» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารฯ เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

       นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารฯ เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ โดยจะนำความรู้ด้านพลังงานของประเทศไปปรับใช้ในการเรียน พร้อมบอกต่อความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนต่อไป

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  พันเอก ทฤษฎี คงชนะ   ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ พร้อมด้วยนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 591 นาย เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะและชมพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ สวนพฤกษชาติ 

          การเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ของคณะนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศครั้งนี้ เป็นการเสริมความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนแรงจูงใจที่ดีในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียนเตรียมทหารในการศึกษาและรับราชการต่อไป

        นตท.ทิวัตถ์  เชื้อสุวรรณ กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ มีพื้นที่กว้างใหญ่ บรรยากาศดี มีความสวยงามของพืชพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงานของประเทศ ได้ทราบความสำคัญของไฟฟ้าและจำเป็นต่อคนในประเทศ ซึ่งตนตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ให้คนทั่วไปร่วมกันประหยัดไฟ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว”

          นตท.ภูผา เธียรอนันต์ กล่าวว่า “ภาพของโรงไฟฟ้าที่เคยคิดไว้ จะเป็นภาพของโรงงาน มีแต่สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรมากมาย แต่ที่ กฟผ.แม่เมาะกลับมีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศสดชื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ตลอดจนได้รับรู้ว่าแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน และเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เหลืออยู่มีความสัมพันธ์กับอัตราการใช้อย่างไร ซึ่งความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจะนำไปปรับใช้กับการเรียน และบอกต่อให้คนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่สำรวจจุดสร้างฝายชะลอน้ำบ้านท่าสี

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้วยบง บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้ปฏิบัติงานกองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณห้วยบง บ้านท่าสี โดยกำหนดจุดการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และทำให้ป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่  21 กุมภาพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ชุมชนอำเภอแม่เมาะ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จ.เชียงใหม่  จะร่วมกันทำฝายชะลอน้ำรักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่ดังกล่าว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ชาวชุมชนบ้านพระพุทธ อ.เทพา จ.สงขลา เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ เชื่อมั่น กฟผ.สามารถดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะทำงานประสานงานชุมชนพื้นที่  อ.เทพา จ.สงขลา โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นำกลุ่มชุมชนบ้านพระพุทธ อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 93 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะได้เข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องหน่วยที่ 4-7 ชมหอระบายความร้อนและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า จากนั้นเยี่ยมชมบริเวณสวนพฤกษชาติและสวนเฉลิมพระเกียรติฯทุ่งบัวตอง กฟผ.แม่เมาะ

        นางซัมรียะฮ์ สำรามัน ชาวบ้านชุมชนบ้านพระพุทธ กล่าวว่า “การมาดูงานในครั้งนี้ได้รู้ว่า กฟผ.แม่เมาะ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีการดูแลชุมชนไม่ทำให้เกิดผลกระทบ และคนที่นี่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าหากมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ อ.เทพา  ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีอย่าง กฟผ.แม่เมาะ แน่นอน”

       นายสการียา สาหลี ที่ปรึกษาตลาดสี่แยกพระพุทธ กล่าวว่า “ก่อนมาคิดว่าเศรษฐกิจที่ อ.แม่เมาะ ไม่ดีและด้อยกว่าที่อื่นและคน อ.แม่เมาะคงไปทำงานที่ต่างจังหวัดเยอะ แต่พอมาดูงานในวันนี้แล้วต้องเปลี่ยนความคิด ส่วนตัวถือว่าคนแม่เมาะโชคดีที่ได้มีทรัพยากรที่ดีและมีคุณค่า คนแม่เมาะไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านเพราะ กฟผ.แม่เมาะมีการจ้างงานคนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนมกราคม 59

          รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) จำนวน 11 สถานี และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่า        ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในคาบ 24 ชั่วโมง, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง และในคาบ 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในคาบ 1 ชั่วโมง  ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544), ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547), ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553)

         สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชน  ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็กสูง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีที่ 31

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ZD) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีที่ 31 โดยมี น.ส.ศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง  พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  นายวีระวัฒน์ ชลายน  และนายวิทยา คชรักษ์  อดีตผู้ว่าการ กฟผ.ร่วมพิธี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...