» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  กฟผ. แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยจากโรงไฟฟ้า

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการเครือข่ายผู้ป่วย อ.แม่เมาะ หมู่ที่ 2 บ้านปางป๋วย ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายปราศรัย พุกพันธ์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยจากโรงไฟฟ้า และ นางฟองนวล พงษ์ตุ้ย อดีตประธานแม่บ้านสบป้าด เพื่อเป็นการขอขมาและรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีปีใหม่ของไทย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย

         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โดยสมมุติเหตุการณ์ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณชั้น 1 ของอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไประงับเหตุการณ์เบื้องต้นแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงแจ้งไปยังหมวดอัคคีภัย แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้นำกำลังเข้าสนับสนุนและระงับเหตุจนเพลิงสงบ การจัดซ้อมแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความพร้อมด้านอุปกรณ์ดับเพลิง ฝึกซ้อมทักษะและการประสานงานในการระงับเหตุของทีมรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัย และทีมพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานภายในแผนกประชาสัมพันธ์มีความพร้อมในการอพยพและรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สรงน้ำสักการะ พระพุทธรูปโบราณคู่อำเภอแม่เมาะ

       พื้นที่ อ.แม่เมาะ นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยตั้งรกรากมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้มีรากฐานทางประเพณีวัฒนธรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่หลายประการสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน หนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.แม่เมาะ ก็คือพระพุทธรูปโบราณ 3 องค์ ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ ตรงข้ามกับวัดเมาะหลวง บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ นั่นเอง

       แต่เดิมพระพุทธรูปโบราณทั้งสามองค์ประดิษฐานอยู่ที่วัดเมาะหลวงเก่า หลังจากมีการขอใช้พื้นที่เพื่อการทำเหมืองแร่ลิกไนต์จึงได้ย้ายมาประดิษฐานในพื้นที่วัดเมาะหลวงปัจจุบันเมื่อปี 2535 และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2541 ได้ย้ายมาประดิษฐานและวางศิลาฤกษ์ ในพื้นที่ปัจจุบัน  โดยพระพุทธรูปสามองค์ มีความแตกต่างกันโดยที่ พระพุทธรูปองค์กลางและองค์ขวาสุด สร้างโดยช่างฝีมือชาวไทใหญ่ ได้รับอิทธิพลด้านศิลปะมาจากประเทศจีน มีลักษณะพระพักตร์ พระโอษฐ์ พระเนตร พระกรรณใหญ่ แต่องค์กลางเคยเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องบูรณะพระเศียรใหม่ โดยช่างชาวหริภุญชัย(ลำพูน)ในอดีต จึงมีพุทธลักษณะแบบล้านนา และองค์ซ้ายสุด เป็นองค์ที่สร้างหลังสุดในยุคร้อยกว่าปีที่แล้ว โดยพ่อหนานเกษม เขมะจารี นอกจากนี้บริเวณรอบอาคารประดิษฐาน ยังมีต้นโพธิ์ 2 ต้น ที่ชุมชนนิยมนำไม้ค้ำศรีมาค้ำเพื่อสะเดาะเคราะห์สืบชะตา รวมถึงมีต้นตะเคียนโบราณอายุหลายร้อยปีขุดได้จากบ่อเหมืองอยู่บริเวณด้านหน้าอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงวันสงกรานต์ พุทธศาสนิกชนใน ต.แม่เมาะ จะร่วมทำพิธีสักการะ สรงน้ำพระพุทธรูปทั้งสามองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสการขึ้นปี๋ใหม่เมือง อีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 56 ประชุมความพร้อม 12 ฝ่าย

        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556  ณ ห้อง M6 อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22  ประจำปี 2556 ประชุมคณะกรรมการ 12 ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี  โดยมีนายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22 นี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ทำบุญ สร้างฝาย ร่วมทำดี 44 ปี กฟผ.

      กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรม “ร่วมทำดี 44 ปี กฟผ.” เนื่องในวันสถาปนา กฟผ.  ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูป ฟังธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคล รับฟังการปราศรัยจากผู้ว่าการฯ  ส่วนภาคบ่ายทำฝายชะลอน้ำ 15 ฝาย ร่วมกับส่วนราชการและชุมชนใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า

      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ทำกิจกรรม “ร่วมทำดี 44 ปี กฟผ.” เนื่องในวันสถาปนา กฟผ. ปีที่ 44 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ทุกเขตเขื่อน ทำความดีพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมทำดีโดยภาคเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 45 รูป รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหาประเทือง สำนักปฏิบัติธรรมแสงประทีป อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล  และรับฟังการปราศรัยจากนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ EGAT TV. ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางร  ส่วนภาคบ่าย “สร้างฝายชุมชนแบบบูรณาการ รักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ” ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง จำนวน 15 ฝาย บริเวณห้วยไคร้ หมู่บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ด้วย

         นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบวันสถาปนา กฟผ. ที่ครบรอบ 44 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่า กฟผ. ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งระยะเวลา 44 ปี เป็นสิ่งที่พิสูจน์ผลงานของ กฟผ. ที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยอย่างแท้จริง สำหรับการจัดกิจกรรรมสร้างฝายชุมชนแบบบูรณาการ รักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่เมาะ ในวันนี้นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านสาธารณะประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วันนี้ได้เห็นชุมชน หน่วยงานต่างๆที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร อีกทั้งยังเป็นการร้อยรัดคนในสังคมให้มาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สังคมอีกด้วย”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...