ดูแบบตาราง
 0   0   Cal.   0   0   2   2   1   Cal.   4   0