กฟผ.แม่เมาะ ปรับกระบวนการสนับสนุนชุมชน ปี 61 เน้นสร้างประสิทธิผล โปร่งใส ยั่งยืน


ในปี 2561 นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ปรับแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน อ.แม่เมาะ ทั้งหมดผ่านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล อ.แม่เมาะ โดยมีกรอบงบประมาณรวมทั้งสิ้น 40 ล้าน ซึ่งการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนลดปัญหาความทับซ้อนของโครงการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ดูแลอย่างใกล้ชิดimage101

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ลงพื้นที่ชี้แจงและร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการต่างๆ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ 8 หมู่บ้านใน ต.บ้านดง จากงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่กฟผ.แม่เมาะ ได้ทำร่วมกับราษฎร ต.บ้านดง เมื่อปี 2553 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ กฟผ. นำดินมาทิ้งในพื้นที่ ต.บ้านดง โดยตกลงจัดสรรเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณจำนวน 12 ล้านบาท มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้รับงบประมาณ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาทิ โครงการเกี่ยวกับการทำถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ส่วนงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท มอบให้แก่ชุมชน 8 หมู่บ้าน นำไปปรับปรุงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการปรับปรุงห้องเรียน โครงการทำแนวกันไฟป่า ฯลฯ ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการนำเสนอแผนงาน และการประชาคมในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 – 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาimage103

ด้านพื้นที่อีก 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ จะได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวนตำบลละ 5 ล้านบาท จาก กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งดำเนินการเป็นปีแรก ทดแทนการสนับสนุนในลักษณะเดิมที่ไม่มีแผนงานชุมชน และกรอบงบประมาณรองรับ ขณะนี้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงาน โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเป็นหลัก และต้องยึดแนวทางความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการที่ชุมชนนำเสนอนั้นต้องผ่านเวทีประชาคมในชุมชนมาก่อน หลังจากนั้น กฟผ.แม่เมาะ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และดำเนินโครงการในขั้นตอนต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ ต.จางเหนือ ต.นาสัก และ ต.แม่เมาะ