แสดงผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ.เวลาปัจจุบัน
แสดงผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ.เวลาปัจจุบัน
18 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 17:56 น.
ชื่อสถานี
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชม.
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ดัชนีคุณภาพอากาศ
เกณฑ์คุณภาพอากาศ
1.สถานีค่ายประตูผา   2  ดี
2.สถานีบ้านท่าสี   1 1  ดี
3.สถานีบ้านเสด็จ   กำลังสอบเทียบ กำลังสอบเทียบ  
4.สถานีบ้านหัวฝาย   0 0  ดี
5.สถานีตรวจอากาศหลัก   2 1  ดี
6.สถานีบ้านห้วยคิง   2 2  ดี
7.สถานีศูนย์ราชการ   12 10  ดี
8.สถานีบ้านสบเมาะ   4 3  ดี
9.สถานีบ้านสบป้าด   2 1  ดี
10.สถานีบ้านแม่จาง   2 1  ดี
11.สถานีบ้านใหม่รัตนโกสินทร์   0 0  ดี
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพอากาศไม่ควรเกิน 100
ค่าความเข้มข้น
ดัชนีคุณภาพอากาศ
สีที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
คุณภาพอากาศ
0-65
0-50
ฟ้า
ดี
66-300
51-100
เขียว
ปานกลาง
301-800
101-200
เหลือง
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
801-1600
201-300
ส้ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
มากกว่า1600
มากกว่า 300
แดง
อันตราย


ดูแบบแผนที่