» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพิ่มทุนทางปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาองค์กร

  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดงานวันภูมิปัญญา ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติงานสู่ เพื่อนร่วมงาน กระตุ้นการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ ผู้ปฏิบัติงาน มีผู้ส่งผลงานประกวด 21 เรื่อง ผลการตัดสินงานการพัฒนา Operator Interface Station (OIC) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดย สุนทร ดาวประเสริฐ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีงานวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครั้งที่ 1 โดยมี นายณรงค์ สีตสุวรรณ รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มผลิตไฟฟ้า กฟผ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน

  จากนโยบายของผู้บริหาร กฟผ. ที่กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์กร กฟผ. ให้เป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาค นอกจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว องค์กรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน งานวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนที่สำคัญ นำไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ผู้บริหารจึงให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานคิดค้นวิจัยเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ปฏิบัติงานสู่ เพื่อนร่วมงาน กระตุ้นการพัฒนาบุคลากรและงาน แลกเปลี่ยนต่อยอดเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และเผยแพร่ผลงานของตนในงานวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศ แรงจูงใจที่เอื้อและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในระดับผู้ปฏิบัติงาน ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร เป็นการแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนในการนำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงบอร์ดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ปฏิบัติงาน 21 เรื่อง การจำหน่ายหนังสือราคาถูก การมอบรางวัลหางบัตรแก่ผู้ร่วมงาน การบรรยายนำเสนอและประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์

  ผลการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง การพัฒนา Operator Interface Station (OIC) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดย สุนทร ดาวประเสริฐ หน่วยระบบสารสนเทศ โครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เรื่อง การลดระยะเวลา Start up FGD 12-13 โดยการปรับปรุงวิธีการเตรียม Gypsum Slurry โดย อรรถพล อิ่มหนำ แผนกประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เรื่อง ลดระยะเวลาการเกิดแคลเซียมซัลไฟท์ FGD 8-13 โดย กัลล์ชลา มหิทธิหาญ แผนกเคมีระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  นายไพฑูรย์ เทพมงคล รองผู้ว่าการโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัล รองผู้ว่าการโรงไฟฟ้า กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงผลงานหลากหลาย สรุปโดยรวมแล้ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการลดเวลาค่าใช้จ่าย ทำให้ต้นทุนในภาพรวมลดลง เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการ ต้นทุนค่าผลิตกระแสไฟฟ้าต้องลดลง เพื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าเอกชนได้เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่นำเสนอแสดงว่าพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ให้มีความเป็นเลิศทำทุกอย่างให้ องค์กรเข้มแข็ง สมกับคำที่ว่า รักองค์การ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม  เป็นการแสดงออกโดยชัดเจน รู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนได้แสดงออกมาเป็นผลโดยรวมที่ดีต่อ กฟผ.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เปิดศูนย์บริการกลางแม่เมาะ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่พนักงานและชุมชนรอบข้าง

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 นายณรงค์ สีตสุวรรณ รองผู้ว่าการอาวุโสกลุ่มผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ สืบเนื่องจากเหมืองแม่เมาะ มีโครงการขยายเหมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2548 การขุดเหมืองแห่งใหม่มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานอยู่ จำเป็นต้องรื้อถอนออกไป ได้แก่ ถนนสายหลักเดิม อาคารสหกรณ์ร้านค้า อาคารธนาคารกรุงไทย บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน โรงอาหาร และมีผลกระทบทางอ้อมต่ออาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสถานพยาบาลด้วย เมื่อจำเป็นต้องรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ยังใช้งานอยู่ออกไป จึงจำเป็นต้องออกแบบก่อสร้างใหม่ทดแทน

  คณะกรรมการจัดทำแผนหลักการใช้พื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้พิจารณาออกแบบวางผัง ขออนุมัติก่อสร้างศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ ประกอบด้วย ถนนหลักสายใหม่ อาคารสถานพยาบาล อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารโภชนาการ อาคารสหกรณ์ร้านค้า อาคารธนาคารกรุงไทย งานถนน ลานจอดรถ ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานภูมิสถาปัตย์ และงานระบบสาธารณูปโภค งานระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 9 รายการ โดยสถานที่ตั้งอยู่บนเนินใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด ริมถนนสายหลักที่สร้างใหม่ มีความร่มรื่นสวยงามมองเห็นโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 4-13 มีสิ่ง อำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2547 รวมระยะเวลา 4 ปี งบประมาณ 201.5 ล้านบาท

  งานก่อสร้างศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และยังให้บริการแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนบุคคลภายนอก สะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา เนื่องจากรวบรวมไว้ที่ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ แห่งนี้แล้ว.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประวัติ ผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่

  สำหรับประวัติของ นายไกรสีห์ กรรณสูต เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2490 อายุ 56 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Washington ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 43

  ประสบการณ์ที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบำรุงรักษา และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรสากลเกี่ยวกับวิชาการด้านไฟฟ้า (CIGRE) ด้านการควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า และประธานสมาคม IEEE (Thailand Section).

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงอ่างเก็บน้ำ

  โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงอ่างเก็บน้ำ ตามแผนงานประสานงานและจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 6-11 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันที่ 6-11 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา แผนกชีวภาพทางน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2547 ได้แก่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง, อ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด, อ่างเก็บน้ำห้วยทราย, อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ขาม และฝายท่าสี ตามแผนงานประสานงานและ จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ และนวลจันทร์เทศ จากศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ รวมเป็นปริมาณปลาที่ปล่อย 300,000 ตัว และคิดเป็นปริมาณที่ปล่อยสะสมตามแผนงานประสานงานและจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 750,000 ตัว.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. รับงานเอสโก โกอินเตอร์ บริหารจัดการอะไหล่ โรงไฟฟ้าซูดาน

  กฟผ. มั่นใจศักยภาพงานบำรุงรักษา รับจ้าง เอสโก ในการบริหารจัดการและจัดหาอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซให้โรงไฟฟ้าคาร์ทูม นอร์ท ของประเทศซูดาน 3 ปี นำรายได้เข้าประเทศ 75 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา นายวิศิษฎ์ อัครวิเนครองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รวป.) ลงนามในสัญญารับงานบริหารจัดการและจัดหาอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซ (Part of Gas Turbine Model MS5001P and PG5341N) สำหรับโรงไฟฟ้าคาร์ทูม นอร์ท ประเทศซูดาน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคิดเป็นมูลค่า 75 ล้านบาท กับ นายสมยศ พลจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ณ สำนักงานใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค รวป. กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องจาก การไฟฟ้าแห่งชาติ ประเทศซูดาน : National Electricity Corporation (NEC) ได้ว่าจ้างบริษัทเอสโก ให้บริหารจัดการและจัดหาอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซ (Supply of Spare Parts and Supervision Service) สำหรับโรงไฟฟ้า คาร์ทูม นอร์ท ของประเทศซูดาน เอสโก จึงได้ร่วมมือกับ กฟผ. ซึ่งมีความพร้อมในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ วิศวกรและบุคลากรด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีศักยภาพ ประสบการณ์และมีผลงานที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อรับงานบริหารจัดการและจัดหาอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซในส่วน Capital Parts และ Consumable Parts ในการรองรับงานซ่อมบำรุงรักษาตามแผนหยุดเดินเครื่อง รวมทั้ง Operational Parts เพื่อสนับสนุนงานผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาประจำวัน ให้กับโรงไฟฟ้าคาร์ทูม นอร์ท ประเทศซูดาน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคิดเป็นมูลค่า 75 ล้านบาท”

   รวป. กล่าวเพิ่มเติมว่า“ด้วยศักยภาพในด้านพลังงานไฟฟ้าและงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ของ กฟผ. ที่มีอยู่นี้ ทำให้ กฟผ. มีความมั่นใจและพร้อมจะขยายธุรกิจไฟฟ้าไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นจำนวนมาก”.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...