ดูแบบตาราง
 0   0   Cal.   0   0   1   2   3   1   1   0