» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เหล่าทหารพระธรรมนูญชื่นชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายพิพัฒน์ จวงจันดี วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า แม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แก่ คณะนายทหารนักเรียนกลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูงรุ่นที่ 20 และหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่ 34 โรงเรียนเหล่าทหาร พระธรรมนูญ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 85 นาย ที่เข้าศึกษาดูงาน

หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปและชมการทำงานแล้ว พล.ต.จิระ โกมุทพงศ์ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า “เคยได้รับข้อมูลว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีมลพิษ เมื่อฝนตกลงมาพืชผักไม่สามารถรับประทานได้ แต่มาดูด้วยตาของตนเองแล้วไม่เป็นอย่างนั้น ขอชื่นชมว่าแม่เมาะเป็นสถานที่สะอาด เป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมีภูมิทัศน์ที่ดีสามารถนำมาปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดี มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก บริเวณที่เป็นบ่อเหมืองทราบว่าในอนาคตจะทำเป็นอ่างเก็บน้ำ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว”็็

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มอบเงินรายได้จากงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 17 กว่า 400,000 บาท ให้กับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 นำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 462,421.52 บาท มอบให้กับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2551 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านในจังหวัดลำปาง รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟผ. แม่เมาะที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 760,290 บาท ค่าสมัครจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนเงิน 429,360 บาท รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ 3,656 ตัว เป็นจำนวนเงิน 109,340 บาท รวมมีรายได้ทั้งสิ้น 1,299,959.52 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 837,538 บาท คงเหลือเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว 462,421.52 บาท

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดลำปางและ อำเภอแม่เมาะ จำนวน 140,000 บาท สำหรับมอบเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง 23,000 บาท อำเภอแม่เมาะ 14,000 บาท โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 23,000 บาท สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ 14,500 บาท โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 13,000 บาท โรงพยาบาลแม่เมาะ 13,000 บาท โรงพยาบาลเมืองลำปาง 13,000 บาท ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ 8,500 บาท ชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง 6,000 บาท ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดลำปาง 6,000 บาท และชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง 6,000 บาท และมอบเงินให้กับกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางจำนวน 322,421.52 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดลำปางกรณีที่ประสบภัยพิบัติประเภทต่างๆ

สำหรับการมอบเงินให้หน่วยงานดังกล่าว นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะเป็นผู้มอบ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางสำหรับหน่วยงานของจังหวัดลำปาง ส่วนนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอแม่เมาะจะเป็นผู้มอบ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอแม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สื่อมวลชนจังหวัดลำปางศึกษาดูงาน กฟผ.สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง จำนวน  25 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง วิกฤติพลังงานกับทางเลือกพัฒนาไฟฟ้าไทย โดยมี นายเกียรติสาร เอกะพันธุ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิง  และนายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2  ร่วมต้อนรับ  และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์-สื่อประชาสัมพันธ์  บรรยายสรุป ณ หอประชุม กฟผ.1 สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ตรวจประเมินนอกสถานที่กลุ่มกิจกรรมคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมอาคารกองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ คณะกรรมการตรวจประเมินนอกสถานที่ (Site Audit) กลุ่มกิจกรรมคุณภาพงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.ประจำปี 2551 ประกอบด้วย นายพงษ์พิทักษ์ กฤษณโลม วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า , นายเกรียงไกร รักษาคำ นักบัญชีระดับ 10 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย, นายสุธี สง่ามั่งคั่ง วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และนางศศิวิมล แดงประไพ ช่างระดับ 7 ฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง เข้าตรวจประเมินนอกสถานที่กลุ่มกิจกรรมคุณภาพประเภทเทคนิคกลุ่ม C.O. (ซีโอ) สังกัดแผนกเคมีระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, แผนกเดินเครื่องระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กะ 1 กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจะทราบผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2551
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่นชมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ควรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโครงการแม่เมาะในด้านอากาศ น้ำ ดิน โดยมี นายวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปพร้อมนำชมสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์มาก ตั้งแต่กระบวนการทำเหมือง กระบวนการขนส่ง กระบวนการผลิต กระบวนการบำบัด เพราะโรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบได้ทั่วถึงไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นที่ออกไปอยู่นอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มมีโครงการโรงไฟฟ้าที่นี่ ในช่วงที่ทำงานเป็นนักวิจัยของสถาบันสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามาศึกษาโครงการดังกล่าว การนำนิสิตมาดูงานครั้งนี้ได้

เลือกโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงานจริงๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่สำคัญบุคลากรของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความจริงใจในการให้ความรู้จะทำให้นิสิตได้มุมมองหลากหลาย

นายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “มาศึกษาดูงานในครั้งนี้รู้สึกประทับใจสภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีทัศนียภาพที่งดงาม มีการจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ตอนแรกที่ยังมาไม่ถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะคิดว่าคงจะมีแต่ฝุ่นมลพิษ แต่เมื่อได้มาเห็นบรรยากาศของจริงแล้วรู้สึกประทับใจ และอยากให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะฟื้นฟูสภาพของเหมืองแม่เมาะให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้มากที่สุด โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...