» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนเมษายน 59 ฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 7 วัน

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนเมษายน2559 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี  โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม(TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2 ) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 7 วัน โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ 219 ไมโครกรัม/ลบ.ม จากค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ที่สถานีหลัก

      สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ(ค่า AQI ) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน, พื้นที่ชุมชน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

โดยผลการตรวจวัดมีดังนี้

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่ป๋อน ต.สบป้าด

        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณห้วยแม่ป๋อน ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางนพณภัสสร  ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าดจัดขึ้น เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเตรียมรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.ชุมชน คนบ้านเดียวกัน ร่วมดูแลสุขภาพชุมชน ต.สบป้าด

       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ วัดสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ โดยกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.ชุมชน คนบ้านเดียวกัน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ   อบต.สบป้าด เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม นวดตอกเส้น และให้ความรู้ด้านการเกษตรและสมุนไพรพื้นถิ่นจากศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ภายในงานมีการออกบูทให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริการตัดผม บริการด้านภาษีอากร สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิด นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1      เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ต.สบป้าด จำนวนมากเข้าร่วมงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ป้าตือ Comment โดนใจ จับมือ กฟผ.แม่เมาะ สั่งลุยพัฒนา OTOP อ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเวียงสวรรค์ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าชุมชน ที่แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ.แม่เมาะ เกิดแรงบันดาลใจ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับความรู้ด้านการตลาด โดยมี ป้าตือ หรือ คุณสมบัษร ถิระสาโรช  ออแกไนซ์เซอร์ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นผู้มีความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆใน อ.แม่เมาะ            รวมกว่า 20 กลุ่ม ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมานำเสนอ เพื่อรับข้อชี้แนะและนำไปปรับปรุงให้โดนใจตลาดมากยิ่งขึ้น

       คุณสมบัษร ถิระสาโรช (ป้าตือ) ออแกไนซ์เซอร์ชื่อดังของเมืองไทย กล่าวว่า “มีความสุขที่วันนี้ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆใน อ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือ ให้ความรู้ในด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งในการบรรยายวันนี้ตือจะไม่ได้ใช้วิธีทอดปลาให้เค้ากินแต่ตือจะสอนให้เค้าหาปลากินเอง คือให้เค้านำสิ่งที่ตือได้บรรยายในวันนี้ไปต่อยอดด้วยตนเอง และในอนาคตอยากเห็นการพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่เรื่องการตลาด หรือเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาสอนเค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองด้วยตนเอง”

       นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข (ครูเรณู) ผลิตภัณฑ์ข้าวมันปู ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล่าวว่า “การที่ได้มาฟังบรรยายในวันนี้ทำให้ ได้พบกับผู้มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่จัดโครงการที่ทำให้พวกเราได้รู้จักสินค้าของตนเองมากขึ้น ได้รู้จุดด้อยของตนเองและนำข้อแนะนำกลับไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้มากยิ่งขึ้น และมองหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งตนจะนำความรู้ที่ได้วันนี้กลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาด ต่อไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...