ดูแบบตาราง
 1   1   Cal.   0   1   2   10   3   1   1   0