Co-firing เมื่อชีวมวลสามารถเป็นพลังงานแก่โรงไฟฟ้าถ่านหิน

รู้ไหมว่านอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินยังสามารถปรับปรุงระบบการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-Firing) ได้เช่นกัน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นต้น โดยหลังจากเก็บเกี่ยวพืชเหล่านี้ พืชบางประเภทจะเหลือเศษวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เก็บเกี่ยว เช่น หลังเก็บเกี่ยวข้าวจะเหลือฟางข้าว หรือหลังเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะเหลือเหง้ามัน ซึ่งเศษวัสดุ หรือเรียกง่ายๆ ว่า พลังงานชีวมวลเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้ ทั้งในด้านปริมาณและพลังงานที่ได้รับจากการนำมาเผาไหม้จนเกิดการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและพืชหมุนเวียนมาใช้เป็นพลังงานimage023

          รู้ไหมว่านอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินยังสามารถปรับปรุงระบบการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-Firing) ได้เช่นกัน โดยในประเทศอังกฤษมีการนำชีวมวลไปเผาร่วมกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งการผสมชีวมวลร่วมกับถ่านหินจะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แถมยังได้กำลังการผลิตไฟฟ้าเท่าเดิม ข้อดีอีกข้อ หนึ่งคือการเผาชีวมวลร่วมกับถ่านหินทำให้ระบบการเผามีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการเผาชีวมวลเพียงอย่างเดียว หลักการก็คือผสมชีวมวลลงในระบบบดถ่านหิน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าเราสามารถใส่ชีวมวลลงไปได้ตั้งแต่ 1-10% โดยระบบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแม้แต่น้อยimage025

          ด้านโรงไฟฟ้าแม่เมาะปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) เผาไหม้ร่วมกับถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 12 หรือ 13 ( Biomass Pellet Co-Firing) เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของการนําเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ในปริมาณไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ของค่าความร้อนที่ใช้ทั้งหมดหรือประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆและใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด โครงการฯนี้จะทดสอบและเดินเครื่องอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561 หากทำได้สําเร็จ คาดจะส่งมอบงานได้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โครงการวิจัยฯนี้ ถือเป็นการส่งเสริมโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้ร่วมระหว่างถ่านหิน กับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งลดมลสาร จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองต่อแผนการพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สามารถใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบBiomass Co-firing แห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com       http://e-lib.dede.go.th

http://www.eng.mut.ac.th           มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม   www.efe.or.th