» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  เตรียมจัดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะครั้งที่ 9 เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2552   ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552  แจ้งว่า  “การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร   ทั้งในด้านการพัฒนางาน  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม   ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติ  ปลุกจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   อันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตองค์กร  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.แม่เมาะ ต่อสาธารณชนทั่วไป  โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2552 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  

ภายในงานจะมีการประกวดบอร์ดนิทรรศการจำนวน 30 บอร์ด  เป็นบอร์ดนิทรรศการของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 16 บอร์ด   บอร์ดนิทรรศการของผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ จำนวน 12 บอร์ด  และบอร์ดนิทรรศการของผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริหารงานก่อสร้างแม่เมาะและศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  อีกหน่วยงานละ 1 บอร์ด  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานคิวซีซี ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวนกว่า 20 เรื่อง  และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม” โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ในงานดังกล่าว มีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนไม่ต่ำกว่า 100 ร้าน จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ สถานศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมเข้าชมผลงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้ในวันเวลาดังกล่าว”

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จัดงานวันภูมิปัญญาร่วมกับนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดงานวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครั้งที่ 9 พร้อมกับงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ปลายเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน   ขณะที่กำหนดแผนทั้งปีเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศด้วยการจัดสัมมนาภายใน  และส่งเสริมความรู้ด้านไคเซ็น (KAIZEN) รวมทั้งหลักสูตรคิวซีซีเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานโดยรวม 

นายชณิกร เด่นแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2  ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  แจ้งถึงแผนงานประจำปี 2552 ว่า  มี 2 แผน คือ  แผนการเสริมสร้างบรรยากาศ  ได้แก่  การจัดงานวันภูมิปัญญาปีละ 2 ครั้ง  มีการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา  การสัมมนาค้นหาหัวข้อปัญหา  และจัดเวทีนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เป็นต้น  ส่วนแผนการส่งเสริมให้ความรู้ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้  การทำกิจกรรมข้อเสนอแนะไคเซ็น (KAIZEN)  แก่ผู้ปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานที่ปรึกษาและวิทยากร  การอบรมหลักสูตร QCC เชิงปฏิบัติการ  และอบรมหลักสูตร 7 เครื่องมือใหม่ (NEW 7 Tools)  แก่ผู้ปฏิบัติงาน  เป็นต้น

ประธานคณะทำงานส่งเสริมฯ กล่าวถึงแผนการเสริมสร้างบรรยากาศโดยการจัดงานวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะครั้งที่ 9  ซึ่งจะจัดในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2552 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ นี้ว่า  เป็นการจัดพร้อมกับงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2552  ซึ่งปีนี้เหมืองแม่เมาะเป็นเจ้าภาพ  ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้น  คาดว่าจะมีกลุ่มกิจกรรมคิวซีซี และกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่คิวซีซี เช่น  งานสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยพัฒนา  เข้าร่วมเสนอผลงานไม่ต่ำกว่า 25 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานต้องได้ความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรม การทำกิจกรรม QCC การตรวจเยี่ยม การสัมมนา  และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้นจึงจะเป็นผลสำเร็จที่แท้จริงของแผนส่งเสริมดังกล่าว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เตรียมชดใช้ค่าสินไหมฯให้ราษฎร

กฟผ. น้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองเชียงใหม่ เตรียมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   ส่วนกรณีไม่ปฏิบัติตามแนบท้ายประทานบัตรเหมือง  ต้องหารือแนวปฏิบัติกับอัยการและศาลอีกครั้ง  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 นายวิรัช กาญจนพิบูลย์  รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะโฆษก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของแนวทางการดำเนินการของ กฟผ. ภายหลังศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาตัดสินให้ กฟผ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 19 สำนวน  ในคดีกลุ่มเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านั้น  กฟผ. พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว จะไม่อุทธรณ์ โดยน้อมรับในคำพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ ที่วินิจฉัยว่าระหว่างปี 2535-2541 การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี  แต่หลังจากปี 2541 เป็นต้นมา  โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ได้ปล่อยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกแล้ว  พร้อมทั้งเตรียมดำเนินการในขั้นตอนของการชดใช้ค่าสินไหมตามคำสั่งของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อไป 

โฆษก กฟผ. กล่าวด้วยว่า กฟผ. มีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า  ระหว่างปี 2535-2541 ได้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าแม่เมาะในบางขณะ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎร  เนื่องจากขณะนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  แต่หลังจาก กฟผ. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้ว  รวมถึงมีมาตรการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ กฟผ.สามารถควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน และมีความเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดไป  

นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของคดีกลุ่มเหมืองแม่เมาะนั้น กฟผ. จะดำเนินการปรึกษากับอัยการผู้รับมอบอำนาจแก้ต่างคดีให้ กฟผ. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนของคำพิพากษาที่สั่งให้ กฟผ. ปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวกับมาตรการแนบท้ายประทานบัตรเหมืองได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สนับสนุนกิจกรรมวันนักข่าว
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552  นายเกียรติสาร เอกะพันธุ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมกิจกรรมวันนักข่าวประจำปี 2552 และได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบกองทุนชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จำนวน 10,000 บาท โดยมี นายเจตน์ อริยะสมบัติ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง เป็นผู้รับมอบ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการปรเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2552 ระหว่างหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2, ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ, ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะและฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...