ดูแบบตาราง
 0   0   Cal.   0   0   1   2   A/C   0   1   0