» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เอสแอนด์พี ให้เรตติ้ง กฟผ. "ดีเท่ากับประเทศ"

   สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ เรทติ้ง (S&P) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้งวดกลางปี 2547 ของ กฟผ. เท่ากับระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดเท่าที่หน่วยงานหรือบริษัทจะได้รับ

   นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ฝกง.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้งวดกลางปีงบประมาณ 2547 ของ กฟผ. ว่า บริษัท สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ เรทติ้ง (S&P) ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินในประเทศเป็น A- และตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็น BBB โดยมีมุมมอง (Outlook) เป็นบวก อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวถือว่าเป็นระดับสูงสุดของหน่วยงานหรือบริษัทในประเทศจะมีได้ เพราะเท่ากับระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งการได้อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงฐานะที่มั่นคงขององค์กร

เอสแอนด์พี ระบุเหตุผลว่า กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตสูงสุด และดูแลระบบส่งของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวจากผู้ผลิตเอกชน โดยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 จำนวน 132,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 16,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดหาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของและเป็นผู้ค้ำประกันตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งหมด และค้ำประกันตราสารหนี้ในประเทศร้อยละ 90

  นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีความเข้มแข็งด้านการตลาด โดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจำนวน 15,500 เมกะวัตต์ หรือ ร้อยละ 57 ของระบบผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการมีระบบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติที่ปรับขึ้นลงตามราคาเชื้อเพลิง ช่วยให้สามารถรักษาเสถียรภาพในด้านต้นทุนการผลิตได้

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กฟผ. กล่าวต่อไปว่า ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน กฟผ. อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง มีเงินสดหมุนเวียนถึง 13,400 ล้านบาท และเครดิตไลน์อีก 9,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้ที่ครบกำหนดในช่วง 15 เดือนข้างหน้า จำนวน 20,600 ล้านบาท นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีกองทุนสะสมเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรและเงินกู้ (Sinking Fund) อีกจำนวน 10,500 ล้านบาท ซึ่งสามารถยืมมาทดรองจ่ายได้ในกรณีที่ขาดแคลนเงินสด หมุนเวียน

  สำหรับมุมมองในอนาคตเป็นบวก เนื่องจากความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ของ กฟผ. อยู่ในระดับเดียวกับความน่าเชื่อถือของประเทศ หากเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นหรือได้รับการปรับอันดับ กฟผ. ก็จะได้รับการปรับอันดับสูงขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เอสแอนด์พี วิเคราะห์ว่า กฟผ. ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน คือ IPP และ SPP รวมทั้งความไม่ชัดเจนในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ การแปรรูปองค์กร.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการ กฟผ. เลือก นาย ไกรสีห์ กรรณสูต เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่

  คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาเลือก นายไกรสีห์ กรรณสูต รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
กฟผ. เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ โดยจะนำเสนอต่อกระทรวงพลังงานเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อาคาร เอสซีบี ปาร์ค พลาซ่า ว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ได้เชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. จำนวน 3 คน มาสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ตามลำดับคะแนนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาคัดเลือก

  ประธานคณะกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติเลือก นายไกรสีห์ กรรณสูต รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. เป็นผู้ว่าการ กฟผ. โดยจะนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อกระทรวงพลังงานเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. จะมีผลตั้งแต่ประธานคณะกรรมการ กฟผ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  นักกีฬาเปตอง กฟผ. แม่เมาะ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี

  นักกีฬาชมรมเปตอง กฟผ.แม่เมาะ ผ่านการคัดเลือกตัวแทนเขต 5 “แพร่เกมส์” เตรียมเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดราชบุรี ในเดือนธันวาคมนี้

  นักกีฬาเปตองจากชมรมเปตอง กฟผ.แม่เมาะ ในฐานะนักกีฬาตัวแทนจังหวัดลำปาง เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดราชบุรี ในเดือนธันวาคม 2547 หลังผ่านการคัดเลือกจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนเขต 5 ใน “แพร่เกมส์” ที่จังหวัดแพร่

   นายสุรพล กล้าแท้ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและจัดหา ฝ่ายธุรการและการเงินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หัวหน้าทีมฯ กล่าวว่า “สมาชิกในทีมอีก 2 ท่าน คือ นายพงศ์ คุณยศยิ่ง สังกัดแผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า กองบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ นายพลวัฒน์ ผัดเผือก อาจารย์สถาบันราชมงคลวิทยาเขตลำปาง ได้ร่วมแข่งขันประเภททีมชาย 3 คน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 ทีม ตัวแทนจังหวัดลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา “แพร่เกมส์” ที่จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งการคัดเลือกกำหนดให้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เพียง 2 ทีมเท่านั้น เป็นตัวแทนเขต 5 คือ 15 จังหวัดภาคเหนือ ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดราชบุรี ที่กำหนดจัดในเดือนธันวาคม 2547 และทีมฯ ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเหรียญเงิน โดยขณะนี้ทีมฯ ได้ฝึกซ้อมเน้นด้านเทคนิค การวาง ตี และกันลูก ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานทุกวัน”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เขื่อน กฟผ. ยังรับน้ำได้อีก แต่ไม่ประมาทพร้อมรับสถานการณ์

  จากสถานการณ์ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

  นายเอนก โพธิ์นิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (ฝปก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ฝปก. ได้เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคกลาง ที่เคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ น้ำหลาก โดยได้ดำเนินการทำแนวกั้นน้ำและเสริมความสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำคัญให้พ้นระดับน้ำ รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและกระสอบทราย เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำท่วมมากเกินความคาดหมาย

  สำหรับพื้นที่ จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ซึ่งบางแห่งมีระดับสูงถึง ๑ เมตรนั้น สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีไฟฟ้าดับในระบบของ กฟผ. เพราะในภาวะน้ำท่วมเช่นนี้ ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งในชีวิตประจำวัน

  ส่วนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย กฟผ. ได้เตรียมจัดสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภค และน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วนต่อไป

  สำหรับสถานการณ์น้ำตามเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ในภาคกลาง นั้น ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พบว่า เขื่อนในภาคกลางยังสามารถรองรับน้ำได้อีก โดยเขื่อนที่มีปริมาณน้ำมากที่สุด ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งมีปริมาณน้ำในอ่างเท่ากับ ๑๔,๗๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘๒ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักของอ่าง ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำในอ่างเท่ากับ ๖,๒๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักของอ่าง สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำปัจจุบันยังอยู่ที่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักของอ่าง

  ด้าน นายป้อง ขันตี ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำตามเขื่อนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เท่ากับ ๑,๔๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักของอ่าง สามารถรับน้ำได้อีก ๘๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกฟผ. ได้ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าตามปกติ ซึ่งในการระบายน้ำของเขื่อนฯ กฟผ. ได้ประสานงานและพิจารณาร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการวิกฤตน้ำจังหวัดขอนแก่น ในการกำหนดปริมาณน้ำที่จะระบายออกจากเขื่อนฯ ลงไปยังลำน้ำพอง โดยให้มีผลกระทบต่อด้านท้ายน้ำน้อยที่สุด สำหรับ สถานการณ์ตามเขื่อนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กฟผ. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากเช่นกัน โดยมีปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุเก็บกักของอ่าง เช่น เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑,๒๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๖ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักของอ่าง เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๒๑.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๔ เปอร์เซ็นต์ของความจุเก็บกักของอ่าง.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สรุปผลการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ กฟผ. แม่เมาะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้ง 13 สถานี ของ กฟผ.แม่เมาะ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจ้งผลสรุปการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ติดตั้ง ณ สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเครื่องตรวจวัดสารไนตริกออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับได้ ตามมาตรฐานของ United State Environment Protection Agency โดยใช้วิธีสอบเทียบด้วยก๊าซมาตรฐาน

  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ. จำนวน 13 สถานี ได้แก่ สถานีเสาหลัก 100 เมตร สถานีบ้านพัก กอ-ออ สถานีบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สถานีบ้านแม่จาง สถานีบ้านสบเมาะ สถานีบ้านสบป้าด สถานีอ่างห้วยคิง สถานีศูนย์ราชการแม่เมาะ สถานีบ้านเสด็จ สถานีค่ายประตูผา สถานีโรงเรียนบ้านหัวฝาย สถานีอนามัยบ้านท่าสี และสถานีบ้านหางฮุง (แบบเคลื่อนที่)

  การตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ว่ามีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กฟผ.แม่เมาะ จึงให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง ถูกต้อง ของเครื่องมือตรวจวัด โดยมี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรกลางตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2536 เป็นต้นมา โดยตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...