» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะกำหนดซ้อมแผนฉุกเฉิน 8 พฤศจิกายน นี้ เตือนประชาชนอย่าตื่นตกใจ

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟความรุนแรงระดับสูงสุดร่วมกับส่วนราชการ   ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น. เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร การสื่อสารรวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานข้างเคียง  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าตื่นตกใจ เนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้น

         โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยคณะทำงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2556  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำปาง, ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ, สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลแม่เมาะ  กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2556  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารคลังน้ำมัน LIGHT OIL STORAGE TANK (ZU) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-13 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. และจะสิ้นสุดในเวลา 20.30 น.  จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อย่าตื่นตกใจกับการฝึกซ้อมดังกล่าว

       การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว กำหนดฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. ได้ซักซ้อมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายจัดการภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการอีกด้วย
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ เป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี วัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ วัดถ้ำอินทร์เนรมิต ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ  เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดถ้ำอินทร์เนรมิต โดยได้ถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาท ร่วมกับคณะศรัทธาและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งการทอดกฐินจัดเป็นการทำบุญใหญ่ที่ถวายแก่วัดได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงออกพรรษา โดยวัดถ้ำอินทร์เนรมิต เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านศาสนา การปฏิบัติธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อ.แม่เมาะ ที่ กฟผ.แม่เมาะให้ความสำคัญและร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ และประมงอำเภอแม่เมาะ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำแม่จาง

        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และประมงอำเภอแม่เมาะ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำแม่จาง เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างแม่จาง อ.แม่เมาะ ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศวิทยา และเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ในการประกอบอาชีพประมง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบไก่ให้ชุมชนนำร่องในโครงการธนาคารไข่

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ที่ทำการงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   แม่เมาะ และผู้แทนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างความสามารถชุมชนกิจกรรมหมู่บ้านนำร่องต้นแบบธนาคารไข่” ภายในกิจกรรมมีการส่งมอบไก่หมู่บ้านละ 100 ตัว และอาหารไก่ 5 กระสอบ  ให้ 9 หมู่บ้านนำร่อง ได้แก่ บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ, บ้านแม่เกี๋ยง บ้านสบเมาะ บ้านสบป้าด ต.สบป้าด, บ้านทุ่งเลางาม   บ้านกอรวก บ้านจางเหนือพัฒนา บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ และบ้านหัวฝาย ต.บ้านดง โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานส่งมอบ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยหลังจากชุมชนได้รับมอบไก่แล้วจะนำไข่ที่ได้แบ่งให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละหมู่บ้านไว้เพื่อบริโภค และนำส่วนที่เหลือมาจำหน่าย แล้วนำรายได้มาซื้อไก่เพื่อต่อยอด เป็นอาชีพเสริมมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ 

        “โครงการเสริมสร้างความสามารถชุมชนกิจกรรมหมู่บ้านนำร่องต้นแบบธนาคารไข่” โดยศูนย์จิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้โดยเชิญชุมชนที่ประสบความสำเร็จ คือหมู่บ้านพุน้ำเปรี้ยว จ.กาญจนบุรี มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กลุ่มหมู่บ้านนำร่องของ อ.แม่เมาะ หลังจากกิจกรรมมอบไก่ในครั้งนี้ จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เลี้ยงไก่เป็นระยะ และมีการติดตามผล จนนำไปขยายผลเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่หมู่บ้านอื่นๆ ในอำเภอแม่เมาะต่อไปได้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมจิตร จุลเจริญ ปลัดอำเภอ  แม่เมาะ (เจ้าพนักงานชำนาญการ) นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้แก่ กลุ่มทำขนมจีนบ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และ กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านนาสันติราษฎร์ กลุ่มปลูกมะนาวบ้านจำขอน  ต.จางเหนือ หลังจาก กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยหัวข้อ“การพัฒนาแนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง” โดยคณะเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน นำโดย รองศาสตราจารย์สมพงษ์  บุญเลิศ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก ชิตเกสร จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ และมีการสรุปผลการวิจัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ ในเรื่องของวิธีการดำเนินกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มอาชีพ และทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งยังช่วยกันหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดอีกด้วย ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ได้เสนอวิธีช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารของ กฟผ. แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...