» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556

       กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย แสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ ผู้ประสาทวิชาด้านศิลปะดนตรีไทย มีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนผู้สนใจกว่า 1,200 คน เข้าร่วมพิธี

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานชมรมดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางศิลปะศาสตร์ด้านการดนตรี พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงคุณค่าที่ดีงามสืบต่อไป โดยมีศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลัย ผู้ช่วยฝ่ายดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรม

      นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า “วันนี้นับเป็นวันมงคลยิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ถือเอาฤกษ์ชัยจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2556 นับเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแขนงหนึ่งของไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ”

      นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเสมอมา และเกี่ยวกับดนตรีไทยนี้ขอชื่อชมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก และมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจจะได้รับคุณประโยชน์ ความเป็นสิริมงคลของชีวิตอันจะนำไปใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในการดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสืบไป”

      พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นประเพณีแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบัน มีความเชื่อถือในเรื่องการเคารพบูชาต่อพระคุณของครูบาอาจารย์เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดๆก็ตาม มักจะเริ่มด้วยการไหว้ครูเพื่อเคารพบูชาครู ระลึกถึงพระคุณท่านที่ได้วางรากฐานในวิชานั้นๆ นอกจากนี้แล้วยังทำให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา และสมาธิ มีผลให้เกิดความสำเร็จในการศึกษาวิชานั้นๆได้อย่างรวดเร็ว

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ปรับปรุงถนนบ้านปงชัย
        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านปงชัย หมู่ 5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ ประสานงานกับแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าวางระบบท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านปงชัย เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านได้สะดวก ปลอดภัย และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น ด้วยงบประมาณดำเนินงาน 300,000 บาท โดยปรับปรุงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ทวนสอบ CSR-DIW Advance Award ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลการทวนสอบทุกข้อสอดคล้องตามเกณฑ์

        สรอ.ทวนสอบ CSR-DIW Advance Award ระดับ 4 ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างภายในหน่วยงาน  ผลการทวนสอบทุกข้อสอดคล้องตามเกณฑ์ โดยผู้ทวนสอบแนะหน่วยงานเพิ่มข้อมูลเชิงสถิติที่ปฏิบัติได้ดีกว่ามาตรฐานเพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะในฐานะผู้จัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวชลดา ซื่อสัตย์ และ นางสาวชาริยา ไชยานุพัทธกุล จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในโอกาสเข้าทวนสอบตามเกณฑ์การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Cuture) ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคณะฯ ได้ทวนสอบติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, บ่อบำบัดชีววิทยา รวมทั้งเข้าตรวจเอกสารการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเข้าสัมภาษณ์คณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน

        นางสาวชลดา ซื่อสัตย์ ผู้ทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวว่า การทวนสอบสถานประกอบการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โดยจะทวนสอบประสิทธิผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 2600 รวมทั้งเป็นการทวนสอบประสิทธิผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นการทวนสอบประสิทธิผลการจัดทำรายงาน CSR-DIW Advance Award ระดับ 4 โดยผลสรุปการทวนสอบพบว่าทุกหัวข้อในการพิจารณาสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งภาพรวมขององค์กรพบว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีจุดแข็งในด้านการเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐาน โดยมีจุดเด่นในด้านของความโปร่งใสในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงบุคคลต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายอย่างเช่น สีต่างๆ ทั้งนี้ผู้ทวนสอบได้เสนอแนะในส่วนของการพิจารณาประสิทธิผลการจัดทำรายงาน CSR-DIW Advance Award ระดับ 4 โดยแนะนำให้หน่วยงานเพิ่มเติมผลการดำเนินงานเชิงสถิติที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ดีกว่ามาตรฐานเพื่อให้รายงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชม) ดำเนินงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อขอรับรางวับ CSR-DIW Advance Award ระดับ 4 ซึ่งที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล CSR-DIW ตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้การทวนสอบดังกล่าวจะทราบผลกลางเดือนสิงหาคม 2556 นี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ. แม่เมาะ ร่วมวางศิลาฤกษ์สร้างหอระฆังและโรงกองปู่จา

        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ วัดม่อนคีรีไชย หมู่ที่ 4 บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆังและโรงกองปู่จา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดย กฟผ. แม่เมาะ ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาทในการก่อสร้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนใน อ.แม่เมาะ โดยมีนางธยานี ศรีโรจนกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมพิธี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เกาะติดงานวิจัยสิ่งแวดล้อม รัศมี 15 กม. รอบ กฟผ.แม่เมาะ

      กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จ้างทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยบูรพา สำรวจผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รอบพื้นที่รัศมี 15 กิโลเมตร พบภาพรวมของคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน ไม่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ส่วนคุณภาพของน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำน้อย รวมทั้งทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ในภาพรวมมีผลกระทบระดับน้อยมาก ขณะที่การประเมินคุณภาพชีวิตพบว่าการดำเนินงานได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา

         ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีกระแสเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นคล่องตัว เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของ กฟผ. กรณีผู้รับจ้างในอัตราจ้างทั่วไปของ จ.ลำปาง วันละ 300 บาท จำนวนวันทำงาน 25 วัน/ เดือน จะเกิดเงินหมุนเวียนสูงสุดประมาณ 3,750,000 บาท โดยกระจายไปยังร้านค้าปลีก ร้านอาหาร บ้านเช่า ฯลฯ ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของคนในพื้นที่สูงขึ้น

        ด้านคุณภาพชีวิต กฟผ. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ รวมถึงอาชีพเสริม ได้แก่ แปรรูปอาหาร และงานช่างฝีมือ ฯลฯ จึงมีส่วนช่วยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับ กฟผ. มีส่วนร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยเหลือการกุศลและสาธารณภัยอีกด้วย

    ด้านสาธารณสุข ในช่วงที่โรงไฟฟ้าดำเนินโครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงกับสาธารณสุขแต่อย่างใด แต่มีผลกระทบทางอ้อมจากจำนวนประชากรแฝง ที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจนำโรคติดต่อแพร่กระจายได้ในวงกว้าง  ทั้งนี้มีสถิติระหว่างปี 2549-2555 พบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด ซึ่งในระบบเก็บข้อมูลสถานีอนามัยจะรวมถึงโรคหวัดด้วย ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถติดต่อในกลุ่มประชากรได้ง่าย

      โดยเฉพาะด้านคุณภาพอากาศ ที่มีค่าฝุ่นละอองแขวนลอยและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มีข้อบ่งชี้ว่า การดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ในสภาพปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประชาชนและสิ่งปลูกสร้างโดยรอบพื้นที่ แต่มาจากการเผาป่าในที่โล่งและเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง   โดยปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

     ข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและจะเป็นองค์ประกอบการเสนอแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ประกาศที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางต่อไป)

 

ที่มา: รายงานศึกษาการจัดทำรายงานผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ปี 2556 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

         

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      ...หน้าที่แล้ว    หน้าต่อไป...