» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สนตน. ตรวจสอบงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

      สำนักตรวจสอบภายใน (สนตน.) เข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลการตรวจสอบมีระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติได้ตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 502 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 (ชฟฟ2.) เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2556 โดยสำนักตรวจสอบภายใน (สนตน.) เป็นผู้ออกตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด การรายงานทางการเงินและการบริหารเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สนตน. ออกตรวจสอบกิจกรรมในวันที่ 1-4 เมษายน 2556 โดยกิจกรรมที่ออกตรวจคือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุสำรองคลัง ตรวจที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกลุ่มงานบริการทั่วไป ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะ, เรื่องความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม (CSR) ตรวจที่กองแผนงานและประเมินผล กองชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์จิตอาสา ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, เรื่องค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เบิกพร้อมค่าใช้จ่ายเดินทาง เบี้ยเสี่ยงภัย ตรวจที่กองบัญชีและการเงินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และงานรักษาความปลอดภัย ตรวจที่แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

      จากนั้นในวันที่ 5 เมษายน 2556 คณะทำงานสำนักตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีผลว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมทั่วไปของหน่วยงานสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฟผ. โดยใช้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขบ้าง ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะผู้ตรวจสอบได้ประชุมหารือในประเด็นที่ตรวจพบเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมส่งเสริมศิลปะมวยไทย ในงานฉลองพัดยศเจ้าอาวาสวัดสบเติ๋น

       เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2556  ณ วัดสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายเลอสันต์ วงศ์เปี้ย หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักมวยในการแข่งขันชกมวย จำนวน 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านอย่างมวยไทยใน อ.แม่เมาะ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในพิธีพุทธาภิเษก และงานแสดงมุทิตาจิตฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.) ของท่านพระครูประทีปปุณณทัศน์ เจ้าอาวาสวัดสบเติ๋น ซึ่งมีนายธรรมชัย ยาวุฒิ ประธานกรรมการวัดสบเติ๋น เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปี้ย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนัน ต.สบป้าด ร่วมพิธี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผ้าป่า กฟผ.แม่เมาะ ถวายสำนักสงฆ์อำนวยธรรมวนาราม ต.สบป้าด

      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ สำนักสงฆ์อำนวยธรรมวนาราม บ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  นายชูเกียรติ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กว่า 80 คน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีถวายสำนักสงฆ์อำนวยธรรมวนารามจำนวนเงิน 48,000 บาท เพื่อเป็นการฉลองกำแพง โรงกลองปู่จา ซุ้มประตู ที่กองจิตอาสาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ร่วมกันทาสีและบูรณะตกแต่ง พร้อมทั้งสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญอีกด้วย ภายในงานมีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ นายสมจิต วงศ์ปิน ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่จาง พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการก่อสร้าง ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร

       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง        นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณจำนวน 400,000 บาท  แก่พลเอกชาญชัยณรงค์ ธนารุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เพื่อนำไปสมทบทุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  งบประมาณดังกล่าวได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนีย์-วสันต์  ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยสามารถหารายได้เพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้ปฏิบัติงานใหม่ กฟผ.แม่เมาะ เข้าค่าย “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา พัฒนาชุมชน”

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จาง บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบุคคลากรให้มีจิตอาสา ปี 2556  หลักสูตร คนรุ่นใหม่หัวใจอาสาพัฒนา โดยมีผู้ปฏิบัติงานใหม่ในสังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 จำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบายด้าน CSR แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ และปลูกจิตสำนึกงานด้านจิตอาสาแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่และสร้างเครือข่ายสัมพันธมิตรจิตอาสา ตลอดจนเปิดโอกาศให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 8 ฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่จาง และในโอกาสนี้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า3 พร้อมคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน CSR ของ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้วย หลักสูตรคนรุ่นใหม่หัวใจอาสาพัฒนานี้ จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2556 สำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน นั้น จะเป็นกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...