» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
 1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
 2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
 3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
 4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
 5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
 6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

 1. ส่งทาง E-mail
 2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
 3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะคิกออฟใช้พลังงานอย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 โรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมใจร่วมคิกออฟโครงการ “คน กฟผ. รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงเป็นเวลา 5 นาที สามารถลดพลังงานลงได้ 576 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หากคิดเป็นปีจะลดได้ 138,123 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือคิดเป็นเงินทั้งปีสามารถประหยัดได้ 415,752 บาท

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 กล่าวว่า การใช้พลังงานอย่างพอเพียง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประหยัดพลังงาน เนื่องในปีมหามงคลฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “คน กฟผ. รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยมีแผนลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกคนพร้อมใจกันร่วมลดการใช้พลังงาน ซึ่งถ้าทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติเป็นประจำ สามารถทำให้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าลดลง

นายชัยณรงค์ ศรีจงใจ ในประธานคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า การประหยัดพลังงานที่ดีจะต้องไม่ทำให้มาตรฐานการประกอบภารกิจประจำวันของแต่ละคนเสียหรือลดน้อยลงไป แต่เป็นการประหยัดจากส่วนเกินของการใช้ชีวิตประจำวันหรือพฤติกรรมและความเคยชินที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการสร้างจิตสำนึกและกระทำเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นผู้นำการประหยัดพลังงาน และกระจายออกไปสู่สังคม

สำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานมี 2 รูปแบบ คือ การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีทางเทคนิค เช่น การลงทุนติดตั้ง absorbtion siller ของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 10-11 โดยการนำความร้อนที่เหลือใช้จากโรงไฟฟ้ามาใช้ในระบบปรับอากาศโดยไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ และมีแผนติดตั้งเพิ่มหน่วยที่ 6-7 ในปีนี้ ส่วนรูปแบบที่ 2 คือ การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบพลังงานประจำฝ่ายและมีผู้รับผิดชอบพลังงานประจำห้องเพื่อเป็นศูนย์กลาง การตรวจสอบการใช้พลังงานและ นำข้อมูลตัวเลขการใช้ไฟฟ้าติดไว้หน้าห้องทำงาน

ประธานคณะทำงานฯ กล่าวในที่สุดว่า “เราสามารถลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 ได้ด้วยการสร้าง พฤติกรรมประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น โดยขอให้ลงมือทำอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้และวันต่อๆ ไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรม "วันรวมใจ 5 ส. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ "

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 กล่าวว่า คณะทำงาน 5 ส. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้กำหนดจัดงานวันรวมใจ 5 ส. (Big Cleaning Day) ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความสะอาด คัดแยกสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้ออกจากกันให้ชัดเจน จัดสรรพื้นที่ทำงาน โรงงานให้สะอาด มีระเบียบ สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติรวมถึงการดูแลเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานร่วมทำกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นภาพลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีให้มั่นคงยั่งยืนพัฒนาสืบไป

นายมนัส เปียวนิช ประธานคณะทำงาน 5 ส. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกหน่วยงานทำกิจกรรม5ส.อยู่นั้น คณะผู้บริหารระดับสูงและคณะทำงาน 5 ส.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะออกเยี่ยมเยือนหน่วยงานต่างๆภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เช่น บริเวณอาคารที่ทำการและอาคารการผลิต 4-13, บริเวณหลังโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 8-13, อาคารโรงงาน, บริเวณWork shop, กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ1, กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3, กองการแพทย์และอนามัย, หน่วยงานด้านพัสดุจัดหา, กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะและอาคารประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รับการพิจารณาเป็นผลงานดี (Good Practice)

จากการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมผลงานสิ่งประดิษฐ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้แก่ เครื่องมือช่วยปิด-เปิด Cold Air Gate ของหน่วยงานกองการผลิต2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector Tester ของหน่วยงานวิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมานั้น

ผลการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ชื่อ เครื่องมือช่วยปิด-เปิด Cold Air Gate หน่วยงานกองการผลิต2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รางวัลผลงานดี (Good Practice) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยซึ่ง เป็นตัวอย่างได้ (Best Practice) ประจำปี 2550 โดยผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  “ล้างแอร์” ลดการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนกันเถอะ

ช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมปีที่แล้ว หลายคนคงยังจำ “โครงการรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน” กันได้ ซึ่งปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงานออกมารณรงค์ให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมพลังกันช่วยลดการใช้พลังงานกันอย่างจริงจัง เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้เศรษฐกิจไทยขาดดุลย์การค้าเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท อันเป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

“โครงการรวมพลังไทย ลดค่าไฟฟ้าหน้าร้อน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาร่วมมือกันลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน โดยรณรงค์ให้ล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน และปิดไฟที่ไม่ใช้บ้านละ 1 ดวง ซึ่งได้รับการขานรับจากทุกภาคส่วน และประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ กฟผ. สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าตามเป้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและเป็นผลดีต่อราคาค่าไฟฟ้า ที่สำคัญก็คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเองก็ได้รับประโยชน์โดยตรงคือ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง เป็นการประหยัดค่าครองชีพในครัวเรือนของตนเอง ขณะเดียวกันสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ไม่น้อยทีเดียว

ดังนั้น หน้าร้อนปีนี้ที่กำลังจะมาเยือน หากเราใช้โอกาสช่วงนี้ที่เพิ่งเข้าหน้าร้อนรีบล้างแอร์เตรียมไว้ก่อน ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของท่านได้แน่นอน

ในส่วนของจังหวัดลำปาง กรมอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดทำโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยทีมงานนักศึกษาและอาจารย์ของสถาบัน ล้างแอร์เครื่องละ 300 บาท พร้อม ตรวจเช็คน้ำยาฟรี ติดต่อได้ที่สถาบัน 0-5421-7106 ต่อ 44 หรือ 23 หรือ อาจารย์สิริพงษ์ มาทิพย์ 086-731-5848 จำไว้ว่าถ้าเราร่วมกันปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ก็จะยิ่งช่วยประหยัดขึ้นด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 26-30 มีนาคม 2550

นายชวลิต ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานเพิ่มผลผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2550 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จะตรวจประเมินระบบมาตรฐานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้แก่ ตรวจรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) และตรวจติดตามรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพ การผลิต (ISO 9001:2000) และระบบมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001)

หัวหน้ากลุ่มงานเพิ่มผลผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการตรวจติดตามระบบภายในโดยผู้ตรวจประเมินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Internal Auditor) เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ผลที่ได้จากการตรวจประเมินได้มีการประชุมคณะทำงานผู้แทนฝ่ายบริหารร่วมรับทราบและมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเพื่อป้องกันแก้ไขปรับปรุง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ การควบคุมปฏิบัติ การสอบเทียบปรับเทียบเครื่องมือวัด การทบทวนและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ส่วนแผนกิจกรรมงานเพิ่มผลผลิต ปี 2550 มีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญคือ

 • การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะใหม่จึงทำให้เกิดอุปสรรคคือมีการปรับเปลี่ยนงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบเกิดขึ้น จึงต้องมีการตรวจติดตามเป็นพิเศษสำหรับหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจประเมินระบบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จ ถ้าผู้ตรวจประเมินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้มแข็ง ก็จะสามารถผ่านการตรวจประเมินระบบโดย สรอ.ได้โดยไม่ยาก
 • การทบทวนของฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คบ.ชฟฟ2.) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คณะทำงานได้เกิด การเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

กิจกรรมทั้งหมดเป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิด วัฎจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA คือต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเริ่มจากขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติ (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และ ขั้นการปรับปรุง (Action) ซึ่งถ้ากิจกรรมทั้ง3 อย่างนี้เข้มแข็งจะทำให้ระบบสามารถดำเนินไปได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้ากลุ่มงานเพิ่มผลผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะกล่าวในที่สุดว่า “เมื่อปี 2549 สรอ.ได้มาตรวจประเมินและไม่พบข้อบกพร่องซึ่งถือว่าทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามระบบการจัดการมาตรฐานต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สรอ. ในปีนีด้วย”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...