การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ).แม่เมาะ โดยจิตอาสานวดตอกเส้น แผนกส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญานวดตอกเส้นแก่ชุมชน

โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เยาวชน นักเรียน รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมเรียนรู้ ภายในกิจกรรมมีการแนะนำประวัติการนวดตอกเส้น เรียนรู้กายวิภาคโครงสร้าง เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามต่างๆ ทำพิธีไหว้ครูและลงน้ำหนักจับลิ่ม กำหนดท่าปฏิบัติตามขั้นตอน และจับคู่ปฏิบัติตามท่าต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่การทำน้ำมันสมุนไพร เพื่อประกอบการนวดตอกเส้นและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ในปี 2561 นี้ ได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา ในหลายพื้นที่ของ อ.แม่เมาะ อาทิ ชุมชนบ้านข่วงม่วง ต.นาสัก ชุมชนบ้านกอรวก ต.จางเหนือ นักเรียนจากโรงเรียนสบเมาะวิทยา ต.สบป้าด เป็นต้น

เริ่มต้นในปี 2553 จิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และทำกิจกรรมต่างๆตามชุมชนในพื้นที่รอบ กฟผ. แม่เมาะ สิ่งหนึ่งที่จิตอาสาได้พบเห็นอุปสรรคปัญหาการดำเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน คืออาการเจ็บปวดตามร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ส่วนใหญ่เกิดจากการทำเกษตรกรรม การใช้แรงงานจนเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เมื่อจิตอาสาส่วนหนึ่งได้ทราบปัญหาเหล่านี้ จึงได้สืบหาวิชาจนได้พบศาสตร์ความรู้การนวดตอกเส้นทีมจิตอาสาจึงเข้าเรียนรู้เคล็ดวิชานี้จากหมอพื้นบ้าน ตลอดจนเรียนจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วทดลองบริการจนมั่นใจว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้สามารถช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนได้ จึงรวมกลุ่มผู้ที่สนใจ ศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเพิ่มเติม จนเกิดความชำนาญ และสามารถให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา

 

 

20180123 100234

 

20180706 150503

 

20180725 180939