Get Adobe Flash player
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
การส่งเอกสารขอเข้ารับการฝึกงาน

ให้ทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ที่อยู่ 800 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
FAX 0 5425 2072
TEL 0 5425 2036-40

แผนกงานบุคคล กองบริหาร ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การรับนักศึกษาฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจแผนกงานบุคคล
มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตอบรับ หรือปฏิเสธ
จะพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงานที่ได้ตั้งโควตาเอาไว้
และแจ้งผลให้สถาบันรับทราบต่อไป...
หมายเหตุ การรับนักศึกษามีทั้งหมด 4 ช่วง ดังนี้คือ
ช่วงที่ 1. มกราคม - กุมภาพันธ์
ช่วงที่ 2. มีนาคม - เมษายน
ช่วงที่ 3. พฤษภาคม - กรกฎาคม
ช่วงที่ 4. ตุลาคม - ธันวาคม

Read more...