ดูแบบตาราง
 0   0   Cal.   0   0   1   2   5   2   1   1