» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สัมมนาค่านิยมองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2549 คณะทำงานส่งเสริมค่านิยม กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ในกลุ่มผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมี นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนา

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงาน กล่าวถึง การสัมมนาครั้งนี้ว่า “การสร้างเสริมค่านิยมองค์กร เป็นนโยบายของ กฟผ. เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กรจะเกิดจากจิตใจที่จะยึดมั่นคุณธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบ และมองเห็นคุณค่าความดีงามของมนุษย์และนำไปสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ร่วมระดมความคิดเห็น ลงมติ และทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง การจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนต้องใช้เวลา เพราะต้องปฏิบัติจนเป็นนิสัย จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ ต้องมองเห็นคุณค่าด้วยใจ เข้าใจความหมายด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ จึงจะเกิดเป็นค่านิยม เป็นเอกลักษณ์ที่ดีขององค์กร”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดสัมมนาผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เสริมสร้างค่านิยม กฟผ.

การสัมมนาเสริมสร้างค่านิยม กฟผ. สำหรับผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดขึ้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2549 โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานร่วมสัมมนา จำนวน 58 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้กำกับภาพยนตร์ตุ๊กตาทองชื่นชมราษฎรอำเภอแม่เมาะที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2549 นายสุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ตุ๊กตาทอง เรื่องครูบ้านนอก และที่ปรึกษาผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 พร้อมคณะ เยี่ยมชมงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยคณะฯ ประทับใจการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เช่น สื่อการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า เป็นสื่อทันสมัยดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าชมด้วยการใช้มิสเตอร์ถ่านน้อย เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เหมาะสมให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ จะทำให้เกิดความรักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้

นอกจากนี้ คณะฯ ได้เข้าพื้นที่พบปะราษฎรหมู่บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ซึ่งนายสุรสีห์ฯ ได้กล่าวหลังการพูดคุยกับราษฎรว่า “ราษฎรยังมีความต้องการที่ไม่ตรงกันในการอพยพโยกย้ายไปยังที่ใหม่ คือ กลุ่มหนึ่งยินดีจะไปเพราะเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่เพื่อผลิตไฟฟ้าแก่คนทั่วประเทศ ถือได้ว่ากลุ่มนี้เป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ย้ายเพราะรักถิ่นฐานแต่ยินดีที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยพร้อมจะพัฒนาถิ่นฐานร่วมกับ กฟผ. เรื่องนี้ควรจะสะท้อนให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพื่อจะได้มีความเข้าใจชาวแม่เมาะอย่างถูกต้อง”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นายก อบต.ทับสะแก เชื่อ! ชุมชนต้องการโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ โดยมี นายปราโมทย์ อินสว่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานพัฒนา นายพันธุ์ศักดิ์ โกเมศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสายงานพัฒนา และ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภายหลังการเข้าเยี่ยมชมกิจการ นายโชติ เงินแท่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยเดินทางมาที่อำเภอแม่เมาะ 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็พบความแตกต่างกัน การเดินทางกลับมาอีกครั้งในวันนี้พบว่าพื้นที่โดยรอบของอำเภอแม่เมาะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะที่มีความเขียวขจีดูมีความอุดมสมบูรณ์มากผิดกับข่าวสารที่เคยได้รับ ทำให้ได้เห็นว่าการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หมายถึงการทำให้สภาพแวดล้อมที่จะต้องเสื่อมโทรมตามไปด้วย ซึ่งต้อง ยอมรับว่า กฟผ. สามารถบริหารจัดการและดูแลสภาพพื้นที่ได้ดีมาก

ส่วนกรณีที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอทับสะแกในอนาคตนั้น ควรต้องถามชุมชนก่อนว่า จะมีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร ซึ่งสถานการณ์ในชุมชนขณะนี้แม้จะมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ แต่เท่าที่รับทราบข้อมูลมาพบว่าเสียงส่วนใหญ่ของชาวอำเภอทับสะแกต้องการให้มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น เพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของอำเภอทับสะแกดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่จะได้มีอาชีพเสริม และลูกหลานของชาวทับสะแกจะได้มีงานทำโดยไม่ต้องไปทำงานพลัดถิ่นต่างพื้นที่อีก ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความอบอุ่นมากขึ้น

“เดิมทีมีการกังวลเรื่องถ่านหินที่จะนำไปใช้ในที่ทับสะแกสืบ เนื่องมาจากข่าวสารในอดีตที่ได้รับฟังมา มีความเป็นลบ ซึ่งผิดจากสภาพพื้นที่จริงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีบรรยากาศดีมาก ข้อมูลและความรู้ที่ได้ในวันนี้จะนำกลับไปบอกให้พี่น้องชาวทับสะแกได้รับรู้และช่วยกันบอกกล่าวต่อกันไปว่าสิ่งที่เราคิดและฝังใจมาในอดีตอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และอยากให้ กฟผ. ช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินกับชาวอำเภอทับสะแกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ชุมชนมีข้อมูลในการตัดสินใจหากต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทับสะแกในอนาคต” นายโชติ กล่าวในที่สุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กลุ่มคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพภาคเหนือ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2549 กลุ่มคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 7 กลุ่ม จะได้นำกิจกรรม 7 กลุ่ม คือ กิจกรรม ปิดเปิด Cold Air Gate, กิจกรรม ลดใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงการ Gas In FGD โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-11, กิจกรรมลดเวลาเติมน้ำ Line High ของ Drum Level Transmitter โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7, กิจกรรมลดจำนวนครั้งค่าความเข้มข้น Gypsum Slurry ใน Absorber Sump, กิจกรรมลดการค้นหารหัสอุปกรณ์ และ Breaker, กิจกรรมลดเวลาในการ Cool down GGH Re-heater เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 10 และกิจกรรมลดความผิดพลาดในการจ่ายยา เข้าร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

มหากรรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางด้านคุณภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานของแต่ละองค์กรสู่วงการอุตสาหกรรมด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...