» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษทั่วประเทศ 52 อัตรา โดย กฟผ.แม่เมาะ รับ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-16 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการเหมืองแม่เมาะ

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่กำหนดของ กฟผ.ทั่วประเทศ โดยมีภูมิลำเนาชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด จำนวน  52 อัตรา โดยในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับพนักงานขับรถ 2 อัตรา, พนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศหญิง) 2 อัตรา และคนชำนาญงาน 3 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป ต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่ถึงระดับ ปวช., ผู้สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดลำปาง ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดลำปาง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

 

ตำแหน่งพนักงานขับรถ รับ 2 อัตรา ประเภทรถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ รถบัส

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย(เพศหญิง)  รับจำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง

- หากมีความสามารถในการขับรถยนต์ หรือ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง คนชำนาญงาน รับ 3 อัตรา ลักษณะงานวิเคราะห์เสถียรภาพของบ่อเหมือง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- เก็บข้อมูลการพังทลายของบ่อเหมืองและที่ทิ้งดิน

- เก็บข้อมูลหน้างานในบ่อเหมืองเพื่อทำแผนที่ธรณีโครงสร้าง

- เก็บตัวอย่างจากหลุมเจาะสำรวจธรณีโครงสร้างในสนามและช่วยงานทดสอบตัวอย่างดิน/หิน ทั้งในห้องทดสอบและในสนาม

ดูลายละเอียดการสมัครได้ที่ www.egat.co.th หัวข้อ ข่าว/ประชาสัมพันธ์ เลือกคลิกที่ประกาศรับสมัครงาน สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปางสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการเหมืองแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ สถานที่รับสมัครหรือทาง www.egat.co.th ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไปแต่ไม่ถึงระดับ ปวช. มาแสดง โดย กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบ 2 แสนบาท จากงานเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 24 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานในจังหวัดลำปาง

        

         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2558 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558 มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานฯ แก่หน่วยงานในจังหวัดลำปาง เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จำนวน 200,000 บาท ดังนี้ อำเภอแม่เมาะ, โรงเรียนแม่เมาะวิทยา, สถานีตำรวจภูธร อ.แม่เมาะ, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, โรงพยาบาลแม่เมาะ, โรงพยาบาลเขลางค์นครลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง, วิทยาลัยเทคโลโนยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง, ชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์เขลางค์นคร, ชมรมเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง, ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จ.ลำปาง และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ลำปาง

         งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ, จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ทั้งยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย โดยรายได้จากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่าย นอกจากมอบแก่หน่วยงานในจังหวัดลำปางดังกล่าวแล้ว ยังนำเข้ากองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน จ.ลำปาง อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ มอบแบบจำลองเป็นสื่อการเรียนแก่ ว.เทคโนโลยีฯ กฟผ.แม่เมาะ

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ   มอบแบบจำลองการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นของระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ซึ่งจัดทำโดยกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษามากขึ้น โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีณดิษ วรรณโกฏิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา  เป็นผู้แทน รับมอบ โดยกล่าวว่า “ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่ให้ความไว้วางใจมอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่วิทยาลัย เชื่อว่าแบบจำลองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะแบบจำลองดังกล่าวได้จำลองการทำงานของระบบลำเลียงถ่านหินและยิปซัมรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เสมือนของจริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ยิ่งขึ้น”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหารจากบริษัทอินทราเซรามิก เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ พร้อมประสานความร่วมมือเกื้อหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.ลำปาง

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอนุรักษ์ นภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทราเซรามิก จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนางนันทกานต์ วาเล็กบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

          นายอนุรักษ์ นภาวรรณ กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คณะดูงานและประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง ตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งจะต่อด้วยงานเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 28 ของ  จ.ลำปาง ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2558 เทศกาลดังกล่าวจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.ลำปาง อย่างเซรามิก รวมไปถึงสินค้าท้องถิ่นอื่นๆด้วย คำขวัญ จ.ลำปาง ที่กล่าวถึง “ถ่านหินลือชาและเครื่องปั้นลือนาม” นับเป็น 2 สิ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ หากไม่ได้สัมผัสให้ครบถ้วนถือว่ามาไม่ถึง จ.ลำปาง”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...