟผ.ได้สั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติฝั่งภาคตะวันออก และโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว และเดินเครื่องด้วยน้ำมันบางส่วนทดแทน

       นายสุธน กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ.ได้ปลดโรงไฟฟ้าภาคตะวันตกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เหลือเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี เครื่องที่ 1,2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1,2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 3 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีเดินเครื่องทดแทนด้วยน้ำมัน ส่วนภาคตะวันออก ได้เดินเครื่องเพิ่มที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงด้วยน้ำมันบางส่วน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเอกชนด้วยน้ำมันบางส่วนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ทดแทนเสริมความมั่นคงของระบบให้มีความมั่นคงขึ้น  ส่วนด้านระบบส่งได้มีการตรวจสอบสายส่ง และอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และหยุดการบำรุงรักษาระบบส่งช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติแล้ว

        “ขอให้ความมั่นใจว่าการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้าในช่วงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า แต่ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ตามมาตรการ 4 ป. คือ 1) ปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่ได้ใช้ 2) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส 3) ปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้ และ 4) เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ตลอดจนประหยัดการใช้น้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งด้วย ซึ่งจากภาวะภัยแล้งจัดจากเอลนิโญ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น เรื่อยๆ สามารถติดตามดูสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าประจำวันตลอดเวลาแบบ Real Time ได้ที่ www.so.egat.co.th/genmapchart/GenChartEN.aspx เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดการใช้พลังงานร่วมกันทั้งประเทศ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนกุมภาพันธ์ 59 พบฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 12 วัน

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี โดยตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2 ) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 12 วัน ได้แก่วันที่ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 180 ไมโครกรัม/ลบ.ม จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ที่สถานีหลัก

         ดัชนีคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน, พื้นที่ชุมชน และบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-126 (ดัชนีคุณภาพอากาศไม่ควรเกิน 100) โดยผลการตรวจวัดมีดังนี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  องค์การอิสระติดตามผลการให้ความเห็นประกอบโครงการฯ โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

         คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เข้าตรวจติดตามผลการให้ความเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ชื่นชม กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินงานตามข้อแนะนำและมีการดูแลชุมชนเป็นอย่างดี

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จำนวน 18 คน  นำโดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ เข้าติดตามผลการให้ความเห็นประกอบโครงการของคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ของ กฟผ. โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 และคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ EHIA โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7  ของ กฟผ. ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลในประเด็นการให้ความเห็นประกอบโครงการของ กอสส. จำนวน 17 ข้อ ซึ่งมีนางสาวเพียงเดือน ขำสีเมฆ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะเลขาคณะทำงานฯ นำเสนอแนวทางที่ กฟผ.แม่เมาะ ปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ ด้านชุมชน/การสนับสนุนสาธารณูปโภค และด้านการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA

          ทั้งนี้ กอสส. ได้มีข้อแนะนำที่สำคัญ คือ ทิศทางการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดย กฟผ. ชี้แจงว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทดแทนฯมีเทคโนโลยีในการกำจัดมลสารที่ดีขึ้น อีกทั้ง กฟผ. ยังได้ดำเนินการตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด ส่วนการดูแลชุมชน กฟผ. ยังออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 54 ครั้งต่อปี ตลอดจนประสานงานด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะอยู่เสมอ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ ส่วนการทำโครงการ CSR ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้น กฟผ. มีการจัดตั้งกองจิตอาสาเพื่อดูแลทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ในหลักการที่ว่า “กฟผ. ชุมชน คนบ้านเดียวกัน” นอกจากนี้ กฟผ. และชุมชน ยังร่วมกันทำ Social Mapping ซึ่งเป็นฐานข้อมูลความต้องการของแต่ละชุมชน รวมทั้งมีการสำรวจความต้องการทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนงานด้านจิตอาสา ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

          ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการ กอสส. กล่าวว่า จากการได้รับข้อมูลในวันนี้ ขอชื่นชม กฟผ. ที่มีการดำเนินการตามข้อแนะนำเป็นอย่างดี สำหรับข้อเสนอแนะในวันนี้ หาก กฟผ. เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้กลับไปพิจารณา กอสส. เองก็ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกัน ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจแทนชาวบ้านที่ กฟผ. ดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตต่างๆ

          สำหรับข้อมูลการแนะนำเพิ่มเติมจาก กอสส. นั้น คณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ EHIA โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 จะนำไปพิจารณาร่วมกัน เพื่อเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ วางระบบท่อน้ำประปาหมู่บ้านสบป้าด เพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง

      เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนสันป่าจ้วก หมู่บ้านสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายไพฑูรย์ วิเศษการ หัวหน้ากองการผลิต2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายอนุสรณ์ บุญรอด หัวหน้ากองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสมาชิกชุมชนสันป่าจ้วก หมู่บ้านสบป้าด วางระบบท่อประปาหมู่บ้านในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งใกล้เคียงกับจุดติดตั้งถังเก็บน้ำที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้การสนับสนุนเมื่อปี 2558 เพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ทีมแม่เมาะ6 คว้ารางวัลชนะเลิศเปตองแม่เมาะโอเพ่นชิงถ้วยผู้ว่าการ กฟผ.

       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาเปตอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจตุพร ปัญญา ประธานชมรมกีฬาเปตอง กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่เมาะโอเพ่นชิงถ้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสครบรอบวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีที่ 31 โดยเป็นการแข่งขันประเภททีมคู่  มีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ บุคคลทั่วไปและสมาชิกชมรมกีฬาเปตองในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 115 ทีม ผลการแข่งขันมีดังนี้

        รางวัลชนะเลิศได้แก่  ทีมแม่เมาะ6  นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช และนายรัชชานนท์ ปัญญาวงศ์ รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมเงินบำรุงทีมจำนวน 8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมน่าน4  นายศรียนต์ สัญญาเขื่อน และนายสุรชาติ นวลแปง รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีมจำนวน 4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแพร่6  นายชัยแดน ดวงแก้ว และ ด.ต.ธรรมรัตน์ เรือนสังข์  รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีมจำนวน 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมแพร่8 นายธีระพงศ์ กาซ้อง และนายณัฐพงศ์ ดิษฐาน รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีมจำนวน 2,000 บาท

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...