» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการ

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายจักร่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าชนะการประกวดแม่เมาะ  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าพบนายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง โดยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และมอบของที่ระลึก พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2557

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  มอบผ้าห่มให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ เกาะลอยเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ  ให้การต้อนรับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในโอกาสเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว “โครงการคลายหนาวให้อบอุ่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง” ให้กับราษฎรอำเภอแม่เมาะ ที่ประสบภัยหนาว โดยมอบผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 44 หมู่บ้านของอำเภอแม่เมาะ

          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า “การมอบผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ สืบเนื่องจากภาคเหนือได้ประสบภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดลำปางเป็นพื้นประสบภัยหนาว แต่เนื่องจากงบประมาณของทางราชการที่จะนำมาซื้อเครื่องกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนนั้นไม่เพียงพอ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ผ่านมา มีการพูดถึงพื้นที่อำเภอแม่เมาะซึ่งประสบภัยหนาว และมีผู้ด้อยโอกาสได้เรียกร้องต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะ”

          โครงการคลายหนาวให้อบอุ่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดำเนินงานโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่ โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 968 ผืน ให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสในอำเภอ แม่เมาะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะชี้แจงทิศทางการดำเนินงานปี 2557

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(อฟม.)  เป็นประธานประชุมชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปี 2557 โดยก่อนการประชุมได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล จากนั้นเป็นการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556  การชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ.และสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในปี 2557-2561 การชี้แจงเป้าหมาย แผนงานปี 2557 และ การชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดจำนวนกว่า 200 คน เข้ารับฟัง โดยมีนายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน   ทั้งนี้การชี้แจงดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นอีก 3 รุ่น รุ่นละ 200 คน คือ วันที่ 15  วันที่ 20 และวันที่ 24  มกราคม 2557 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อฟม.ทุกคนได้รับฟังทิศทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ และสมาชิกในชุมชนช่วยกันตัดหญ้าสร้างถนนงามตา

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ บริเวณริมถนนหมู่บ้านหางฮุง-หมู่บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย  นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ–สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณริมทางจากหมู่บ้านหางฮุง หมู่บ้านห้วยเป็ด จนถึงหมู่บ้านเมาะสถานี เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ในโครงการ   “Big Cleaning Day พัฒนาถนนและสิ่งแวดล้อม บ้านหางฮุง-ห้วยเป็ด-เมาะสถานี” เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่รกร้างข้างทางระหว่างวันที่ 8 -10 มกราคม 2557 นอกจากนี้ กฟผ. แม่เมาะ ยังช่วยจัดบริการน้ำดื่ม ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ส่วนชุมชนจัดเตรียมอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการเปิดงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ นัดแรกปี 2557

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.แม่เมาะ ประจำเดือนมกราคม 2557  โดยนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายธงชัย โรจนวิจิตร หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เข้าร่วมประชุม โดยในทุกเดือน กฟผ.แม่เมาะ จะเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารรายเดือน "สวัสดีแม่เมาะ" ซึ่งในเดือนมกราคมนี้  กฟผ.แม่เมาะ ได้แจ้งการมอบงบประมาณการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะในโรงพยาบาลแม่เมาะ ว่าได้มอบงบประมาณงวดสุดท้าย 8,683,200 บาท ในงบประมาณทั้งสิ้น 36.4 ล้านบาท จนปัจจุบันศูนย์ฯก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งงานวันเด็กแห่งชาติ กฟผ.แม่เมาะ และการเชิญชวนให้ชุมชนร่วมกับ กฟผ. สร้างฝายในปี 2557 รวมถึงได้นำของรางวัลพิเศษมาร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...