» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปให้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นายนรินทร์ หรรษ์หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

รองนายกกล่าวภายหลังการมอบรางวัลว่า การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและผลเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องจาการประสบอันตรายจากการทำงาน รณรงค์ส่งเสริมให้คนทำงานมีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของตนและสังคมรอบข้าง รวมทั้ง การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับนายจ้าง ลูกจ้าง หากสถานประกอบกิจการมีการประสบอันตรายจากการทำงานสูง จะเป็นข้อเสียเปรียบทางธุรกิจ ความร่วมมือร่วมใจกันดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาให้ประเทศมีความแข็งแกร่ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  อำเภอแม่เมาะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุรักษ์สถานที่เสด็จพระราชดำเนินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีเป้าหมายก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทางปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณสถานที่เคยเป็นที่ประทับ โดยสถานที่ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ คือเสด็จฯ เปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528

อำเภอแม่เมาะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่ออนุรักษ์สถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร โดยมีนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการเชื้อเพลิงและผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา  คณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าที่อนุรักษ์สถานที่ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ให้มีความคงทนถาวรและจัดทำรายละเอียดของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ 25,000 คน กฟผ.ร่วมใจปลูกป่าถวายในหลวง

ปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ประชาชนทั่วประเทศต่างแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง  กฟผ. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีผู้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ที่จะได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้จัดโครงการ 25,000 คน กฟผ. ร่วมใจปลูกป่าถวายในหลวง กำหนดปลูกต้นไม้จำนวน 25,000 ต้น โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการตามเขต เขื่อน โรงไฟฟ้า จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าภาคใต้ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ

สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เตรียมพื้นที่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13 และบริเวณ สองข้างทางถนนสายหลักจากสามแยกหางฮุงถึงประตูทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประมาณ 36 ไร่ เพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 29 ชนิด รวม 2,999 ต้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2550

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 21

จากการพิจารณาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการจากสถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน แจ้งว่า สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 2 เรื่อง คือ เครื่องมือช่วยปิด-เปิด Cold Air Gate และ เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector Tester ได้รับรางวัลผลงานดี (Good Practice) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวอย่างได้ (Best Practice)

คณะผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบด้วย นายนรินทร์ หรรษ์หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเครื่องมือช่วยปิด-เปิด Cold Air Gate ประกอบด้วย นายนิรันดร์ เขียวดี, นายชัยณุพงษ์ ธัญญศิรินนท์, นายประทีป จันทร์สวัสดิ์, นายสุวิทย์ คลังเพชร, นายสงคราม สอนมัง และสมาชิกกลุ่มเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector Tester ประกอบด้วย นายกวี อินทโสตถิ, นายสุวัฒน์ เปาริบุตร, นายบุญธรรม คำลือชัย, นายมานิจ ชาลีนิวัตร์ และ นายบุญชม ศรีธิ จะเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2550

คณะกรรมการตรวจคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมและได้ให้ข้อเสนอแนะกับ คณะทำงานประกวดสถานประกอบการดีเด่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ที่ผ่านมานั้น โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะเข้ารับรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับในปี 2550 มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 594 แห่ง ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและมีคะแนนเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศ 373 แห่ง และมีสถานประกอบการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 301 แห่ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...