» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะรับการตรวจประเมิน อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)ระดับ 4

        เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย วิศวกรชำนาญการ ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อพิจารณาให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยมีนายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย  นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน

        สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7, สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบ่อบำบัดแบบชีววิธี นอกจากนี้ คณะฯ ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะในเรื่องความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบเอกสารจากคณะทำงาน หลังการตรวจประเมินแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เสนอแนะให้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น และลดปริมาณกิจกรรม CSR ขนาดเล็กลง โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้องค์กรได้มากกว่า, เสนอให้มีการวัดผลกิจกรรม CSR อย่างชัดเจนเพื่อสะท้อนถึงตัวชี้วัดว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการทำกิจกรรม อีกทั้งคณะฯ ยังได้เสนอให้ทบทวนการบริหารความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงานและกลุ่มงานจ้างเหมา โดยควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์และนโยบายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มงานจ้างเหมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรมากขึ้น, ควรกำหนดให้ตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI) ในเรื่องการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้ คณะฯเสนอให้มีตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึงระดับบุคคล รวมไปถึงเสนอให้จัดทำเอกสารที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นต้น    

        โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา, ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจากการที่ได้รับรางวัล CSR-DIW มาแล้วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 และได้ใบรับรอง ISO 14001:2004 โดยในปี 2558 โรงไฟฟ้า แม่เมาะมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green System) ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรมีความร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเอกสารการตรวจเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและประกาศผลประมาณเดือนธันวาคม 2558

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. และ อบก. ร่วมพัฒนาแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2015

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก  เพื่อให้การดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล สอดคล้องกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ  นางประเสริฐสุข  จามรมาน  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.  โดยมีนายรัตนชัย นามวงศ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน  รองผู้อำนวยการ อบก.  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการ กฟผ.  กล่าวว่า กฟผ. ถือเป็นหน่วยงานหลักในภาคพลังงานที่ร่วมรับผิดชอบต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการประสานและบูรณาการในการร่วมกันพัฒนาวิธีการคำนวณและประเมินผลการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในงานที่เกี่ยวเนื่องภายใต้แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามหลักสากล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคคลากรร่วมกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำพาองค์การไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้การดำเนินงานในระดับ Global Top Quartile ตอบสนองความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญที่ กฟผ. จะสามารถตอบสนองเพื่อให้บรรลุตามเจตจำนงของประเทศไทย ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563

         ปัจจุบัน กฟผ. มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองผลการลดก๊าซเรือนกระจกหลากหลายโครงการ ทั้งตามมาตรฐานสากล (CDM) เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10-11 จ.ลำปาง โครงการพลังน้ำท้ายเขื่อน โครงการพลังงานจากกังหันลม  โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการซึ่งได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานไทย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร ทั้งนี้นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวแล้ว กฟผ. ยังมีการดำเนินงานที่มีศักยภาพในการจัดทำเป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกหลายรูปแบบ เช่น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม และโครงการฉลากประหยัดไฟ เบอร์5 (DSM) เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ กฟผ. และ อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและพัฒนากระบวนการในการประเมินผลการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  จะร่วมกันกำหนดวิธีการคำนวณการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ เพื่อให้การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) ของประเทศต่อไป
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มอบ Low Pressure Turbine Rotor Unit 8 แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กฟผ.แม่เมาะ
         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ มอบ Low Pressure Turbine Rotor Unit 8 ที่ยุบสภาพ และครบอายุการใช้งานแล้ว แต่มีสภาพดี แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบ  ซึ่ง Low Pressure Turbine Rotor Unit 8  นี้คิดเป็นมูลค่าตามราคาประเมินเท่ากับ 685,656 บาท  โดยวิทยาลัยฯ จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับเทคนิคของนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ใช้งานจริง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. เตรียมจัดแข่งจักรยาน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 หนุนจักรยานเสือภูเขา สู่เวทีนานาชาติ

 

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก แถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ส่งเสริมกีฬา และพัฒนาจักรยานเสือภูเขาสู่นานาชาติ

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นายอำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายวันชัย เรืองอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กฟผ. จัดแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ” ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

            นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ กฟผ. ททท. กกท. และจังหวัดตาก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 โดยใช้เส้นทางเขื่อนภูมิพล และจังหวัดตาก เป็นเส้นทางการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา และพัฒนาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสู่ระดับนานาชาติ  รวมถึงส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เสือภูเขาทางไกล ระยะทาง 62 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นทางเรียบ จากจังหวัดตาก ถึงเขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ Cross Country เป็นการแข่งจักรยานเสือภูเขาแบบวิบาก ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล แบ่งเป็น เสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 36 กิโลเมตร เสือภูเขาสมัครเล่น ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเสือภูเขาครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร ประเภทท่องเที่ยว แบ่งเป็น เสือคู่รักและเสือหมู่ เป็นการแข่งขันแบบแรลลี่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเสือหมู่ 3 คน

          ส่วนรางวัลแบ่งตามประเภทของการแข่งขัน ประเภทเสือภูเขาทางไกล ผู้ชนะเลิศในรุ่นทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทเสือภูเขานานาชาติ  ผู้ชนะเลิศในประเภทการแข่งขัน รุ่นทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทเสือภูเขาสมัครเล่นและเสือภูเขาครอบครัวและเสือภูเขาท่องเที่ยวทุกรุ่น จะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน จะได้รับเสื้อ พร้อมเหรียญที่ระลึก

          “ด้านความพร้อมของสนามแข่งขัน กฟผ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุด เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
และรถพยาบาลไว้พร้อม ด้านที่พัก เขื่อนภูมิพลมีบ้านพักรับรองหลากหลายรูปแบบสำหรับนักกีฬา และครอบครัว ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยมีทั้งบ้านพักขนาดใหญ่ที่จะสามารถรองรับหมู่คณะ หรือห้องพักเดี่ยว และพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมห้องน้ำไว้บริการ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย และมีบริการซ่อม และจำหน่ายอุปกรณ์จักรยานเสือภูเขา จากร้านผู้ผลิตและจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ ร้านจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นนำ จากตำบลต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก นอกจากนี้ กฟผ. ได้เชิญ คุณติ๊ก ชีโร่ และ คุณรุ่ง สุริยา นักร้อง/นักแสดงชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bhumiboldam.egat.co.th” นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวในที่สุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวีระเดช  สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในปี 2558 ซึ่งจัดโดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ และหน่วยงานประมงอำเภอแม่เมาะ โดยมี นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนส่วนราชการและผู้นำชุมชน  อ.แม่เมาะ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลานวลจันทร์เทศ ปลากาดำ และปลายี่สกเทศ รวม 771,200 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง และมีการมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรอำเภอแม่เมาะด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...