» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
 1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
 2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
 3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
 4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
 5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
 6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

 1. ส่งทาง E-mail
 2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
 3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 13 สถานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ ความถูกต้องของเครื่องตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร (ในพื้นที่จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 1/2549 มายัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ซึ่งกรมควบคุม มลพิษได้มาทำการตรวจสอบในระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา

การตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของ US EPA CFR 40 Code of Federal Regulation PART 53 TO 59 ผลปรากฏว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจำนวน 13 สถานี คือ สถานีหลัก 100 เมตร, สถานีบ้านพัก กอ., สถานีบ้านใหม่รัตนโกสินทร์, สถานีบ้านแม่จาง, สถานีบ้านสบเมาะ, สถานีบ้านสบป้าด, สถานีห้วยคิง, สถานีศูนย์ราชการแม่เมาะ, สถานีบ้านเสด็จ, สถานีค่ายประตูผา, สถานีบ้านหัวฝาย, สถานีอนามัยบ้านท่าสี และ สถานีบ้านหางฮุง มีผลการตรวจสอบเครื่องวัดสารซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ และ ผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดสารไนตริก อ๊อกไซด์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมแสดงความมุ่งมั่น นำระบบบริหารงานคุณภาพ “TQM” เข้าใช้งาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดพิธีแสดงความมุ่งมั่นนำ TQM เข้าใช้งานใน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี นายเกียรติสาร เอกะพันธุ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ใน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กฟผ. ที่มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล โดยกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนคือการสร้างองค์กรให้เป็นเลิศด้วยเครื่องมือบริหารสมัยใหม่ ระบบการบริหารงานแบบ TQM จึงถูกเลือกมาประยุกต์ใช้งานใน กฟผ. โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มผลิตไฟฟ้าเสนอเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ในปี 2551

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เริ่มนำระบบบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM มาประยุกต์ใช้งาน ตั้งแต่กลางปี 2548 โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็น KEY Person และมีการจัดตั้งโครงสร้าง การบริหารและส่งเสริม TQM ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร, คณะอนุกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และ สำนักงาน TQM

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะทำงานต่างๆ เหล่านี้เริ่มทำการเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้งานเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ อีกทั้งยังจัดการอบรมให้กับบุคลากรเป้าหมาย เพื่อช่วยกัน ขับเคลื่อนระบบให้ได้ตามแผนงานที่จัดวางไว้ ซึ่งขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้จัดทำพร้อมแล้วที่จะ นำพาโรงไฟฟ้าแม่เมาะมุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารงานแบบ TQM มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นนำพาโรงไฟฟ้าแม่เมาะสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไปมีหน้าที่จะต้องดูแลเรื่องการบริหารนโยบาย โดยใช้เครื่องมือการบริหารกลยุทธ์ด้วย BSC หรือการบริหารเป้าหมายด้วยเข็มมุ่ง

ส่วนผู้บริหารระดับหัวหน้ากอง ระดับ 11 และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย มีหน้าที่จะต้องบริหารงานแบบข้ามสายงาน(Cross Function Management) และกำกับดูแลการบริหารงานประจำวันให้มีความ แปรปรวนน้อยที่สุด และผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างาน มีหน้าที่ช่วยกันกำกับดูแลงาน ประจำวันให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจะทำให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้จะต้องมีการนำระบบ TQM มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดงานวันปล่องไฟไอน้ำครั้งแรกที่แม่เมาะ แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (รผฟ. อรม. ช.11 อรต.)

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะจัดงาน “ปล่องไฟไอน้ำ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ ได้แก่ รผฟ. ไพบูรณ์ เทพมงคล อธม. ทัศน์ชัย สุทัศน์ ณ อยุธยา และ ช.11 อรต. วิเชียร พุ่มอิน โดยจะจัดงานในบริเวณกองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก เพื่อให้กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้มารวมตัวกัน เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี โดยจะจัดให้เป็นประเพณีในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การที่เลือกจัดงานที่แม่เมาะ เพราะเห็นว่ามีบรรยากาศที่อบอุ่น มีประเพณีงดงามแบบชาวเหนือ ซึ่งในงานได้กำหนดให้แต่งกายแบบผ้าไทยหรือท้องถิ่น การแสดงชุดต่างๆ หรือรายการอาหาร จะเป็นแบบพื้นเมืองเหนือทั้งสิ้น

กำหนดการสำคัญมีดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549

08.19-09.00 น. รผฟ., อธม, ช.11 และผู้บริหารทุกท่านทำพิธีบูชาพระวิษณุกรรม บริเวณหน้าอาคารเขลางค์สดุดี และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของ กศม-ผฟ.

09.09-11.00 น. รผฟ., อธม., ช.11 และผู้บริหารทุกท่านร่วมทำพิธีเปิดป้ายอาคาร สราญนทีและทำพิธีปล่อยปลาและพิธีทำบุญสืบชะตาห้องนันทนาการอาคารสมานฉันท์ฯ

11.30-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารมณีบรรพต

13.00-15.30 น. การประชุมผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป ณ ห้องประชุมเมาะหลวง

18.09-19.00 น. ผู้มาร่วมงานเข้าสู่บริเวณงาน บรรยากาศล้านนา กาดหมั้ว ครัวแลง และ ชผฟ2. มองพวงมาลัยแก่ผู้เกษียณ

19.09 น. รผฟ., อธม. และ ช.11 นั่งบนปะรำพิธี เพื่อรอรับขบวนแห่เข้าสู่งาน เพื่อนำของขวัญและสิ่งของวางประจำที่ในพิธี

21.09 น. - นำเสนอภาพถวายพระพรเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 60 ปี

  • ชผฟ1. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและเป็นตัวแทนกว่างแสดง มุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณ
  • เชิญ ชผฟ3. มอบของที่ระลึกแก่ ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน รผฟ., อธม., ช.11 กล่าวโอวาทและให้ศีลพร แก่ผู้มาร่วมงาน นำเสนอ CD ประวัติและเกียรติยศ ทั้ง 3 ท่าน
  • ชมชุดเบิกฟ้านภากาศ
  • ร่วมพิธีส่งประทีปสืบสานวัฒนธรรม
  • การแสดงกิงกะหร่า-เต้นโต และชุดพิเศษต่างๆ

22.30 น. ปิดงาน

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมงานดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณจตุพร ปัญญา โทร. 2004

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ แม่เมาะ มอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2549 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะจัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ และ ห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดย นายเกียรติสาร เอกะพันธุ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 เป็นตัวแทน กฟผ. แม่เมาะ ส่งมอบ ให้แก่ นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 เป็นผู้แทน รับมอบ และมี นายสันต์ สุวรรณเลิศ นายอำเภอเสริมงาม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการศึกษา ประชาชน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ มาร่วมในพิธี

อาคารดังกล่าวอยู่ในโครงการร่วมพัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดลำปาง ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท ซึ่งมี กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 594,000.- บาท วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างคิดเป็นจำนวนเงิน 260,000.- บาท และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนสนับสนุนไม้เก่าคิดเป็นจำนวนเงิน 146,000.- บาท

การจัดสร้างอาคารประกอบด้วยอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องอ่านหนังสือ พร้อมดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจำนวน 8 เครื่อง และจัดหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา เกษตรกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ.

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...