» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  พ่อแห่งแผ่นดิน บทเพลงแห่งความจงรักภักดี ร่วมเผยแพร่และร้องกันทั่วประเทศ

เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน คำร้อง : ชาลี อินทรวิจิตร – อาจินต์ ปัญจพรรค์ – สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ และ สุรพล โทณะวณิก ทำนอง : เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - วิรัช อยู่ถาวร –พิมพ์ปฎิภาณ พึ่งธรรมจิตต์และจิรวุฒิ กาญจนะผลิน สามารถ Download เพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” ได้จาก www.lampang.go.th

เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

(หญิง) อัครศิลปินกรองศาสตร์กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรองบทกวี ซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

(ชาย) เหล่าประชาคารวะสดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย

บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

(หญิง) * ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา

(ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี
(
ชาย-หญิง) ** ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้าก้องปฐพี

ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

(ซ้ำ *, **)

(ชาย-หญิง) ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะพัฒนาเรือยนต์เร็วใช้ใบพัดผลักดันอากาศ ลดปัญหาการเกี่ยวพันใบจักรจากวัชพืชน้ำ

หมวดงานป้องกันระงับอัคคีภัยและกู้ภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ปรับปรุง เรือยนต์เร็ว กฟผ. หมายเลข 73-0153 สำหรับงานกู้ภัยทางน้ำของ กฟผ. แม่เมาะ ให้สามารถใช้ ใบพัด พัดอากาศ ผลักดันให้ตัวเรือเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวพันวัชพืชน้ำ ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการปฏิบัติหน้าที่ จากการทดลองแล่นในอ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด เรือยนต์เร็วสามารถผ่านการทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ กฟผ. แม่เมาะ กำหนดไว้ นอกจากนั้นพบว่าแรงลมจากใบพัดที่เครื่องยนต์ผลิตได้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนทิศทางการไหลของก๊าซพิษที่รั่วออกจากระบบได้เป็นอย่างดี

เดิมเรือยนต์เร็วดังกล่าว ใช้ใบจักรเป็นตัวผลักดันน้ำ การปฏิบัติงานบางครั้งเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการเกี่ยวพันของวัชพืชน้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำทำให้เครื่องยนต์ดับกะทันหันและอาจเกิดอันตรายแก่ ผู้ควบคุมเรือและผู้โดยสาร

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ชื่นชมระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมาะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 นายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและนำเยี่ยมชมสถานที่

นางธิดา พัทธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สศช. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัยเหมาะสมเป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 เป็นโครงการที่ กฟผ. อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกระทรวงพลังงาน โดย สศช. เป็นผู้พิจารณาโครงการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงพลังงาน คณะทำงานจึงได้นำเจ้าหน้าที่ สศช.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภาคเหนือได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 1,2 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 ต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเตรียมตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการภายในพร้อมรับการประเมินจาก สรอ.

นายชวลิต ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานผลิตภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้นำระบบ ISO มาใช้ในการบริหารจัดการนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ จึงจะมีการให้ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) เข้าตรวจประเมินระบบ IMS ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2550 เพื่อติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ ISO14001, ISO9001 และระบบ มอก.18001 และตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง ข้อสังเกต ที่ได้รับจากการตรวจประเมินของสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 26-30 เมษายน 2550 รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก สรอ. ครั้งต่อไป เพื่อการต่ออายุการรับรองระบบ มอก. 18001 ด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะสนับสนุนงานซ้อมแผนฉุกเฉินจังหวัดลำปางผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 มีการประชุมส่วนราชการลำปาง ด้านงานซ้อมแผนฉุกเฉินของจังหวัด โดยมี นายเจริญสุข ชุมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ได้กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยราชการของจังหวัดลำปาง จนทำให้จังหวัดลำปางผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้ง 3 แผน คือ แผนไฟไหม้สมมุติเหตุการณ์ที่ Turbine Unit 6 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549, แผนอุบัติภัยกลุ่มชนบริเวณสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และ แผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่อำเภอเสริมงาม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

การซ้อมแผนฉุกเฉินทั้ง 3 แผน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ให้การสนับสนุน เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และ อำนวยความสะดวกสำหรับสถานที่การฝึกซ้อม จัดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์และ เป็นคณะทำงาน โดยจังหวัดจะทำหนังสือขอบคุณมายังหน่วยงานต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...