» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. รับรางวัล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 และประทานรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องรอยัล จูบิลีบอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

        นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม  กฟผ.กล่าวว่า รู้สึกยินดีและนับเป็นเกียรติสูงสุดของ กฟผ. ที่ได้รับการพิจารณาจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งผลงานของเยาวชนเข้าประกวดในรอบ 2 ปีนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สื่อมวลชนสงขลามั่นใจ กฟผ.สร้างโรงไฟฟ้าได้จริงตามแผน หลังเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะทำงานประสานกับชุมชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำคณะสื่อมวลชน  จ.สงขลา จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์การดำเนินกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ  คณะฯได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินและดูแลชุมชนโดยรอบ จากนั้น คณะฯได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า แม่เมาะ หน่วยที่ 4-7, ชมการทำงานเหมืองแม่เมาะ,  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม และร่วมเสวนาในหัวข้อ “สมดุลชุมชน สมดุลพลังงาน”

       นางสาวอริสรา บุญรัตน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์ จ.สงขลา กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ว่า “เร็วๆนี้ กำลังจะมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อ.เทพา จ.สงขลา จึงนับเป็นโอกาสดีของสื่อมวลชนในพื้นที่ที่ได้มาเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ แม้ว่าขณะนี้ยังมีบางกลุ่มที่ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าและชุมชนบางส่วนยังคงมีความกังวลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อตนได้มาเห็นสถานที่จริงด้วยตาตนเองแล้ว ตนยอมรับว่าสิ่งไม่ดีที่เคยได้ยินมาจากการทำประชาพิจารณ์หรือข้อมูลเชิงลบที่ชาวบ้านบางกลุ่มได้ร้องเรียนผ่านสื่อนั้นไม่เป็นความจริง อีกทั้ง กฟผ.แม่เมาะ ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงเกิดความมั่นใจว่า กฟผ. สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้จริงตามแผนการดำเนินงานที่ได้นำเสนอ โดยตนจะนำข้อมูลข่าวสารไปสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม ในฐานะสื่อมวลชน ตนขอเสนอแนะให้ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลทั้งด้านบวกและลบเพื่อให้ชุมชนทราบว่าตนจะได้รับผลกระทบใดบ้างเมื่อเกิดโรงไฟฟ้าขึ้นในพื้นที่ ตนเชื่อแน่ว่าหากชุมชนในพื้นที่ อ.เทพา เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ย่อมจะไม่เกิดการต่อต้านอย่างแน่นอน”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สร้างฝายชะลอน้ำ รักษาป่าชุมชน บ้านเมาะหลวง

        เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ ห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และสมาชิกชุมชนบ้านเมาะหลวง  จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวน  12 ฝาย เพื่อสนองต่อแนวพระราชดำริในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศให้คงอยู่กับชุมชน และยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกสาธารณะที่ดีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกชุมชน และ พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง พร้อมด้วยนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 300 นาย เข้าร่วมกิจกรรม

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...