431060

นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์
กองชุมชนสัมพันธ์

 

506230

นายทรงศิลป์ มะโน

แผนกส่งอาชีพและสนับสนุนชัมชน

501522

นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา

แผนกส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

457876

นายประยูรรัตน์ ประธานราษฎร์

แผนกองค์กรสัมพันธ์

286958

นายสุรพล ต๊ะทอ

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์