» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะร่วมประชุมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นประธานในการประชุมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย มีนายถาวร งามกนกวรรณ  วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน  เพื่อประสานเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา  ทั้งพื้นฐานและอุดมศึกษาตลอดจนองค์กรภาคีต่างๆ ในพื้นที่  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อันจะเป็นการหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะสานต่อโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ รุ่นที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2  จัดโครงการ พ่อ-แม่อุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ต่อ หลังจากรุ่นแรก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสบจางวิทยาคม อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง ไปแล้วถึง 26 คน

นายสุทธิพงษ์ บัวเจริญ ช่างระดับ 6 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 กล่าวว่า เมื่อปี 2551  ผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ได้จัดทำโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ขึ้น  ซึ่งเป็นโครงการฯที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน โรงเรียนสบจางวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 26 คน ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี

ในปี 2552 ผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 จึงได้ดำเนินโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ต่อ  เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสเด็กนักเรียนในรุ่นต่อไปได้มีโอกาสเรียนต่อเหมือนเช่นรุ่นที่ผ่านมา   ขณะนี้มีนักเรียนของโรงเรียนสบจางวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน โดยทั้งหมดผ่านการคัดกรองจากโรงเรียนแล้ว และคณะทำงานโครงการฯ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้ง 28 คน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณามอบทุนการศึกษาในปีนี้  ขณะเดียวกันได้เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.แม่เมาะ ที่มีความประสงค์จะรับเป็นพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ในรุ่นที่ 2  ซึ่งในรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้  เนื่องจากคณะทำงานโครงการฯเห็นว่าในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเด็กนักเรียนในหลายด้านแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาลดลง จึงพิจารณาลดจำนวนทุนการศึกษา จาก 2,000 บาท ต่อคนต่อเทอม เหลือ 1,500 บาทต่อคนต่อเทอม จนกว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในส่วนพ่อ-แม่อุปถัมภ์ นั้น  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะรับอุปถัมภ์นักเรียนจำนวน 1 คนหรือหลายคนก็ได้  หรือผู้ปฏิบัติงานหลายคนจะร่วมกันรับอุปถัมภ์นักเรียน 1 คนก็ได้   โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสและมีอนาคตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ มีความตั้งใจจริงที่ต้องการจะช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี้ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  พบนกอ้ายงั่ว นกหายากที่ กฟผ.แม่เมาะ ถึง 13 ตัว

ชมรมคนรักษ์นกและธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ สำรวจพบนกอ้ายงั่วนกหายาก ซึ่งไม่เคยพบที่จังหวัดลำปางมาก่อน จำนวน 13 ตัว บริเวณอ่างห้วยหลวงตอนบน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้งานใน กฟผ.แม่เมาะ

นายชูชาติ แสงอบ ประธานชมรมคนรักษ์นกและธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  สมาชิกชมรมคนรักษ์นกฯ ได้แจ้งว่า พบนกอ้ายงั่ว และนกกระสานวล ที่บริเวณอ่างห้วยหลวงตอนบน  เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้งานของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร  ชมรมคนรักษ์นกฯ จึงได้เข้าไปสำรวจอ่างห้วยหลวงตอนบน โดยพบนกอ้ายงั่วจำนวน 9 ตัว และเหยี่ยวออสเปรอีก 1 ตัว  ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2552 ชมรมคนรักษ์นกฯ จึงได้เข้าไปสำรวจในบริเวณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  และได้พบนกอ้ายงั่วเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 ตัว รวมพบนกอ้ายงั่วที่อ่างห้วยหลวงตอนบนจำนวน 13 ตัว 

หลังจากนั้น  ชมรมคนรักษ์นกและธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ ได้รายงานข้อมูลการพบนกอ้ายงั่วในบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ ให้กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้รับทราบ และสมาคมอนุรักษ์ฯ ได้แจ้งข้อมูลกลับมาว่า เมื่อก่อนนกอ้ายงั่วเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันสถานภาพดีขึ้น เห็นตัวได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อน  เนื่องจากพบกระจายพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาคของประเทศ แต่ยังไม่เคยได้รับรายงานว่าพบนกอ้ายงั่วที่จังหวัดลำปางมาก่อน

นกอ้ายงั่วจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1  เป็นนกประจำถิ่นที่มีการเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งน้ำ เคยมีชุกชุมตามบึงหนอง และแม่น้ำใหญ่ๆที่มีแนวป่าอยู่รอบ นกอ้ายงั่วได้ลดจำนวนลงไปอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุสำคัญสองประการคือ การสูญเสียต้นไม้สูงๆที่ใช้เป็นที่ทำรังและวางไข่  ประกอบกับจำนวนของนกมีน้อยในธรรมชาติ เพราะถูกศัตรูทางธรรมชาติเข้ามาขโมยไข่ และลูกนกในรัง นกอ้ายงั่วจึงเป็นนกน้ำที่หาดูได้ยากชนิดหนึ่ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  และพร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 230 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  โดยมี นายธีระ ธารีพืชน์ ช่างชำนาญการระดับ 3 เป็นผู้บรรยายสรุปและนำชมสถานที่ 

ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมชม นายชรันยุทธ บุญยง  อาจารย์ประจำวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าว่า การมารับฟังการบรรยายและดูงานในสถานที่จริง  ทำให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยไม่ใช้พลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า  แต่วันนี้ทราบแล้วว่าการมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน  จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า  เพราะถ่านหินเป็นทรัพยากรที่มีภายในประเทศ จึงมีต้นทุนต่ำ และมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน  รวมทั้งสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงต่อการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้  เพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป  โดยส่วนตัวแล้วเคยมาศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมาก่อน  ยอมรับว่าปัญหามลภาวะที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีมาใช้งาน  มีระบบมาตรฐานที่ควบคุมเข้มงวด  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  จึงส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยได้ 

นายณัฐภูมิ จุมปูวัน  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้ากล่าวหลังการรับฟังการบรรยายว่า การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์มาก เพราะทำให้ได้เห็นภาพรวมของพลังงานในประเทศไทย และได้ทราบข้อมูลว่าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก  โดยต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งประเทศไทยก็มีถ่านหินลิกไนต์ที่สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้  ไม่ได้ซื้อจากต่างประเทศจึงทำให้มีต้นทุนที่ถูก แม้ว่าการเผาถ่านหินจะสร้างมลภาวะเป็นพิษ แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด  เพราะมีการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน ทั้งระบบการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีเทคโนโลยีการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งการได้มาเห็นด้วยตาของตนเอง ก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นองค์กรเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม และจะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆฟัง เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความจำเป็นในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รองเจ้าเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ กรมบ่อแร่, กรมธรณี, กรมไฟฟ้า, กรมส่งเสริมพลังงาน, ตัวแทนแขวงไชยะบุรี และตัวแทนจากเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท่านสีสุพลอย กองสานิด รองเจ้าเมืองหงสา จำนวน 19  คน  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1  และนายพิพัฒน์ จวงจันดี วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายสรุป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...