กฟผ.แม่เมาะ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน (EGAT Energy Plant#2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและฝึกฝนการคิดริ่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมคัดเลือกเยาวชน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 (TCAS62)

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดขึ้น ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในค่าย นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรม กระบวนการและแนวคิดการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ กระบวนการทำงานเป็นทีม ฝึกภาวะผู้นำ ตลอดจนมีการสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการบรรยายเชิงวิชาการจากวิทยากรรับเชิญ และวิทยากรจาก กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันคิดริเริ่มธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน สอดคล้องกับแนววิสัยทัศน์ใหม่ของ กฟผ. ที่ว่า นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่าimage045

ต่อมาในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กฟผ.แม่เมาะ ได้นำนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มานำเสนอผลงานกลุ่มแนวคิดสตาร์ทอัพ ตามแนวคิด Energy Startup ในด้านต่างๆ อาทิ การขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียน 8 กลุ่ม ได้ร่วมกันคิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 วัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ คุณจอมขวัญ อุทัยรักษ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ท่าแพ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัด มหาชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ผลงาน SAWM ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการขยะด้านการเกษตร ด้วยการใช้ Application เป็นตลาดกลางในการรวบรวมผลผลิตและขยะทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด จากเกษตรกรรายย่อยไปสู่โรงงานและโรงไฟฟ้าชีวมวลimage047

image049ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมค่ายฯดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ จะมีการสรุปคะแนนรายบุคคลของนักเรียนภายในค่าย เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกสาขา ในปีการศึกษา 2560 (TCAS62) ต่อไปimage051

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า  กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะถือว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังหลักสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในอนาคค ในวันนี้ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานฯ เป็นปีที่ 2 ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาเยาวชนและเฟ้นหาคนคุณภาพเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในแบบรับตรง ปีการศึกษา 2562 ต่อไป