» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจง ระดับน้ำเขื่อนแม่จาง เขื่อนแม่ขาม สูงขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับกักเก็บ

      กฟผ.แม่เมาะ เผยระดับน้ำในเขื่อนแม่จาง และเขื่อนแม่ขามสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับกักเก็บของเขื่อนทั้งสอง หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ จนเกิดเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่

      กฟผ.แม่เมาะ เผยข้อมูลระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 พบว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง มีระดับน้ำ 351.25  เมตร รทก. ขณะที่รับน้ำสูงสุดได้ 354 เมตร รทก. (ระดับความสูงของอ่างยังเหลือประมาณ 2.75 เมตร) มีความจุน้ำอยู่ที่ 86.01% ของอ่าง ในขณะที่เขื่อนแม่ขาม มีระดับน้ำ 350.29 เมตร รทก. ขณะที่รับน้ำได้สูงสุด 352 เมตร รทก. (ระดับความสูงของอ่างยังเหลือประมาณ 1.7 เมตร) มีความจุที่ 92.33% ของอ่าง โดย กฟผ.  แม่เมาะ ได้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ตามเกณฑ์ Operating Rule Curve ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์สูงสุด  และต่ำสุดที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการในแต่ละช่วงของปี โดยระดับน้ำในเขื่อนแม่จางยังอยู่ในเกณฑ์กำหนด ส่วนระดับน้ำในเขื่อนแม่ขามได้เกินเกณฑ์กำหนดที่ 348.53 เมตร รทก.  มาเล็กน้อย  เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงจากฝายท่าสี ซึ่งปัจจุบัน กฟผ.  แม่เมาะ ได้เปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสีไว้กว้างที่สุด เพื่อพร่องปริมาณน้ำล่วงหน้าและป้องกันเหตุน้ำล้นฝายจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำดังนี้ 1. เพิ่มสัดส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่ขามมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามากขึ้น  2. ระบายน้ำบางส่วนจากเขื่อนแม่ขามไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อเพิ่มปริมาณรองรับน้ำของเขื่อนให้มากขึ้น และ 3. มีการติดตามระดับน้ำตลอดเวลา หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน จะมีการออกบันทึกเรียนแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งชุมชนก่อนการระบายน้ำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องและชุมชนทันทีหากเกิดเหตุปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติและเสี่ยงต่อการหลากเข้าพื้นที่ชุมชน
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  24 กันยายน วันสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ

       กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมวันสุขภาพ ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดงาน “วันสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ” ซึ่งตรงกับวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย โดยมีนางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ปฏิบัติงานคือภาวะของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ดูแลสมอง ดูแลหัวใจ ห่างไกลภัยเงียบ” โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพมากมาย เช่น การประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ บริการวัดความดันโลหิต ประเมินเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย ประเมินดัชนีมวลกาย ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดซี ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด บริการบูธความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง การใช้ยา สุขภาพฟัน  และบริการตรวจสารพิษในเครื่องสำอางและยา บริการนวดแผนไทย นอกจากนี้ยังมีสินค้าอาหารสุขภาพ และผักปลอดสารพิษจำหน่ายอีกด้วย

          สำหรับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และเพาะเชื้อเห็ดแก่ชุมชน

        กฟผ.แม่เมาะ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่นผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และเพาะเชื้อเห็ดแก่ชุมชน อ.แม่เมาะ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน

        ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556 ที่ผ่านมา แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดอบรม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยในวันที่ 26-27 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน ได้จัดหลักสูตรการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ แก่หมู่บ้านกลาง ต.บ้านดง และหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ แก่หมู่บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงและมีพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งการอบรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้สามารถนำกล้วยไม้มาขยายพันธุ์เพื่อขายสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในป่าอีกด้วย ต่อมาในวันที่ 10-11 กันยายน ได้จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเชื้อเห็ด พร้อมฝึกปฏิบัติการแก่ชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ และหมู่บ้านแม่หล่วง     ต.นาสัก ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร กฟผ.แม่เมาะ ได้นำคณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้นำชุมชน เกษตรกร สมาชิกในชุมชน และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจำนวนมาก  

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านใหม่

        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ อาคารกองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพิมล ชูเขียว ช่างระดับ 9 กองโยธา ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  นายทัศนัย วงศ์คำ หัวหน้าแผนกงานทั่วไป ในฐานะผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกงานทั่วไป  และแผนกงานบริเวณ กองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โดยสมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณชั้นสองของอาคาร ซึ่งทีมดับเพลิงประจำแผนกไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงสั่งให้อพยพผู้ปฏิบัติงานในอาคารไปยังจุดรวมพลและขอสนับสนุนทีมดับเพลิงจากแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกปฏิบัติจริง และเป็นการซักซ้อมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...