» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  การบริหารจัดการน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ ในช่วงภัยแล้ง

      จากปริมาณฝนตกที่ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำสำรองของเขื่อนใหญ่ในประเทศลดลง อย่างต่อเนื่อง พื้นที่การเกษตรหลายแห่งตลอดจนชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบในระยะยาวได้ กฟผ.แม่เมาะ โดยนายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานดังนี้

ภาพรวมของน้ำในเขื่อนและการใช้น้ำของ กฟผ.แม่เมาะ

       กฟผ.แม่เมาะ มีเขื่อนหลักอยู่ 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่ขาม และเขื่อนแม่จาง และมีอ่างเก็บน้ำ เช่น อ่างห้วยคิงตอนบน/ล่าง อ่างห้วยเป็ด อ่างห้วยทราย ซึ่งแต่ละจุดจะใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป โดยสามารถจำแนกเป็นวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การใช้เพื่อกิจการของ กฟผ. แม่เมาะ ได้แก่การใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ระบบประปาภายในและภายนอกอาคาร น้ำบริหารรวมถึงน้ำที่ใช้ในการทำเหมืองลิกไนต์ และการใช้เพื่อชุมชน ซี่งแบ่งเป็น ด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภค  ในด้านการเกษตร  มีการส่งน้ำจากเขื่อนผ่านท่อน้ำเพื่อการเกษตรโดยตรงไปยังหมู่บ้านข่วงม่วง ต.นาสัก มีการใช้น้ำของชุมชนจากคลองส่งน้ำ รวมถึงการปล่อยน้ำลงลำน้ำแม่จาง ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะมีฝายกั้นน้ำรองรับไว้เป็นระยะ ไปจนสุดลำน้ำจาง ที่บ้านวังพร้าว ต.เกาะคา ก่อนไหลรวมกับแม่น้ำวัง ส่วนด้านอุปโภคบริโภค  เขื่อนและอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ ได้จ่ายน้ำเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านของชุมชน ต.แม่เมาะ รวมถึงจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำประปา จ่ายให้แก่ชุมชนอีกด้วย โดยข้อมูลระดับน้ำในเขื่อน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 พบว่า เขื่อนแม่จาง มีระดับน้ำ  346.61 ม.รทก. ปริมาณ 48.7450  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น   46.08 % และเขื่อนแม่ขาม มีระดับน้ำ 343.20 ม.รทก. ปริมาณ 12.7957  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35.70 % และหากเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณน้อยลงไปกว่าครึ่งหนึ่งและจากสถิติพบว่าน้อยที่สุดในช่วงเวลา 10 ปีอีกด้วย

มาตรการและการวางแผนจัดการน้ำให้พอดีต่อการใช้มีอะไรบ้าง

       จากปริมาณน้ำในปัจจุบัน เราคาดการณ์ว่าหากไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในอัตราที่สูงกว่านี้ น้ำที่มีอยู่จะใช้สำรองได้ประมาณ 10 เดือน ซึ่งแม้จะดูเป็นระยะเวลานาน แต่หากเกิดเหตุน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นทั้งประเทศ เราจึงมีการวางแผนโดยมีมาตรการเร่งด่วนและมาตรการในระยะยาว สำหรับมาตรการระยะสั้น คือการประหยัดการใช้น้ำภายใน กฟผ.แม่เมาะ โดยจะลดการใช้น้ำในส่วนที่มีความจำเป็นน้อยก่อน เช่น น้ำรดต้นไม้ น้ำที่ต้องใช้เติมในอ่างบางแห่งเพื่อความสวยงาม รวมถึงการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำภายในองค์กร ส่วนมาตรการระยะยาว  กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำเหนือเขื่อน ไม่ว่าจะป็นการทำแนวกันไฟ ปลูกต้นไม้ และทำฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ผืนป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งการประหยัดน้ำนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชน ที่อยากให้มีความเข้าใจและมาร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ

การช่วยเหลือชุมชนในช่วงหน้าแล้ง

        ในช่วงนี้เริ่มมีการแจ้งขอน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งจากชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ เข้ามา ซึ่งเรายังพอมีเหลือสนับสนุนชุมชนในส่วนนี้ โดยจะช่วยนำรถบรรทุกน้ำไปเติมในระบบประปาหมู่บ้านหรือถังเก็บน้ำของชุมชน รวมถึงมีการปล่อยน้ำลงลำน้ำแม่จางเพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนได้สูบน้ำไปใช้ในการเกษตรได้

        แม้ว่าปัจจุบัน อ.แม่เมาะ ยังไม่พบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่นเดียวกับบางพื้นที่ เนื่องจากมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ยังมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอต่อการใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลข้างต้น คงถึงเวลาที่ทุกๆ คนใน อ.แม่เมาะ ต้องตระหนักถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำและเริ่มประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จังหวัดลำปางและ กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง กว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง

         จังหวัดลำปางและ กฟผ.แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง กว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปางที่ด้อยโอกาสแต่มีผลการเรียนดี โดยมุ่งหวังพัฒนาการศึกษาเยาวชนจังหวัดลำปาง ที่จะกลับมาเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในอนาคต

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 70 คน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 19 แห่ง ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานร่วมมอบ เพื่อเป็นเงินในการสนับสนุนให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสแต่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อยในจังหวัดลำปางได้มีโอกาสที่ดีในการศึกษาต่อ และช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผู้พันต่อผู้ขอรับทุนแต่อย่างใด

           นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ถือว่าทุกคนตั้งใจเรียน และสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง โรงเรียน และจังหวัดของเรา ขอให้ใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายในจังหวัดลำปางและ กฟผ.แม่เมาะ ในการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ กลับมาต่อยอดพัฒนาจังหวัดลำปางของเรา”

       น.ส.สุกัญญา โลสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุน ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และกฟผ. ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเรา ดิฉันขอสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาจังหวัดลำปางของเรา”

        นายณรงค์ฤทธิ์ ป๋าเมืองมูล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวว่า “เป็นปีแรกที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนฯ รู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาแก่ตน สำหรับเงินที่ได้จะนำไปใช้ในการจ่ายค่าเล่าเรียน และตนสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จและกลับมาพัฒนาจังหวัดลำปางให้เจริญทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ อย่างแน่นอน”

        ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดลำปางในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้น  โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นจากการจัดงานเดิน-วิ่งฯ ตั้งแต่ปี 2535 มีผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง เช่น โครงการพัฒนาจังหวัดลำปาง, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดลำปาง, โครงการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐานในจังหวัดลำปาง, สนับสนุนงานด้านศาสนาจังหวัดลำปาง ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนและการกีฬา แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในจังหวัดลำปาง และช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดลำปาง กรณีได้รับภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นสมควร

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่ประมงอำเภอแม่เมาะ เพื่อปล่อยลงอ่างเก็บน้ำแม่จางเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องรับรองอาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบเงินให้แก่นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปซื้อพันธุ์ปลาได้แก่ พันธุ์ปลากาดำ จำนวน 70,000 ตัว พันธุ์ปลาบึก จำนวน 1,200 ตัว รวม 71,200 ตัว พร้อมกันนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะยังได้มอบพันธุ์ปลานวลจันทร์อีกจำนวน 500,000 ตัว และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศและปลานวลจันทร์ จำนวน 500,000 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 771,200 ตัว เพื่อปล่อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศให้คงมีความหลากหลายเป็นการอนุรักษ์การแพร่พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ และจะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะทำการปล่อยในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. จัดแข่งเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 บุญถึง ศรีสังข์ ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน 3 ปีซ้อน คว้าถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง

        การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 6,000 คนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความแข็งแกร่ง ปีนี้ บุญถึง ศรีสังข์ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน คว้าถ้วยพระพระราชทานฯ ใบจริงไปครอง

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 05.45 น.  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  โดย พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวีระวัฒน์  ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร กฟผ. ข้าราชการ เอกชน และประชาชนร่วมงานอย่างเนืองแน่น 

         ในปีนี้ มีการแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชาวไทยทั่วไป และนานาชาติทั่วไป 2) มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 กลุ่มอายุ 3) ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทนักเรียนนักศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มอายุ และกิจกรรมพิเศษ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และเดินการกุศล 1 กิโลเมตร

         โดยนายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับมอบหมายจากพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี ทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และในเวลา 05.45 น.  ลั่นฆ้องปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน จากนั้นนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทไมโครมาราธอน

        สำหรับผลการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558  สิบเอก บุญถึง ศรีสังข์  นักวิ่งสังกัด อีโก้รันนิ่ง  คว้ารางวัลชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall)  ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที 33 วินาที เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ได้รับสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบจริงไปครอง  ส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางเจน วงษ์วรโชติ เวลา 1 ชั่วโมง 19 นาที 06 วินาที รับถ้วยพระราชทานฯ (จำลอง) พร้อมรางวัลเงินสดคนละ 10,000 บาท 

          ผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประเภทนานาชาติทั่วไป ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ Mr. Owesmus Muindi นักวิ่งประเทศเคนย่า เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 03 วินาที  ส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ Mrs. Cyhthia Chelangat  นักวิ่งจากประเทศเคนย่า เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 18 นาที 56 วินาที รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท

         สิบเอก บุญถึง ศรีสังข์ สังกัด  อีโก้รันนิ่ง ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall) ชาย กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “แม้ตนจะมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี แต่บางปีวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นที่หนึ่ง บางปีก็ไม่ได้ ผลการครองแชมป์จึงไม่ติดต่อกัน ในขณะที่ 3 ปีหลังมานี้ ตนได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี จึงสามารถป้องกันแชมป์ได้ 3 สมัยซ้อน ทำให้คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบจริงมาครองได้ในที่สุด สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ถือเป็นงานที่นักวิ่งชาวไทยทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาร่วม เพราะเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นสนามที่ท้าทาย ใครที่สามารถคว้าแชมป์ได้ 3 สมัยติดต่อกันนั้นถือว่าสุดยอด ตนจึงรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่สามารถนำถ้วยใบจริงมาครองได้สำเร็จ”

        นางเจน วงษ์วรโชติ อดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผู้ชนะการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall) หญิง กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ถือเป็นสนามที่สนุกมากที่สุดตั้งแต่ตนเคยได้เข้าร่วมการแข่งขันมา ผู้จัดงานจัดได้เป็นอย่างดี มีการอำนวยความสะดวกและมีกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ อากาศที่แม่เมาะดีมาก ทำให้ระบบการหายใจดี ตนสามารถหายใจได้อย่างปลอดโปร่ง สำหรับลักษณะของสนามวิ่งที่นี่ซึ่งมีหลายเนิน ทำให้ต้องใช้ทั้งใจและสมองในการวิ่ง ตนอยากเชิญชวนว่านักวิ่งควรจะมาวิ่งที่นี่ หากวิ่งผ่านสนามนี้ไปได้ ย่อมสามารถวิ่งสนามอื่นได้อย่างแน่นอน นอกจากการวิ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังสอนให้เรามีความอดทนและได้ฝึกการเอาชนะใจตนเองด้วย สำหรับเป้าหมายต่อไปคือการครองแชมป์แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทั้งสองปีต่อไปให้ได้ เพื่อจะได้ครอบครองถ้วยพระราชทานฯใบจริง”

        นอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวและกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจนักกีฬา โดยมีเวทีการแสดงเล็กที่นำการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมาให้ชม และร่วมทำกิจกรรมกับดารา “แพรว” เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค นางเอกภาพยนตร์มนต์เลิฟสิบหมื่น นางเอกมิวสิควีดีโอเพลงภูมิแพ้กรุงเทพ และ “ซัน” ประชากร ปิยะสกุลแก้ว ที่มีผลงานละครเรื่อง ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม, คู่กิ๊กพริกกะเกลือ, ดงดอกงิ้ว, และนางชฎาที่เพิ่งจะอวสานไปเมื่อไม่นานมานี้ และในงานยังมีการออกบูทสินค้าและอุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยา และสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางมาจัดจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

        การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน  ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2534  จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 24 แล้ว ซึ่งแต่ละปีได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก  โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน รวมจำนวน 6,045 คน  ทั้งนี้รายได้จากการดำเนินงานจะนำไปมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาต่อไป )

 

-  นักวิ่งหญิงอายุมากที่สุด คุณสำราญ เพชรไพศาล      อายุ 71 ปี สังกัด ชมรมวิ่งสุโขทัย

-  นักวิ่งชายอายุมากที่สุด  คุณอวย จุลพันธ์               อายุ 79 ปี สังกัด ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

-  สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ จำนวน 594 คน  /  สถานศึกษาในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 624 คน

-  การแข่งขันเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 24 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น  6,045  คน   ดังนี้   ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร   512  คน  /  มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร   818  คน  / ไมโครมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร   4,715  คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...