สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คัดเลือกหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ และหมู่บ้าน   จำปุย ต.บ้านดง เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ลำปาง พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

 3J1A1135 resize

คณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยส่วนราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าหมู่บ้านในจังหวัดลำปางที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ลำปาง เพื่อนำไปสานต่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีนางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ผู้นำชุมชนและชมรมท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ และสมาชิกในชุมชนร่วมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและนำคณะฯ เข้าชมพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

3J1A1039 resize

3J1A1091 resize

 

โดยหนึ่งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่ทำให้ชุมชนบ้านเมาะหลวงได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือกิจกรรมพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และชุมชนบ้านเมาะหลวง โดยนำนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ และงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน มาร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนตลอดจน

3J1A1068 resize