» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เริ่มตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรม QCC 4 หน่วยงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กำหนดออกตรวจหน่วยงาน  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลงาน QCC ทั้งการขยายผลเรื่องที่นำเสนอผลงานไปแล้ว และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  เริ่มจาก 4 หน่วยงาน สังกัดฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม นี้

นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2  ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน QCC โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้กล่าวถึง  การพัฒนาคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานหรือ Quality Control Circle : QCC ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายบริหารคุณภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2552 นี้ว่า เพื่อให้เกิดการรักษาคุณภาพงานอย่างยั่งยืน  คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา  เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในแผนส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงด้วยเครื่องมือ QCC  และเครื่องมือพัฒนาคุณภาพงานอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามจำนวนกลุ่มของหน่วยงานและความก้าวหน้าของผลงาน  จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  รวมทั้งการขยายผลเรื่องที่นำเสนอผลงานไปแล้ว  

กำหนดการออกพบหน่วยงานมีดังนี้  วันที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น. หน่วยงาน กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, วันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น. หน่วยงานกองการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. หน่วยงาน กองบริหารทั่วไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. หน่วยงาน กองบัญชีและการเงินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และวันที่  20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. หน่วยงานพัสดุจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จับมือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ ร่วมพัฒนายิปซัมสังเคราะห์ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ายิปซัมธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ ร่วมกันพัฒนายิปซัมสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยจะพัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับยิปซัมธรรมชาติ เพื่อลดการเปิดบ่อเหมืองยิปซัมธรรมชาติ

นายธนวัฒน์  นุกูลการ

นายธนวัฒน์ นุกูลการ ผู้จัดการโครงการวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีจำนวน 10 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 2,400 เมกะวัตต์   โดยมีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ครบทั้ง 10 เครื่อง มีประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถึง 95% -96 %  ขั้นตอนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้น เป็นการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างหินปูนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้ได้ยิปซัมสังเคราะห์ 

นายธนวัตน์ ได้กล่าวต่อไปว่า “ประเทศไทยมีความต้องการใช้ยิปซัมประมาณ 1 ล้านตันต่อปี โดยที่บ่อเหมืองยิปซัมธรรมชาติมีอยู่มาก และอยู่ใกล้ผู้ประกอบการมากกว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงทำให้สัดส่วนการตลาดยิปซัมสังเคราะห์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะขายได้เพียง 6 หมื่นตันต่อปีเท่านั้น โดยจำหน่ายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  และโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ด้วยวิธีการประมูลตามกฎระเบียบของ กฟผ.

เพื่อเป็นการพัฒนายิปซัมสังเคราะห์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ในการพัฒนายิปซัมสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมมากที่สุด  จึงได้กำหนดแผนในปี 2552  จะศึกษาการนำยิปซัมสังเคราะห์มาทดแทนยิปซัมธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ยิปซัมธรรมชาติที่เกิดจากการเปิดบ่อเหมือง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง  และจะศึกษาหาแนวทางขนส่งยิปซัมสังเคราะห์ให้ประหยัดต้นทุน  เป็นการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและการบริการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และผู้ประกอบการ ”

ยิปซัมสังเคราะห์เป็นวัตถุพลอยได้จากเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คือ นำไปทำปูนพลาสเตอร์ ใช้ทางงานปั้นศิลปะ, ทำแบบแม่พิมพ์ในงานเซรามิค, ทำแผ่นยิปซัม, ทำผนังห้องกันความร้อนและดูดซับเสียง, ทำยิปซัมบล็อก, เป็นตัวประสานรอยแยกได้ดี, เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นสารหน่วง, ปูนยิปซัมสำหรับก่อสร้าง และใช้สำหรับปรับสภาพดินทางเกษตรอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอแม่เมาะ 7 โรงเรียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  สนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอแม่เมาะ 7 โรงเรียน ในโครงการ “เยาวชนสดใสและก้าวไกลด้วยไอที” โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง

โครงการเยาวชนสดใสและก้าวไกลด้วยไอที  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 เครื่อง  ซึ่งได้รับจาก กฟผ.แม่เมาะ   ช่วงแรก กฟผ. แม่เมาะ สนับสนุนอาจารย์ผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน   ต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปางจำนวน 780,000 บาท ในการจ้างอาจารย์ผู้ฝึกสอน  จำนวน 2 ท่าน  รวมทั้งรับผิดชอบค่าอาหารว่างของเด็กนักเรียน  ค่าตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ค่ารถบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนในการเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว  เปิดสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอำเภอแม่เมาะ  โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในอำเภอแม่เมาะ  ได้แก่  โรงเรียนหางฮุง  โรงเรียนบ้านปงชัย   โรงเรียนห้วยคิง  โรงเรียนสบเมาะวิทยา  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้  โรงเรียนวัดบ้านแขม  และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  จำนวน 377 คน  เข้ามาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์    ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 

การขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปสู่เยาวชนและโรงเรียนด้อยโอกาสในอำเภอแม่เมาะ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ กฟผ.แม่เมาะ และกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปางได้มอบให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อนาคตจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลสบป้าด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ออกพ่นฝอยละอองพร้อมสารเคมีผสมน้ำมันดีเซลและพ่นในพื้นที่ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 4-18 มีนาคม 2552

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2552 ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 4 ราย ในพื้นที่บ้านสบป้าด หมู่ที่ 1  ตำบลสบป้าด  อำเภอแม่เมาะ  จึงได้ขอความร่วมมือกองการแพทย์และอนามัยแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคดังกล่าว  ด้วยการออกพ่นฝอยละออง (ULV) พร้อมสารเคมีผสมน้ำมันดีเซลโดยได้เข้าพ่นในพื้นที่บ้านสบป้าดหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เมื่อวันที่ 4, 11 และ 18 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 

 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน  มีผื่นแดงตามร่างกาย เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางรายมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา   ซึ่งผู้ที่มีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และการป้องกันโรคดังกล่าวควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งได้แก่ บริเวณที่มีน้ำขังนิ่งและควรป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดนาแขม  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยกิจกรรมดังกล่าวชมรม พุทธศาสน์ กฟผ.สาขาแม่เมาะ  กำหนดจัดขึ้นทุกเดือน โดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานภายในหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ จนถึงสิ้นปี 2552
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...