ดูแบบตาราง
 0   0   Cal.   0   0   2   2   3   0   1   0