» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เยาวชน จ.กระบี่ ผู้ชนะการประกวด “โรงไฟฟ้าในฝัน” เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ

      เยาวชนจาก จ.กระบี่ ที่ชนะการประกวด “โรงไฟฟ้าในฝัน” เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมชื่นชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็นโรงไฟฟ้าในฝันที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

      เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กองสื่อสารพัฒนาโครงการ (กสค-ค.) ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นำเยาวชนที่ชนะการประกวด “โรงไฟฟ้าในฝัน” จากค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะครูและเครือข่ายการศึกษา จ.กระบี่ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมการดำเนินกิจการด้านการผลิตไฟฟ้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายธีระ  ธารีพืชน์ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายสรุปการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ จากนั้น คณะฯได้เยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7, ห้องควบคุมการเดินเครื่อง หน่วยที่ 4-5, ชมการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ณ สวนพฤกษชาติ และเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านแม่จาง ต.นาสัก

 

        นางสาวทัศรินทร์ สั่นสท้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ กล่าวถึงลักษณะของ “โรงไฟฟ้าในฝัน” ตามความคิดของตนจากการเข้าค่าย EGAT ENVI CAMP ว่า “โรงไฟฟ้าในฝันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และห่วงใยสุขอนามัยของคนในชุมชน เมื่อตนได้เข้ามาทัศนศึกษาที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำให้ได้รู้ว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยได้ยินมา ตนเข้าใจแล้วว่าหากมีระบบการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี โรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะแสดงให้เห็นว่าเมื่อชุมชนมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคปัญหา โรงไฟฟ้าก็ได้เข้าไปเกื้อกูลดูแล ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โรงไฟฟ้าที่ตนฝันไว้ก็เป็นเช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดังนั้นหากจะเกิดโรงไฟฟ้าขึ้นที่ จ.กระบี่ ก็ขอให้เป็นเหมือนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะได้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข”

       สำหรับโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประจักษ์ถึงภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างแท้จริง และสามารถเป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตลอดจนชี้แจงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จ.กระบี่ ได้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พบปะหารือสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ บ้านรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2, นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ผู้บังคับการตำตรวจภูธรจังหวัดลำปาง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง, นายอำเภอแม่เมาะ และรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ในโอกาสร่วมงาน “สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง” ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะจัดขึ้นเพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะ โดยได้แนะนำผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ประชุมร่วมกำนัน 5 ตำบล อ.แม่เมาะเตรียมให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน

      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายอร่าม หงษ์โต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ-บำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าประชุมชี้แจงแก่กำนันทั้ง 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ต.นาสัก ต.สบป้าด ต. จางเหนือ ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ เรื่องการให้ความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อพิจารณาการแก้ปัญหาดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรที่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่อพยพ พร้อมกันนี้ผู้นำชุมชนยังได้แลกเปลี่ยนประเด็นด้านสาธารณูปโภคต่างๆกับคณะผู้บริหาร เช่น การพัฒนาเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้าน, การจ้างแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะจะนำข้อมูลความเดือดร้อนของชุมชน ไปพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานใน อ.แม่เมาะ จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ป่าชุมชนภูเขาไฟจำป่าแดด ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำแนวกันไฟ พื้นที่ป่าชุมชนภูเขาไฟจำป่าแดด โดยมี นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ทหารจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง หน่วยงานราชการ และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมกันทำแนวกันไฟตลอดแนวป่าชุมชน เตรียมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ที่จะถึงแนวกันไฟเป็นการสกัดไฟป่าที่เกิดขึ้น ไม่ให้ลุกลามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ช่วยลดความรุนแรงและจำกัดพื้นที่เพลิงไหม้ได้ โดยวิธีทำคือการสางหรือทำความสะอาดพื้นที่ให้โล่งเตียนเป็นแนวยาวเพื่อกำจัดเชื้อเพลิง เช่น ใบไม้แห้ง หรือเศษไม้ ต้องมีขนาดกว้างเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ และสามารถใช้เป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าได้อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ส่งเสริมกีฬาเยาวชนแม่เมาะ ลิกไนต์เกมส์ 2558

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2558 “ลิกไนต์เกมส์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมมอบงบสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายบุญถิ่น อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลิกไนต์ 1 และ 2 เป็นผู้รับมอบ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา, โรงเรียนบ้านแม่จาง, โรงเรียนสบจางวิทยา, โรงเรียนสบป้าดวิทยา, โรงเรียนสบเมาะวิทยา, โรงเรียนวัดท่าสี, โรงเรียนบ้านจำปุย, โรงเรียนวัดหัวฝาย, โรงเรียนบ้านทาน, โรงเรียนบ้านแม่ส้าน, โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์, โรงเรียนบ้านนาสัก, โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์, โรงเรียนวัดบ้านแขม และโรงเรียนบ้านสบเติ๋น เข้าร่วม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...