กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทั่วไป  ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ณ แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน   กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ

2. การรับสมัครช่วงเวลานี้รับสมัครเฉพาะโซนร้านค้าทั่วไป  โดยโซนดังกล่าวล็อคจำหน่ายสินค้าอยู่บริเวณหน้างานด้านนอก  ในส่วนของร้านค้า OTOP  วิสาหกิจชุมชน จะแจ้งรายละเอียดการรับสมัครอีกครั้ง

3. ให้ผู้ที่จะจำหน่ายสินค้า มากรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ที่แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ

4. ผู้ที่แสดงความประสงค์จำหน่ายสินค้า ให้มาร่วมรับฟังคำชี้แจง ข้อกำหนดการเข้าร่วมจำหน่าย และ จับสลากล็อคจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ห้วยคิง          กฟผ.แม่เมาะ หากไม่มาในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การร่วมจำหน่ายสินค้า

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน  054-256073  

**** ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/V6nNYk *****

 

เงื่อนไขการร่วมจำหน่ายสินค้า

1. ผู้ที่แสดงความจำนงจำหน่ายสินค้าต้องมาแสดงตน เพื่อรับฟังคำชี้แจง และ ข้อกำหนดในการเข้าร่วมจำหน่าย      และ จับสลากหมายเลขที่ตั้งร้านค้า หรือ กรณีจำนวนร้านค้าเกินกว่าจำนวนล็อคจำหน่ายสินค้าที่กำหนดไว้  ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ห้วยคิง กฟผ.แม่เมาะ หากไม่มาจับสลาก ในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การร่วมจำหน่ายสินค้า

2. ต้องจำหน่ายสินค้าตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ข้างต้นเท่านั้น หากคณะกรรมการการจัดงานตรวจพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

3. ผู้จำหน่ายสินค้าต้องติดป้ายแสดงตนให้ชัดเจนในช่วงระยะเวลาจัดงาน (9-11 พฤศจิกายน 2561) โดยทางผู้จัดงาน   จะแจกให้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อป้องกันกลุ่มผู้แอบอ้างจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกประเภทของร้านค้าตามความเหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5. การเข้าจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2561  กฟผ.แม่เมาะ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากร้านค้า หากพบเห็นการแอบอ้างหรือการนำล็อกจำหน่ายสินค้าไปขายต่อยังบุคคลอื่น สามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ กฟผ. หรือติดต่อแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ โทร 054-256073 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป