ปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน บนแปลงศูนย์ชีววิถีฯ ต่อเนื่องปีที่ 3 พบเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวอินทรีย์ออร์แกนิคชั้นเยี่ยมระดับประเทศ

            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดโครงการปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฟโดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแมเมาะ เป็นประธานในพิธี นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่และ น.ส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางDSC 6432

            กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการทำนาแบบประณีตฯ เป็นการทำนาตามขั้นตอนและแนวทางแบบปลอดสารเคมี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับพันธ์ข้าวพระราชทานไรซ์เบอรรี่ และยังได้รับข้าวพันธุ์ กข.43 ซึ่งเป็นพันธ์ข้าวขาวน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้รับสุขภาพและผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก มาให้ปลูกในแปลงนาสาธิตของศูนย์ชีววิถีฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนและเกษตรกร ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ต่อยอดขยายผลโครงการในอนาคตDSC 6454

ด้าน น.สฐานิตา ธนาไกรกิติ ซึ่งผู้ประสานงานฯมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก กล่าวว่าเมล็ดพันธ์และข้าวสารที่ปลูกในศูนย์ชีววิถีฯ ได้ผ่านการตรวจจากห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลปรากฏว่า เมล็ดพันธ์เป็นเมล็ดพันธ์ออร์แกนิคที่ดี ส่วนเมล็ดข้าวที่ใช้รับประทาน ได้เป็นอินทรีย์ AAA ถือว่าเป็นระดับดีที่สุด มูลนิธิเลยมั่นใจแจกเมล็ดพันธ์มา และจะขยายไปยังศูนย์ชีววิถีฯทั้ง 18 แห่ง ของ กฟผ. เพราะเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและดูแลรักษา ว่าข้าวที่ได้จะเป็นเมล็ดพันธ์เป็นอินทรีย์อย่างแน่นอน

DSC 6399