ใกล้เข้าสู่ปลายทางขึ้นทุกขณะ สำหรับเส้นทางของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ทั้งในส่วนของกระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่คืบหน้ามากกว่า 98 % และขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

ซึ่งหลังจากที่ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในขั้นตอน ค.1 ค.2 และ ค. 3 แล้ว รายงาน EHIA ได้ผ่านการประชุมทบทวน พร้อมนำเสนอรายงานต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.)เป็นที่เรียบร้อย

          ขั้นตอนต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานงานอนุญาต จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ของ กกพ. ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง ก่อนที่ กกพ. จะพิจารณาและจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็น ส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

          สำหรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ง.) นั้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ศึกษาข้อมูลโครงการ และแสดงความคิดเห็นทางเวปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ที่ www.erc.or.th/EHIA และหากต้องการดำเนินการติดต่อด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ EHIAresize