» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  ประมงแม่เมาะ จัดประชุมร่วม กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง หลังพบประมงต่างถิ่นมาจับปลาในพื้นที่จำนวนมาก

       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.แม่เมาะ เป็นประธานที่ประชุมการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำแม่จางและการกันเขตห้ามทำการประมง ครั้งที่ 2/2558 ที่สำนักงานประมงอำเภอแม่เมาะจัดขึ้น  โดยมี นายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการประมงจังหวัดลำปาง นายชนนวัฒน์  อุตสาสาร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืดภาคเหนือฯ นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ 9  กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และผู้ทำการประมงน้ำจืดในพื้นที่ ต.นาสัก ต.จางเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมประชุม

          โดยที่ประชุมได้แจ้ง พรบ.การประมง 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2558  เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ให้แก่ผู้ทำการประมงทราบ โดยเฉพาะเรื่องโทษจากการหาปลาด้วยวิธีผิดกฎหมาย เช่น  การใช้ลอบพับจับปลา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางขึ้น เพื่อป้องกันการเข้ามาทำประมงต่างถิ่นโดยผิดกฎหมายและรักษาพันธุ์ปลาในพื้นที่ไม่ให้หมดไปจากอ่าง โดยได้กำหนดมาตรการตรวจตราที่เข้มข้นขึ้น  พร้อมขอความร่วมมือผู้ทำการประมงท้องถิ่นให้ช่วยกันสอดส่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่จางอีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลานวลจันทร์เทศ ปลากาดำ และปลายี่สกเทศ รวม 771,200 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดสำหรับให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้สำหรับประกอบอาชีพอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิง ความรุนแรงระดับ 3 จำลองเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์

       โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2558 โดยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้อาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ความรุนแรงระดับ 3 ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับสูงสุด ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยสมมุติสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ (Crusher House) ZS-3 ชั้นที่ 1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อเวลาประมาณ 10.09 น. สถานการณ์เริ่มจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินอุปกรณ์สายพานและจัดหาน้ำ1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ เข้าดับเพลิงในเบื้องต้น  แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงแจ้งไปยังหน่วยดับเพลิงโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่เพลิงยังคงลุกลามและยกระดับสู่ความรุนแรงระดับ 3 จึงขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในเขตอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ, สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ, โรงพยาบาลแม่เมาะ, เทศบาลตำบลแม่เมาะ และกู้ภัยอำเภอแม่เมาะเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และศูนย์สื่อสารภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทุกฝ่ายได้ช่วยกันระงับเหตุและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จนเพลิงสงบลงในเวลา 10.56 น. ภายหลังจากซ้อมแผนฉุกเฉินฯ คณะทำงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2558 และหน่วยงานที่ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินได้สรุปผลการดำเนินงาน โดยรวมมีความราบรื่นและเป็นไปตามแผน

        การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อดีข้อเสียไปปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จับฉลากเพาะพันธุ์กล้าไม้ สร้างรายได้แก่คนแม่เมาะอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ทำการงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เชิญกลุ่มแรงงานท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนทำงานกับ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 23 กลุ่มมาจับฉลากเพื่อรับงานเพาะพันธุ์กล้าไม้ ประจำปี 2559 จำนวน 10 งาน อาทิ ไม้สัก จามจุรี มะขามป้อม ไผ่ป่า เป็นต้น เพื่อสร้างอาชีพเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเข้ามารับงานและเป็นการกระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ใช้วิธีจับฉลากเพื่อความโปร่งใส ซึ่งต้นกล้าที่ได้จากการจ้างงานชุมชน กฟผ.แม่เมาะ จะนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ อ.แม่เมาะ โดยมีนางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ แสดงความยินดี นสพ.ลำปางนิวส์ ครบรอบปีที่ 12
         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ เจเจ ปาร์ค อ.เมือง จ.ลำปาง นายศราวุธ ศิริธร พนักงานวิชาชีพระดับ 8 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมแสดงความยินดีแก่นายชาตรี ทาไชยวงศ์ เจ้าของและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ลําปางนิวส์ ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ลำปางนิวส์ครบรอบปีที่ 12 เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ประชาชนชาวลำปางได้รับทราบข่าว
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...