ประชุมประชาคมแผนสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ แล้วเสร็จ ชุมชนหนุนการสร้างถนนเข้าพื้นที่ห่างไกล และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ

 

นายพัฒนพงษ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการจัดประชุมแผนพัฒนาสาธารณูปโภค ต.จางเหนือ ประจำปี 2561 โดยมี นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ต.จางเหนือ นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เข้าร่วมประชุม

image027

โดยแผนสาธารณูปโภคตำบลนั้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนเป็นปีแรก ภายใต้กรอบงบประมาณสนับสนุน 5 ล้านบาท ในพื้นที่ ต.แม่เมาะ ต.จางเหนือ ต.นาสัก และ ต.สบป้าด เน้นย้ำให้ดำเนินการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเป็นหลัก และต้องยึดแนวทางความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการที่ชุมชน ต.จางเหนือ ได้ร่วมกันนำเสนอ ได้แก่ โครงการทำถนน คสล.เข้าพื้นที่ชุมชนบ้านหาด โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต.จางเหนือ และโครงการถนนลาดยางในพื้นที่ ต.จางเหนือ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อทำการพิจารณาและดำเนินโครงการในขั้นตอนต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุดimage029