ดูแบบตาราง
 1   0   Cal.   1   0   2   2   4   1   1   1