» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  อาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ ชื่นชมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

          อาจารย์จากโรงเรียนนายเรืออากาศ  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  ชื่นชมการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) และมีกลุ่มกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ (QCC) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 คณะอาจารย์จากโรงเรียนนายเรืออากาศ  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้านการผลิต และการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  โดยมี นายวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะฯ

    รศ.ดร.น.อ.ประสงค์ ประณีตพลกรัง อาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปว่า  “หลังจากที่ได้รับทราบว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นสิ่งที่ดีและขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยนำปัญหาจากการปฏิบัติงาน แล้วมาร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน (QCC)  กว่า 200 หัวข้อ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับองค์กร อีกทั้งยังมีการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรควบคู่อีกด้วย”

          น.อ.นิกร ชำนาญกูล ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ได้กล่าวว่า  “สำหรับตนคิดว่าการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นความจำเป็นของประเทศ หากได้มีการทำความเข้าใจที่ดีกับประชาชนเชื่อว่าสามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้อีกหลายโรง การมาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจแก่การศึกษาหลายๆ ด้านด้วยกันและขอชื่นชมการบรรยายของวิทยากรที่ให้ข้อมูลที่มีความชัดเจน  ส่วนพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาของ กฟผ.แม่เมาะมีองค์ประกอบที่น่าสนใจโดยได้สอดแทรกสาระและความรู้ไว้อย่างครบครัน”
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นิสิตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ศึกษาแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.แม่เมาะ

นิสิตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เข้าดูงานพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่  28 มกราคม 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องมุ่งงานเลิศ  อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณาจารย์และนิสิตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จำนวน 50 คน  เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นางนันทกานต์  วาเล็กบุตร  วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป

อาจารย์วิวัน  สุขเจริญ  อาจารย์สาขาการประชาสัมพันธ์  กล่าวภายหลังการรับฟังการบรรยายสรุปว่า  “รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 การพานิสิตมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะช่วยให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น กฟผ.แม่เมาะ เป็นองค์ใหญ่ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตได้  โดยเฉพาะงานทางด้านประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการเรียนของนิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์โดยตรงและจะนำข้อมูลที่ได้รับทราบในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนต่อไป”

นายรุ่งโรจน์  ตันติศิริวัฒน์  นิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3  กล่าวว่า  “ในมุมมองของผมเห็นว่า  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก  ผมเป็นคนลำปางอยู่แล้ว แต่ก่อนรู้สึกไม่มั่นใจในการควบคุมมลภาวะของโรงไฟฟ้า   คิดว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดลำปางมีอากาศร้อน แต่พอมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้  อีกทั้งได้มาดูงานในสถานที่จริงๆ ความรู้สึกก็เปลี่ยนไป  ในฐานะที่เรียนด้านการประชาสัมพันธ์มาโดยตรงก็อยากจะสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเยอะๆ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องการควบคุมคุณภาพอากาศ เพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องมากขึ้น ”

            นางสาววริศรา  คำสี นิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3  กล่าวว่า  “ไม่เคยมาที่จังหวัดลำปางมาก่อน มีความรู้สึกประทับใจในการต้อนรับเป็นอย่างมากที่พี่ๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  สามารถนำมาใช้ในการเรียนประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนสถานที่ก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้  เหมาะแก่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกมาศึกษาดูงาน”
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเน้นความปลอดภัย เตรียมแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉินตลอดทั้งปี 2552

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน โดยในปี 2552 ได้มีการเตรียมแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะในระดับ 2 และระดับ 3 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

นายกวี  อินทโสตถิ

นายกวี  อินทโสตถิ วิศกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ได้เปิดเผยว่า ในปี 2552 โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดทำแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ บุคลากร ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะได้มีการรับมืออย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO.14001, มอก.18001 อีกด้วย

สำหรับแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้น จะมีการซ้อมแผนตั้งแต่ระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งในการซ้อมแผนระดับ 3 นั้น เป็นการซ้อมแผนตามกฎหมายกำหนด โดยในปี 2552 จะซ้อมแผนดังกล่าวในเดือนตุลาคม โดยเป็นการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณถังเก็บน้ำมันสำรองของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

        ส่วนแผนระดับ 2 มีด้วยกันทั้งสิ้นจำนวน 14 แผน ประกอบด้วยแผนควบคุมน้ำมันจำนวน 1 แผน, แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยจำนวน 10 แผน, แผนฉุกเฉินด้านรังสีจำนวน 2 แผน, แผนป้องกันและระงับเหตุการณ์ จำนวน 1 แผน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สรอ.แจ้งผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะรักษาระบบมาตรฐาน มอก.18001 ไว้ได้

โรงไฟฟ้าแม่เมาะผ่านการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) สามารถรักษาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001:2542 ไว้ได้ ผู้บริหารย้ำให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจติดตามภายในให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001:2542) โดยมี นายพงษ์เทพ อาสนิททอง ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้สรุปผลการตรวจประเมิน

นายพงษ์เทพ อาสนิททอง ผู้ตรวจประเมิน กล่าวว่า การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ได้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา พบข้อบกพร่องที่ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          (มอก. 18001:2542) ได้แก่ การควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PEE) ของผู้รับจ้างและ การติดตามตรวจสอบการวัดผลการปฏิบัติในเรื่องของการตรวจสุขภาพของผู้รับเหมา  โดยวันที่ 22-23 มกราคม 2552 ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ณ หน่วยงานที่ได้รับข้อบกพร่องและสุ่มตรวจหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายกัน  ผลการตรวจพบการแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 2 ประเด็น  มีประสิทธิผล ซึ่งจากการตรวจติดตามพบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน  เห็นได้จากมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงผู้บริหารระดับกองและแผนกได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจากนี้ผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการปิดรายงานข้อบกพร่องและจะนำเสนอรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องให้กับคณะทำงานทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001:2542) ต่อไป

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นบทเรียนและให้ทุกหน่วยงานเน้นในเรื่องของการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ให้เข้มมากกว่านี้ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ‘จดหมายและไปรษณียบัตรที่จ่าหน้า...ถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ’

กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานผ่านมา สังคมไทยเคยนิยมใช้การสื่อสารด้วยจดหมายและไปรษณียบัตรเพื่อใช้เป็นช่องทางส่งความรักและความปรารถนาดีต่อกัน  ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคที่ทำได้รวดเร็วมากขึ้น  จดหมายและไปรษณียบัตรก็ลดความนิยมลง แต่คุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของการสื่อสารด้วยภาษาเขียนคือการมีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจน และสามารถเก็บไว้เพื่อระลึกถึงได้นาน 

เป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รับจดหมายและไปรษณีย์จากประชาชนใน            จังหวัดลำปาง  ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2551 มากกว่า 120 ฉบับ จากการที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดรายการ ‘สบายใจไปกับการไฟฟ้า’ ที่ดำเนินรายการโดย อ.วิเชียร บุญทา ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (FM 91.5 MHZ) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เขียนจดหมายและไปรษณียบัตร แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินชั้นนำของประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ใช่องค์กรที่มีหน้าที่ผลิตและจัดส่งกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงไฟฟ้าอีกด้วย  เหมือนดังพันธกิจที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ต้นทุนต่ำ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ซึ่งไม่มีเสียงบอกกล่าวใดที่จะสะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ชัดเจนมากกว่าเสียงสะท้อนจากคนภายนอก  และไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายได้ดีกว่าคนเป็นร้อยมาร่วมกันขีดเขียน  ดังเช่นจดหมายและไปรษณียบัตรจากประชาชนเหล่านี้

“ไฟฟ้านำความเจริญมาสู่ชนบท ชุมชน ตัวเมือง และ เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังเช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่นำความเจริญมาสู่จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรไปทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดลำปางมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ทั่วโลก”  นี้คือ ข้อความที่เขียนออกมาจากรู้สึกของคุณจินดา  แว่นแก้ว

คุณสรารัตน์  นันตา ที่เชื่อมั่นในโรงไฟฟ้าแม่เมาะเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นว่า  “ตั้งแต่จำความได้มาจนถึงทุกวันนี้ ที่ได้รู้จักกับการ กฟผ.แม่เมาะนั้น ก็รู้สึกภูมิใจอยู่ไม่น้อยที่จังหวัดลำปางของเรามีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้เอง เพราะจังหวัดของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้จังหวัดของเราไม่ด้อยพัฒนา ความเจริญของจังหวัดซึ่งมีโรงไฟฟ้าที่ประเทศยอมรับ และสิ่งที่ชอบ กฟผ.แม่เมาะก็คือ ทุกครั้งที่มีการขุดถ่านหินลิกไนต์ขึ้นมา กฟผ.ก็ไม่ลืมที่จะทดแทนสิ่งที่ธรรมชาติสูญเสียไป....”         

คุณสมพร  ยาสมุทร เขียนไปรษณียบัตรย้ำมาอย่างชัดเจนว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินงานด้านพลังงานที่มีคุณภาพ  มั่นคง เชื่อถือได้ และได้พัฒนาระบบไฟฟ้า สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนบำรุงรักษาแหล่งผลิตให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ จึงเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน ”       

 “.....โรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว แต่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อน ที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ศึกษาของผู้ที่สนใจอีกด้วย”   ส่วนหนึ่งของไปรษณียบัตรที่มาจาก คุณคำรณ     บุญทวงศ์

การที่ใครสักคนจะมานั่งเขียนจดหมาย และไปรษณียบัตรถึงองค์กรหนึ่งๆ ที่เป็นเหมือนแค่คนรู้จัก เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันในสังคม  ร่วมสร้างความประทับใจและช่วยสร้างกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรไปสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ดีกว่ามาตรฐานสากล และเป็นที่เชื่อมั่นของสังคมตลอดไปขอขอบคุณเสียงสะท้อนจากประชาชน....

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...