» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน




 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13

         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายกวี อินทโสตถิ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 โดยทีมงานได้เข้าพบปะ พูดคุย กับผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้างานซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการกระตุ้นย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ซึ่งก่อนเข้าทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ(จป.Project) จะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงานในพื้นที่จริง โดยตั้งเป้าให้อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานอีกด้วย สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ กำหนดหยุดซ่อมบำรุงรักษา(Major Overhaul) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -18 ตุลาคม 2557

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฯ ระดมความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

         องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ณ อาคารหอประชุมและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำหรับราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ แบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นภาคประชาชนและประชาสังคม  กลุ่มที่ 2 หน่วยงานราชการ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา และสภาอุตสาหกรรม ทั้งนี้นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมระดมความคิดเห็นในกลุ่ม 3 ด้วย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น และตกผลึกข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม โดยได้นำข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไปนำเสนอให้ทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน หลังจากเสร็จสิ้นเวทีระดมความคิดเห็นฯ แล้ว กอสส. จะส่งรายงานความเห็นประกอบโครงการฯ ไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อซักซ้อมความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ระงับอัคคีภัยบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ของ กฟผ. ขณะจอดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นผู้พบเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยมี นายพนม  บวรวงศ์เสถียร หัวหน้ากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยมีแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายลูกจ้าง  ร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์

         การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน กฟผ.แม่เมาะ รวมไปถึงเป็นการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อซักซ้อมความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ระงับอัคคีภัยบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ของ กฟผ. ขณะจอดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นผู้พบเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยมี นายพนม  บวรวงศ์เสถียร หัวหน้ากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยมีแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  กลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายลูกจ้าง  ร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์

         การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน กฟผ.แม่เมาะ รวมไปถึงเป็นการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนความพร้อมรับสถานการณ์ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รวมพลผู้ใหญ่ใจดี สร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” ส่องสว่างการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

      กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ สมทบทุนสร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อส่องสว่างอนาคตทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ (สพม.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนชื่อ “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557      มีนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร กฟผ.  และนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านกลางเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 69 คน ส่วนโรงเรียนบ้านกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 35 คน รวมเป็น 104 คน 

      งบประมาณอาคาร “แสงไฟฟ้า” เกิดจากการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิแสง-ไซ้กี จำนวน 1 ล้านบาท สมาคมพัฒนา แม่เมาะ ภายใต้การสนับสนุนของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 5 แสนบาท และ กฟผ. จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน ตลอดจนสร้างความพร้อมทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...